0

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (a) C3H4O2 + NaOH X + Y

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (a) C3H4O2 + NaOH X + Y

 

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

(a) C3H4O2 + NaOH   X + Y

(b) X + H2SO4 (loãng)   Z + T

(c) Z + dung dịch AgNO3/NH3 (dư)   E + Ag + NH4NO3

(d) Y + dung dịch AgNO3/NH3 (dư)   F + Ag +NH4NO3

Chất E và chất F theo thứ tự là

A. NH4HCO3 và CH3COONH4. B. (NH4)2CO3 và CH3COOH.

C. HCOONH­4 và CH3COONH4. D. HCOONH4 và CH3CHO.

 

Lời giải:

(a) HCOOCH=CH2 + NaOH  HCOONa + CH3CHO

(b) 2HCOONa + H2SO4 (loãng)  2HCOOH + Na2SO4

(c) HCOOH + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  NH4HCO3 + 2Ag + 2NH4NO3

(d) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *