0

Cho sơ đồ phản ứng: (1) X + O2 → axit cacboxylic Y1 (t0, xt)

Cho sơ đồ phản ứng: (1) X + O2 → axit cacboxylic Y1 (t0, xt) X + H2 → ancol Y2 (t0, xt)

 

Cho sơ đồ phản ứng:

(1) X + O2 → axit cacboxylic Y1 (t0, xt)

(2) X + H2 → ancol Y2 (t0, xt)

(3) Y1 + Y2 Y3 + H2O (t0, xt)

Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là :

A. Anđehit metacrylic. B. Anđehit acrylic. C. Anđehit axetic. D. Anđehit propionic.

 

Lời giải

Y3  có k=2, số oxi =2, Y3 là este tạo bởi ancol Y2 no => axit Y1 không no

Y3 có 6 nguyên tử C => Y1, Y2 đều có 3 C

(1) CH2=CHCHO (X) + 1/2 O2  →  CH2=CHCOOH (Y1) (t0, xt)

(2) CH2=CHCHO (X) + H2  →  CH3CH2CH2OH (Y2) (t0, xt)

(3) CH2=CHCOOH (Y1) + CH3CH2CH2OH (Y2) ↔  CH2=CHCOOCH2CH2CH3 (Y3) + H2O (t0, xt)

CH2=CHCHO (X) có tên gọi anđehit acrylic

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *