0

Cho sơ đồ chuyển hóa: NaOH (+X)→ Z(+Y) →  NaOH (+X)→  E (+Y)→  BaCO3

Cho đồ chuyển hóa: NaOH (+X)→ Z(+Y) →  NaOH (+X)→  E (+Y)→  BaCO3

 

Cho đồ chuyển hóa:

NaOH (+X)→ Z(+Y) →  NaOH (+X)→  E (+Y)→  BaCO3

Biết: X, Y, Z, E là các hp chất khác nhau khác BaCO3; mi mũi tên ng với mt phương trình hóa hc ca phn ng giữa hai chất tương ng. Các chất X, Y tha mãn sơ đồ trên ln lượt là

A. Ba(HCO3)2, Ba(OH)2. B. NaHCO3, BaCl2.

C. NaHCO3, Ba(OH)2. D. CO2, BaCl2.

Lời giải

Cho sơ đồ chuyển hóa:  NaOH (+X)→ Z(+Y) →  NaOH (+X)→  E (+Y)→  BaCO3

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *