0

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O

 

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Cht T tác dụng với NaOH theo t l mol 1 : 2.

B. Chất Y có phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi.

D. Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.

 

Lời giải

X là HCOOC6H4CH2OOCH => D đúng

HCOOC6H4CH2OOCH + 3NaOH → 2HCOONa (Y) +  NaOC6H4CH2OH + H2O

2NaOC6H4CH2OH + H2SO4 → 2HOC6H4CH2OH (T) + Na2SO4

T + 1NaOH => A sai

(Y) HCOONa => B đúng

(Z) NaOC6H4CH2OH có 2 nguyên tử oxi => C đúng

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *