0

Cho các phát biểu sau: (a) Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali.

Cho các phát biểu sau:

a Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu ở catot.

Cho các phát biểu sau:

(a) Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu ở catot.

(c) Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4, thu được kết tủa.

(d) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

Số phát biểu đúng là

A. 2 B. 4. C. 3. D. 1.

Lời giải

(a) Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali. => ĐÚNG phân kali cung cấp ion K+ cho cây trồng.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu ở catot. => ĐÚNG Cu ở catot, O2 ở anot. pt điện phân CuSO4 + H2O → Cu + H2SO4 + 1/2 O2

(c) Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4, thu được kết tủa. => ĐÚNG

pthh BaCl2 + KHSO4 → BaSO4 + KCl + HCl

(d) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học. => ĐÚNG: Fe đẩy Cu ra khỏi dd CuSO4, Cu sinh ra bán trên thanh Fe tạo thành hệ Fe-Cu nhúng trong dung dịch chất điện li CuSO4 => đủ 3 điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học

=> 4 ý đúng

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *