0

Cho các sơ đồ phản ứng sau: C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

Cho các sơ đồ phản ứng sau: C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

 

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

C8H14O4 + NaOH X1 + X2 + H2O

X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4

X3 + X4 Nilon-6,6 + H2O

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.

C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.

 

Lời giải:

C8H14O4 có k=2, 4 oxi; tác dụng với NaOH tạo thành nước => có nhóm COOH

X1 là muối; X3 là axit

=> X3 là axit ađipic (HOOC[CH2]4COOH) và X4 là hexametylen điamin (H2N[CH2]6NH2)

=> C8H14O4 có CTCT HOOC[CH2]4COOC2H5

A Đúng

B sai X2 (C2H5OH) có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3COOH

C sai X4 là hexametylen điamin (H2N[CH2]6NH2) có dd làm quỳ tím hóa xanh

D X3 là axit ađipic (HOOC[CH2]4COOH) có nhiệt độ sôi thấp hơn muối (NaOOC[CH2]4COONa)

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *