0

Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C3H4O2 + NaOH X + Y

Cho sơ đồ chuyển hoá sau C3H4O2 + NaOH X + Y

 

Cho sơ đồ chuyển hoá sau :

C3H4O2 + NaOH X + Y

X + H2SO4 loãng Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là :

A. HCHO, HCOOH. B. HCHO, CH3CHO. C. HCOONa, CH3CHO. D. CH3CHO, HCOOH.

 

Lời giải :

HCOOCH=CH2 + NaOH  HCOONa + CH3CHO

2HCOONa + H2SO4 loãng  2HCOOH + Na2SO4

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *