Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm   D. HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. Phản ứng thế (phản ứng clo hóa, brom hóa, nitro hóa) * Mức độ vận dụng Câu 1: Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản … Read more

Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm

Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm   C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON THƠM I. Phản ứng thế (phản ứng clo hóa, brom hóa, nitro hóa) Ví dụ 1: Khối lượng dung dịch HNO3 65% cần sử dụng để điều chế 1 tấn TNT , với hiệu suất 80% là: A. 0,53 tấn. … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Benzen có rất nhiều ứng dụng thực tế, là một hoá chất quan trọng trong hoá học, tuy nhiên khi benzen đi vào cơ thể, nhân thơm bị oxi hoá theo những cơ chế phức … Read more

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no D. HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. Phản ứng cộng HBr, HCl, Br2 trong dung dịch * Mức độ vận dụng Câu 1: Cho hiđrocacbon X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau, trong đó tổng phần trăm khối lượng … Read more

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON KHÔNG NO I. Phản ứng cộng HBr, HCl, Br2 1. Bản chất phản ứng cộng HBr, Br2 2. Phương pháp giải a. Tính lượng chất trong phản ứng Ví dụ 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H4 và … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Chọn khái niệm đúng về anken : A. Những hiđrocacbon có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken. B. Những hiđrocacbon mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử là … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

Câu hỏi trắc nghiệm ankan

Câu hỏi trắc nghiệm ankan B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6). Câu 2: Trong các nhận xét dưới đây, … Read more

Phân dạng bài tập ankan

phan dang bai tap ankan

Phân dạng bài tập ankan Xem thêm Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ankan Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm  Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN Phản ứng thế Cl2, … Read more