Cho 1,38 gam X có công thức phân tử C2H6O5N2 là muối của α-amino axit với HNO3 phản ứng với

Cho 1,38 gam X có công thức phân tử C2H6O5N2 là muối của α-amino axit với HNO3 phản ứng với

 

Cho 1,38 gam X có công thức phân tử C2H6O5N2 (là muối của α-amino axit với HNO3) phản ứng với 150 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau phản ứng cô cạn thu được m gam chất rắn Y. Giá trị m là:

A. 2,22 gam. B. 2,62 gam. C. 2,14 gam. D. 1,13 gam.

Lời giải

Cho 1,38 gam X có công thức phân tử C2H6O5N2 là muối của α-amino axit với HNO3 phản ứng với

 

Xem thêm