0

Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,21 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2)

Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,21 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2)

 

Cho hn hợp X gm a mol Fe 0,21 mol Mg vào dung dch Y chứa Cu(NO3)2 AgNO3 (tl mol tương ng 3 : 2). Sau khi các phản ng kết thúc, thu đưc dung dch Z 61,6 gam cht rn T gm ba kim loi. Hòa tan toàn bộ T trong lưng dung dch H2SO4 đặc nóng, thu đưc 0,33 mol SO2 (sản phẩm khduy nhất ca H2SO4). Gtr ca a

A. 0,09. B. 0,08. C. 0,12. D. 0,06.

Lời giải

Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,21 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2)

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *