0

Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol

Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol

 

Hn hợp T gm ba este mạch h X (đơn chc), Y (hai chc), Z (ba chc), đu đưc tạo thành từ axit cacboxylic ancol. Đt cháy hoàn toàn m gam T, thu đưc H2O 2,0 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bng dung dch NaOH vừa đ, thu đưc hn hợp E gm hai ancol ( cùng số nguyên tử cacbon trong phân t) 53,95 gam hn hợp muối F. Cho E tác dng hết với kim loại Na dư, thu đưc 0,4 mol H2. Đt cháy toàn b F, thu đưc H2O, Na2CO3 và 0,4 mol CO2. Khi lưng ca

Y trong m gam T là

A. 5,90 gam. B. 10,95 gam. C. 8,85 gam. D. 7,3 gam.

Lời giải

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *