dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 26-30)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 26-30)

De thi thu THPT Quoc Gia mon Hoa nam 2020

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm

 

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 6-10)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 11-15)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 16-20)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 21-25)

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5 mục tiêu 7 điểm)

 

ĐỀ MINH HỌA

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỐ 26

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

               Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

 1. Cu. B. Na. C. Hg.                             D. Fe.

Câu 2: Trong các hợp chất, kim loại nhóm IA có số oxi hóa là

 1. +4. B. +1. C. +2.                             D. +3.

Câu 3: Silic đioxit tác dụng được với dung dịch axit nào sau đây?

 1. HF. B. HCl. C. HBr.                           D. HI.

Câu 4: Xà phòng hóa C2H5COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. C2H5ONa. B. HCOONa. C. C6H5COONa.              D. C2H5COONa.

Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được CaCO3?

 1. HCl. B. KCl. C. KNO3.                        D. NaCl.

Câu 6: Alanin có công thức là

 1. H2N-CH2CH2COOH. B. C6H5-NH2.
 2. H2N-CH2-COOH. D. CH3CH(NH2)-COOH.

Câu 7: Cho từ từ dung dịch KOH dư vào dung dịch chất X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan hết. Chất X là

 1. AlCl3. B. MgCl2. C. CuSO4.                       D. FeCl2.

Câu 8: Kim loại crom tan được trong dung dịch

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. HNO3 (đặc, nguội). B. H2SO4 (đặc, nguội). C. HCl.                           D. NaOH.

Câu 9: Tên gọi của polime có công thức cho dưới đây là

 1. poli(metyl metacrylat). B. poli(vinyl clorua).
 2. polietilen. D. polistiren.

Câu 10: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại

 1. Ba. B. Cu. C. Ag.                             D. Mg.

Câu 11: Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng?

 1. dung dịch glucozơ. B. dung dịch saccarozơ. C. dung dịch axit fomic.  D. xenlulozơ.

Câu 12: Dung dịch H2S không phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây ở điều kiện thường?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. O2. B. dd CuSO4. C. dd FeSO4.                   D. Cl2.

Câu 13: Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình, thu được 0,448 lít NO và dung dịch Y. Trong cả 2 trường hợp đều có NO là sản phẩm khử duy nhất ở kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu không tạo sản phẩm khử N+5. Các phản ứng đều hoàn toàn. Giá trị m là

 1. 4,2. B. 2,4. C. 3,92.                           D. 4,06.

Câu 14: Trộn lẫn 100 ml dung dịch AlCl3 0,3M với 150 ml dung dịch NaOH 0,6M, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

 1. 7,02. B. 6,24. C. 2,34.                           D. 3,9.

Câu 15: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

 1. 2. B. 4. C. 1.                               D. 3.

Câu 16: Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 0,80 kg. B. 0,90 kg. C. 0,99 kg.                      D. 0,89 kg.

Câu 17: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl a(M). Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của a là

 1. 1,3. B. 1,5. C. 1,25.                           D. 1,36.

Câu 18: Bộ dụng cụ chiết (được mô tả như hình vẽ) dùng để

 1. tách hai chất rắn tan trong dung dịch. B. tách hai chất lỏng tan tốt vào nhau.
 2. tách hai chất lỏng không tan vào nhau. D. tách chất lỏng và chất rắn.

Câu 19: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

 1. HCl. B. HF. C. HI.                             D. HBr.

Câu 20: Glucozơ và fructozơ đều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. có công thức phân tử C6H10O5. B. có phản ứng tráng bạc.
 2. có nhóm –CH=O trong phân tử. D. thuộc loại đisaccarit.

Câu 21: Cho các nhận định sau:

(a) Thủy ngân là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.

(b) Nguyên tử của các nguyên tố Na, Cr và Cu đều có một electron ở lớp ngoài cùng.

(c) Trong số các kim loại: Fe, Ag, Au, Al thì Al có độ dẫn điện kém nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học.

Số nhận định đúng là

 1. 2. B. 3. C. 4.                               D. 1.

Câu 22: Khi đun nóng một chất béo X thu được glixerol và hỗn hợp 3 axit béo là oleic, panmitic và stearic. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

 1. 3. B. 4. C. 5.                               D. 2.

Câu 23: Cho từng chất: Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 3. B. 1. C. 2.                               D. 4.

Câu 24: Cho các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6, amilopectin, nilon-6, amilozơ. Số polime thiên nhiên là

 1. 3. B. 2. C. 4.                               D. 1.

Câu 25: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na (tỉ lệ mol 1:2) vào 200 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,05M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

 1. 1,28. B. 3,31. C. 1,96.                           D. 0,98.

Câu 26: Hiđro hóa hoàn toàn (xúc tác Ni, nung nóng) m gam trieste X (tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ 1,792 lít H2 (đktc). Đun nóng m gam X với dung dịch NaOH (lấy dư 25% so với lượng phản ứng), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 18,44 gam chất rắn khan. Biết trong phân tử X có chứa 7 liên kết p. Giá trị của m là

 1. 17,42. B. 17,08. C. 17,76.                         D. 17,28.

Câu 27: Este X (C4H8O2) thỏa mãn các điều kiện sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X + H2O  Y1 + Y2

Y1 + O2  Y2

Phát biểu sau đây đúng?

 1. X là metyl propionat. B. Y1 là anđehit axetic. C. Y2 là axit axetic.         D. Y1 là ancol metylic.

Câu 28: Thực hiện các thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.

(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

(d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.

(g) Cho FeCl2 vào dung dịch AgNO3.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

 1. 2. B. 3. C. 5.                               D. 4.

Câu 29: Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1:1) có thể tan hết trong dung dịch HCl  dư.

(b) Hỗn hợp kim loại Al, Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(c) Hỗn hợp Na và Al2O3 (có tỉ lệ mol 2:1) có thể tan hoàn toàn trong nước.

(d) Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối tan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Hỗn hợp kim loại Cu và Ag có thể tan hoàn toàn trong dung dịch gồm KNO3 và H2SO4 loãng.

(g) Kim loại cứng nhất là W, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.

Số phát biểu đúng là

 1. 3. B. 2. C. 5.                               D. 4.

Câu 30: Nhiệt phân nhanh 3,36 lít khí CH4 (đo ở đktc) ở 1500oC, thu được hỗn hợp khí T. Dẫn toàn bộ T qua dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thấy thể tích khí thu được giảm 20% so với T. Hiệu suất phản ứng nung CH4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 40,00%. B. 20,00%. C. 66,67%.                      D. 50,00%.

Câu 31: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na vào nước, thu được dung dịch Y và x lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây:

Giá trị của x là

 1. 10,08. B. 3,36. C. 1,68.                           D. 5,04.

Câu 32: Cho các phát biểu sau:

(a) Nhỏ vài giọt dung dịch I2 lên mặt cắt củ khoai lang, thấy xuất hiện màu tím.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Đốt cháy da hay tóc thấy có mùi khét.

(c) Vinyl axetat tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch KHCO3.

(d) Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là CnH2nO2 (n ≥ 2).

(e) Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(g) Teflon – poli(tetrafloetilen)loại polime rất bền với nhiệt và axit, được tráng lên “chảo chống dính”.

Số phát biểu đúng là

 1. 5. B. 6. C. 3.                               D. 4.

Câu 33: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X. Cho 15 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết các khi sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị của m là

 1. 8,6. B. 15,3. C. 10,8.                           D. 8,0.

Câu 34: Hỗn hợp A gồm một axit đơn chức, một ancol đơn chức và 1 este đơn chức (các chất trong A đều có nhiều hơn 1C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m gam A rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 135 gam kết tủa xuất hiện, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 58,5 gam. Biết số mol ancol trong m gam A là 0,15. Cho Na dư vào m gam A thấy có 2,8 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác m gam A tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 12 gam NaOH. Cho m gam A vào dung dịch nước brom dư. Phần trăm khối lượng của axit trong A là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 47,84%. B. 28,9%. C. 23,25%.                      D. 24,58%.

Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước được dung dịch X. Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 64/205 về khối lượng) tan hết vào X, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa và 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm 5 khí (đktc), trong đó về thể tích H2, N2O, NO2 lần lượt chiếm 4/9, 1/9 và 1/9. Cho BaCl2 dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 1. 40. B. 35. C. 20.                              D. 30.

Câu 36: Tiến hành thí nghiệm phản ứng xà phòng hóa theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH 40%. Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi. Bước 3: Sau 8 – 10 phút, rót thêm vào hỗi hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Trong số các phát biểu sau, có mấy phát biểu đúng?

(a) Ở bước 2, xảy ra phản ứng thủy phân chất béo, tạo thành glixerol và muối natri của axit béo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Sau bước 3, glixrol sẽ tách lớp nổi lên trên.

(c) Sau bước 3, thấy có một lớp dày đóng bánh màu trắng nổi lên trên, lớp này là muối của axit béo hay còn gọi là xà phòng.

(d) Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là làm kết tinh muối của axit béo, đó là do muối của axit béo khó tan trong NaCl bão hòa.

 1. 4. B. 2. C. 3.                               D. 1.

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau vào nước, thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Thí nghiệm 1: Cho Z phản ứng với dung dịch CaCl2, thấy có n1 mol CaCl2 phản ứng.

– Thí nghiệm 2: Cho Z phản ứng với dung dịch HCl, thấy có n2 mol HCl phản ứng.

– Thí nghiệm 3: Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH, thấy có n3 mol NaOH phản ứng.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 < n2 < n3. Hai chất X, Y lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. NH4HCO3, Na2CO3. B. NH4HCO3, (NH4)2CO3.
 2. NaHCO3, (NH4)2CO3. D. NaHCO3, Na2CO3.

Câu 38: X, Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic; Z là axit no, hai chức; T là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 17,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 10,864 lít (đktc) khí O2, thu được 7,56 gam H2O. Mặt khác, 17,12 gam E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,09 mol Br2. Nếu đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E với 450 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng lấy phần lỏng chứa các chất hữu cơ đi qua bình đựng Na (dư) thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 1. 8,4. B. 8,5. C. 8,6.                             D. 8,7.

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam hỗn hợp Al, Mg, Fe, Zn vào 100 gam dung dịch gồm KNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch X chứa 43,25 gam muối trung hòa và hỗn hợp khí Y (trong đó H2 chiếm 4% khối lượng Y). Cho một lượng KOH vào X, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kết tủa Z (không có khí thoát ra). Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 12,6 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X gần giá trị nào nhất sau đây?

 1. 7,50%. B. 7,00%. C. 7,75%.                        D. 7,25%.

Câu 40: X là một α-amino axit no, chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Từ 3m gam X điều chế được m1 gam đipeptit Y. Từ m gam X điều chế được m2 gam tripeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y thu được 1,35 mol nước. Đốt cháy m2 gam Z thu được 0,425 mol H2O. Giá trị của m là

 1. 22,50. B. 13,35. C. 26,70.                         D. 11,25.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———– HẾT ———-

 

 

ĐỀ MINH HỌA

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

SỐ 27

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

               Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 1: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Kim loại X là

 1. Hg. B. Cr. C. Pb.                             D. W.

Câu 2: Trong các hợp chất, kim loại nhóm IIA có số oxi hóa là

 1. +1. B. +3. C. +2.                             D. +4.

Câu 3: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. CO2. B. N2. C. CO.                            D. CH4.

Câu 4: Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

 1. CH3COOCH=CH2. B. CH3COOCH2CH3. C. CH2=CHCOOCH3.      D. CH3COOCH3.

Câu 5: Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

 1. Ca(HCO3)2. B.  BaCl2. C. CaCO3.                       D. AlCl3.

Câu 6: Trong môi trường kiềm, protein có khả năng phản ứng màu biure với

 1. Mg(OH)2. B. Cu(OH)2. C. KCl.                           D. NaCl.

Câu 7: Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch chất X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan hoàn toàn. Chất X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. NaOH. B. AgNO3. C. Al(NO3)3.                    D. KAlO2.

Câu 8: Oxi nào sau đây tác dụng với H2O tạo hỗn hợp axit?

 1. SO2. B. CrO3. C. P2O5.                          D. SO3.

Câu 9: Tên gọi của polime có công thức cho dưới đây là

 1. poli(metyl metacrylat). B. poli(vinyl clorua).
 2. polietilen. D. polistiren.

Câu 10: Khi cho mẫu Zn vào bình đựng dung dịch X, thì thấy khối lượng chất rắn trong bình từ từ tăng lên. Dung dịch X là

 1. Cu(NO3)2. B. AgNO3. C. KNO3.                        D. Fe(NO3)3.

Câu 11: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. saccarozơ. B. tinh bột. C. glucozơ.                     D. xenlulozơ.

Câu 12: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl loãng

 1. CrCl3. B. Fe(NO3)2. C. Cr2O3.                         D. NaAlO2.

Câu 13: Hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe2O3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:1. Cho 44 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch NaOH dư (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 1. 27,8. B. 24,1. C. 21,4.                           D. 28,7.

Câu 14: Cho 47,4 gam phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) vào nước, thu được dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,75M vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 1. 42,75. B. 54,4. C. 73,2.                           D. 45,6.

Câu 15: Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 2. B. 5. C. 4.                               D. 3.

Câu 16: Trong quá trình sản xuất đường glucozơ thường còn lẫn 10% tạp chất (không tham gia phản ứng tráng bạc). Người ta lấy a gam đường glucozơ cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thấy tạo thành 10,8 gam bạc. Giá trị của a là

 1. 9 gam. B. 10 gam. C. 18 gam.                      D. 20 gam.

Câu 17: Trung hòa 6,75 gam amin no, đơn chức, mạch hở X bằng lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,225 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là

 1. 2. B. 4. C. 3.                               D. 1.

Câu 18: Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối.
 2. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.
 3. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.
 4. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (83oC) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

Câu 19: Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

 1. màu đỏ. B. màu vàng. C. màu xanh.                  D. màu hồng.

Câu 20: Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ; saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Những chất không bị thủy phân là:

 1. saccarozơ và glucozơ. B. saccarozơ và xenlulozơ.
 2. glucozơ và tinh bột. D. glucozơ và fructozơ.

Câu 21: Cho các nhận định sau:

(a) Fe2+ oxi hoá được Cu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Trong quá trình ăn mòn, kim loại bị oxi hoá thành ion của nó.

(c) Ăn mòn kim loại được chia làm 2 dạng: ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá học.

(d) Đốt cháy dây sắt trong không khí khô chỉ có quá trình ăn mòn hóa học.

Số nhận định đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 2. B. 3. C. 4.                               D. 1.

Câu 22: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là

 1. 4. B. 2. C. 1.                               D. 3.

Câu 23: Cho dãy các oxit: Cr2O3, CrO3, CO2, SiO2. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH đặc?

 1. 1. B. 2. C. 3.                               D. 4.

Câu 24: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

 1. 4. B. 5. C. 3.                               D. 2.

Câu 25: Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,12 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 1,72. B. 1,56. C. 1,98.                           D. 1,66.

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một loại chất béo X, thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 0,6 mol. Tính thể tích dung dịch Br2 0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,3 mol chất béo X?

 1. 0,36 lít. B. 2,40 lít. C. 1,20 lít.                       D. 1,60 lít.

Câu 27: Chất X có công thức phân tử . Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch  đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch  loãng (dư) thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được một công thức cấu tạo duy nhất. Phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Chất Y có công thức phân tử .
 2. Chất Z làm mất màu nước brom.
 3. Chất T không có đồng phân hình học.
 4. Chất X phản ứng với (Ni, ) theo tỉ lệ mol 1:3.

Câu 28: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch chưa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Cho Al2O3 dư vào lượng dư dung dịch NaOH.

(c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu được chất khí).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

 1. 4. B. 2. C. 3.                               D. 5.

Câu 29: Cho các phát biểu sau:

(a) Kim loại Al tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Có thể dùng Ca(OH)2 làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời.

(c) Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O.

(d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.

(e) Điều chế Al(OH)3 bằng cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

 1. 5. B. 2. C. 4.                               D. 3.

Câu 30: Nung nóng hỗn hợp X gồm 0,2 mol vinylaxetilen và 0,2 mol H2 với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 là 21,6. Hỗn hợp Y làm mất màu tối đa m gam brom trong CCl4. Giá trị của m là

 1. 80. B. 72. C. 30.                              D. 45.

Câu 31: Cho a mol Na và b mol Ba vào 200 ml dung dịch BaCl2 0,3M, thu được dung dịch X. Dẫn từ từ tới dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 0,18. B. 0,24. C. 0,06.                           D. 0,12.

Câu 32: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(b) Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo.

(c) Lysin là thuốc bổ gan, axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực.

(e) Trùng ngưng hỗn hợp hai chất là glyxin và valin, số đipeptit mạch hở tối đa có thể tạo ra là 4.

(g) Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 5. B. 6. C. 3.                               D. 4.

Câu 33: Điện phân điện cực trơ dung dịch có a mol Cu(NO3)2 với thời gian 2 giờ cường độ dòng điện 1,93A, thu được dung dịch X có màu xanh. Thêm 10,4 gam Fe vào X, phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 8 gam hỗn hợp Y gồm 2 kim loại. Giá trị của a là

 1. 0,15. B. 0,125. C. 0,3.                             D. 0,2.

Câu 34: X là este 3 chức. Xà phòng hóa hoàn toàn 2,904 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ Y có khối lượng 1,104 gam và hỗn hợp 3 muối của 1 axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic và 2 axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng hết với Na, thu được 0,4032 lít H2 (đktc). Hỏi khi đốt cháy hoàn toàn 2,42 gam X thu được tổng khối lượng H2O và CO2 là bao nhiêu gam?

 1. 6,10. B. 5,92. C. 5,04.                           D. 5,22.

Câu 35: Cho 29,64 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(NO3)2, Al, Zn trong đó số mol Al bằng số mol Zn tan hoàn toàn trong dung dịch hỗn hợp chứa 1,16 mol KHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 179,72 gam muối sunfat trung hòa và 6,72 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 1,9. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là

 1. 13,664%. B. 14,228%. C. 15,112%.                    D. 16,334%.

Câu 36: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm. Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 – 6 phút ở 65 – 70oC. Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm. Trong số các phát biểu sau, có mấy phát biểu đúng?

(a) H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm.

(b) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để lớp este tạo thành nổi lên trên.

(c) Ở bước 2, thấy có hơi mùi thơm bay ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sau bước 2, trong ống nghiệm không còn C2H5OH và CH3COOH.

 1. 4. B. 2. C. 3.                               D. 1.

Câu 37: Hỗn hợp E gồm ba kim loại X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 1. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho E tác dụng với nước dư, thu được V1 lít khí.

Thí nghiệm 2: Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được V2 lít khí.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 3: Cho E tác dụng với dung dịch HC dư, thu được V3 lít khí.

Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và V1 < V2 < V3. Ba kim loại X, Y, Z lần lượt là

 1. Na, Al, Fe. B. Ba, Al, Cu. C. Ba, Al, Fe.                  D. Na, Al, Cu.

Câu 38: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C = C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol hơi nước. Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E bằng lượng NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thu được 55,2 gam muối khan và phần hơi có chứa chất hữu cơ Z. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với

 1. 46,5%.B. 48,0%. C. 43,5%.                        D. 41,5%.

Câu 39: Trộn 8,1 gam bột Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3 khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không chứa ion NH) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong Y là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 76,70%. B. 41,57%. C. 51,14%.                      D. 62,35%.

Câu 40: X là peptit có dạng CxHyOzN6, Y là peptit có dạng CmHnO6Nt (X, Y đều được tạo bởi các amino axit no chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Đun nóng 32,76 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 480 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy 32,76 gam E thu được CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong lấy dư, thu được 123 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch thay đổi m gam. Giá trị của m là

 1. 50,44. B. 95,56. C. 94,56.                         D. 49,44.

———– HẾT ———-

 

Link download 5 đề (21-25) bản pdf không có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề 26-30 không có đáp án

Link download 5 đề (21-25) bản pdf có đáp án và lời giải rất chi tiết

Đề 26-30 Đáp án và lời giải chi tiết

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 6-10)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 11-15)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 16-20)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 21-25)

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5 mục tiêu 7 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *