0

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (c) X2 + HCl → X5 + NaCl

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (c) X2 + HCl → X5 + NaCl

 

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (c) X2 + HCl → X5 + NaCl

(b) X1 + HCl → X4 + NaCl (d) X3 + CuO → X6 + Cu + H2O (t0)

Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức este; X1, X2 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và khối lượng mol của X1 nhỏ hơn khối lượng mol của X2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử khối của X4 là 60. B. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

C. X6 là anđehit axetic. D. Phân tử X2 có hai nguyên tử oxi.

 

 

Lời giải:

X có k = 2, số oxi = 4 => este 2 chức

X1, X2 là muối có cùng cố C trong phân tử, X3 là ancol

=> X là este cầu CH3COOCH2COOC2H5

(a) CH3COOCH2COOC2H5 + 2NaOH → CH3COONa (X1) + HOCH2COONa (X2) + C2H5OH (X3)               (b) CH3COONa (X1) + HCl → CH3COOH (X4) + NaCl

(c) HOCH2COONa (X2) + HCl → HOCH2COOH (X5) + NaCl

(d) C2H5OH (X3) + CuO → CH3CHO (X6) + Cu + H2O (t0)

Phân tử khối của CH3COOH (X4)  là 60 => A đúng

HOCH2COOH (X5) là hợp chất hữu cơ tạp chức => B đúng

CH3CHO (X6) là anđehit axetic => C đúng

HOCH2COONa (X2) có 3 nguyên tử oxi => D sai

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *