0

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C­5­H­10­O. Chất X không phản ứng với Na

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C­5­H­10­O. Chất X không phản ứng với Na

 

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C­5­H­10­O. Chất X không phản ứng với Na, thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau:

X (+H2, Ni, t0) → Y (+CH3COOH, H2SO4 đặc) → Este có mùi chuối chín

Tên của X là

A. 3 – metylbutanal. B. pentanal.

C. 2 – metylbutanal. D. 2,2 – đimetylpropanal.

 

Lời giải: Y là ancol isoamylic (CH3)2CHCH2CH2OH => X là ancol không no hoặc anđehit

=> theo đáp án Y là anđehit => chọn A

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *