0

Khi cho chất hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng.

Khi cho chất hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng.

 

Khi cho chất hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. A và các sản phẩm B, D tham gia phản ứng theo phương trình hóa học sau:

A ↔ B + H2O

A + 2NaOH → 2D + H2O

B + 2NaOH → 2D

D + HCl → E + NaCl

Tên gọi của E là

A. axit acrylic. B. axit 2-hiđroxi propanoic.

C. axit 3-hiđroxi propanoic. D. axit propionic.

 

Lời giải:

A: HOCH(CH3)COOCH(CH3)COOH

HOCH(CH3)COOCH(CH3)COOH  B + H2O

HOCH(CH3)COOCH(CH3)COOH +    2NaOH         →  2HOCH(CH3)COONa + H2O

CH3CH(COO)(OOC)CHCH3     +    2NaOH  →  2HOCH(CH3)COONa

HOCH(CH3)COONa + HCl → HOCH(CH3)COOH + NaCl

HOCH(CH3)COOH có tên gọi axit 2-hiđroxi propanoic.

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *