0

Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3

Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3

 

Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3 (t0)

(b) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2 H2O

(c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl

(d) X3 + C2H5OH ↔ X4 + H2O

Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Phân tử khối của X4
A. 118. B. 90. C. 138. D. 146.

 

Lời giải

Đốt cháy X2 sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3 => X2 (COONa)2

(CHO)2 + 4AgNO3 + 6 NH3 + 2H2O → (COONH4)2 (X1) + 4Ag + 4NH4NO3

(COONH4)2  + 2NaOH → (COONa)2 (X2) + 2NH3 + 2H2O

(COONa)2 + 2HCl → (COOH)2  (X3) + 2NaCl

(COOH)2 + C2H5OH  HOOCCOOC2H5 (X4) + H2O

HOOCCOOC2H5 (X4) có M = 118

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *