dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: hiđrocacbon

 • Phân dạng bài tập anken

  Phân dạng bài tập anken

  Phân dạng bài tập anken   CHUYÊN ĐỀ ANKEN ( CTPT: CnH2n n ≥ 2 ) I. LÍ THUYẾT ANKEN: I- Tính chất vật lí: – Tương tự ankan, nhiều tính chất vật lí của anken biến đổi tương tự ankan theo độ dài của mạch cũng như sự phân nhánh. – Ơ các đồng…

 • Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

  Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

  Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm   D. HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. Phản ứng thế (phản ứng clo hóa, brom hóa, nitro hóa) * Mức độ vận dụng Câu 1: Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản…

 • Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm

  Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm

  Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm   C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON THƠM I. Phản ứng thế (phản ứng clo hóa, brom hóa, nitro hóa) Ví dụ 1: Khối lượng dung dịch HNO3 65% cần sử dụng để điều chế 1 tấn TNT , với hiệu suất 80% là: A. 0,53 tấn.…

 • Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

  Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

  Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Benzen có rất nhiều ứng dụng thực tế, là một hoá chất quan trọng trong hoá học, tuy nhiên khi benzen đi vào cơ thể, nhân thơm bị oxi hoá theo những cơ chế phức…

 • Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no

  Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no

  Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no D. HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. Phản ứng cộng HBr, HCl, Br2 trong dung dịch * Mức độ vận dụng Câu 1: Cho hiđrocacbon X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau, trong đó tổng phần trăm khối lượng…

 • Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

  Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

  Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON KHÔNG NO I. Phản ứng cộng HBr, HCl, Br2 1. Bản chất phản ứng cộng HBr, Br2 2. Phương pháp giải a. Tính lượng chất trong phản ứng Ví dụ 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H4 và…

 • Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

  Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

  Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Chọn khái niệm đúng về anken : A. Những hiđrocacbon có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken. B. Những hiđrocacbon mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử là…

 • Bài tập trắc nghiệm ankan

  Bài tập trắc nghiệm ankan

  Bài tập trắc nghiệm ankan C. HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. Phản ứng thế Cl2, Br2 * Mức độ vận dụng Câu 1: 0,1 mol hiđrocacbon X tác dụng với tối đa 42,6 gam khí clo khi có ánh sáng mặt trời. Tên của X là : A. metan. B. but-2-in. C. etan.…

 • Phân dạng bài tập ankan

  Phân dạng bài tập ankan

  Phân dạng bài tập ankan C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN I. Phản ứng thế Cl2, Br2 (phản ứng clo hóa, brom hóa) Ví dụ 1: Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y là : A.…