Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được glixerol và hai muối của hai axit cacboxylic Y và Z

Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được glixerol và hai muối của hai axit cacboxylic Y và Z

 

Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được glixerol và hai muối của hai axit cacboxylic Y và Z. Axit Z có đồng phân hình học. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
B. Y có phản ứng tráng bạc.
C. Phân tử X chỉ chứa một loại nhóm chức.
D. Phân tử khối của Z là 94.

 

Lời giải

X là CH3CH=CHCOOC3H5(OH)OOCH =>X tạp chức => C sai

CH3CH=CHCOOC3H5(OH)OOCH + NaOH → C3H5(OH)3 + HCOONa + CH3CH=CHCOONa

=> Y: HCOOH, Z: CH3CH=CHCOOH

Có 3 CTCT thỏa mãn X

CH3CH=CHCOOCH2CH(OH)CH2OOCH, HOCH2CH(OOCCH=CHCH3)CH2OOCH

và HOCH2CH(OOCH)CH2OOCCH=CHCH3 => A sai

Mz = 86 => D sai

Y: HCOOH có phản ứng tráng bạc => B đúng

 

Xem thêm

Leave a Comment