dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra 15 phút bài dẫn xuất halogen có ma trận và bảng đặc tả

Đề kiểm tra 15 phút bài dẫn xuất halogen có ma trận và bảng đặc tả

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1:[NB] Ethylene có công thức phân tử là

   A. .                          B. .                          C. .                          D. .

Câu 2: [NB] Ở điều kiện thích hợp, alkene tác dụng với chất nào sau đây tạo thành alkane?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. .                              B. .                            C. .                           D. .

Câu 3: [NB] Alkene là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

   A.  (n ≥1).                                                    B.  (n ≥2).

   C.  (n ≥2).                                                    D.  (n ≥6).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: [NB] Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được acetylene?

   A. .                        B. .                            C. .                          D. .

Câu 5: [NB] Theo IUPAC alkyne  có tên gọi là

   A. etylmetylacetylene.                                            B. pent-3-yne.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   C. pent-2-yne.                                                          D. pent-1-yne.

Câu 6: [NB] Cho phản ứng: . X là chất nào dưới đây?

   A. CH2=CHOH.                                                        B. CH3CHO.

   C. CH3COOH.                                                          D. C2H5OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: [NB] Khi cho but-1-ene tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Markovnikov sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

   A. .                              B. .

   C. .                                   D. .

Câu 8: [NB] Số đồng phân alkyne ứng với công thức phân tử  là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. 2.                                 B. 3.                                  C. 4.                                 D. 5.

Câu 9: [TH] Trong phân tử alkyne X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Công thức phân tử của alkyne là

   A. .                          B. .                          C. .                          D. .

Câu 10: [VD] Cho 2,24 gam một alkene X tác dụng với dung dịch  dư, thu được 8,64 gam sản phẩm cộng. Công thức phân tử của alkene là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. .                          B. .                          C. .                          D. .

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1: [TH]

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt but-1-yne và but-2-yne.

Câu 2: [VD]

Dẫn từ từ 6,72 lít (đktc) hỗn hợp X gồm ethylene và propylene vào dung dịch nước brom, thấy dung dịch bị nhạt màu và không còn khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 9,8 gam. Tính phần trăm về thể tích mỗi khí trong X.

——————— HẾT ——————–

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp 20 đề thi giữa học kì 2 môn hóa học lớp 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *