dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả

Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
NHÓM 3 THEO SÁCH Cánh diều TRẮC NGHIỆM 100% ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN: HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề: ……………

Câu 1: [NB] Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 1, Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 2.                                                        B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 2, Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 4.

C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 5, Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 6.                                                D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 7, Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.

 Câu 2: [NB] Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.

B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: [NB] Nêu tên phương pháp được mô tả bằng hình vẽ dưới đây:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 9

A. Chưng cất thường.                                   B. Chưng cất lôi cuốn hơi nước.

C. Lọc nóng.                                                 D. Sắc kí.

Câu 4: [NB] Hợp chất X có khối lượng phân tử bằng 28. Công thức phân tử của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 10.                         B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.                          C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.                          D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.

Câu 5: [NB] Hợp chất Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 14có công thức đơn giản nhất là

            A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 15.                   B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 16.                C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 17.                 D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 14.

Câu 6: [NB]Phân tử hợp chất nào sau đây có liên kết ba?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 19.                  B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 20.                  C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 21.                    D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 20.

Câu 7: [NB]Đồng phân là những chất khác nhau có cùng

   A. công thức phân tử.                                              B. khối lượng phân tử.

   C. thành phần nguyên tố.                                        D. tính chất hóa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: [NB]Alkane là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 16 (n ≥1).                                                    B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 10 (n ≥2).

   C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 16 (n ≥2).                                                    D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 16 (n ≥6).

Câu 9: [NB] Ở điều kiện thích hợp, anken tác dụng với chất nào sau đây tạo thành ancol?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 27.                              B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 28.                            C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 29.                           D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 30.

Câu 10: Ethylene có công thức phân tử là

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.                          B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.                          C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.                          D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 10.

Câu 11: [NB] Trùng hợp ethene, sản phẩm thu được có cấu tạo là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 35                                                 B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 36

   C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 37                                                    D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 36

Câu 12: [NB] Gốc Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 39và gốc Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 40 có tên gọi là:

   A. phenyl và benzyl.                                               B. vinyl và anlyl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   C. anlyl và Vinyl.                                                    D. benzyl và phenyl.

Câu 13: [NB] Cho benzen + Cl2 dư (as), thu được dẫn xuất clo X. Vậy X là

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 41.                      B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 42.               C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 43.                     D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 44.

Câu 14: [TH] Hình vẽ dưới đây mô phỏng thiết bị để chưng cất tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Biết rằng tinh dầu có khối lượng riêng nhỏ hơn 1g.mL-1. Tinh dầu nằm ở phần nào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 9

            A. Phần A.                                                                 B. Phần B.

            C. Trong nước.                                                         D. Cả phần A và phần B.

Câu 15: Chất hữu cơ X có khối lượng phân tử bằng 123, tỉ lệ khối lượng C, H, O và N trong phân tử lần lượt 72 : 5 : 32 : 14. Công thức phân tử của X là

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 46.                  B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 47.                   C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 47.                   D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 49.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: [TH] Nguyên nhân của hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ là gì?

   A. Vì trong hợp chất hữu cơ, nguyên tố cacbon luôn có hóa trị IV.

   B. Vì cacbon có thể liên kết với chính nó để tạo thành mạch cacbon (không nhánh, nhánh, nhánh hoặc vòng).

   C. Vì sự thay đổi trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   D. Vì trong hợp chất hữu cơ chứa nguyên tố hiđro.

Câu 17: [TH] Hợp chất Y có công thức cấu tạo

Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 9

Y có thể tạo đ­ược bao nhiêu dẫn xuất monohalogen đồng phân của nhau ?

         A. 3.                            B. 4.                            C. 5.                            D. 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18: [TH] 0,1 mol hiđrocacbon X tác dụng với tối đa 42,6 gam khí clo khi có ánh sáng mặt trời. Tên của X là

   A. methane.                     B. buthane.                      C. ethane.                        D. propane.

Câu 19: [TH] Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp hai Alkene là đồng đẳng liên tiếp, thu được m gam H2O và (m + 39) gam Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 1. Công thức phân tử của 2 Alkene là

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8 Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.                                                    B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8 và Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 10.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8 Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.                                                    D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 10 và Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 10.

Câu 20: [TH] Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

   A. Alkyne.                       B. Alkane.                       C. Arene.                         D. Alkene.

Câu 21: [TH] Có bao nhiêu đồng phân Alkyne Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8 tác dụng được với dung dịch Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 61tạo kết tủa?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. 3.                                 B. 2.                                  C. 4.                                 D. 1.

Câu 22: [TH] Lượng chlorbenzene thu được khi cho 15,6 gam Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8 tác dụng hết với Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 63 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là

   A. 14 gam.                       B. 16 gam.                       C. 18 gam.                       D. 20 gam.

Câu 23: [TH] X là đồng đẳng của benzene có công thức là Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 4. Công thức phân tử của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.                          B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 8.                          C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 10.                         D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 2.

Câu 24: [VD] Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 130 ml khí Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 69, thu được 200 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua dung dịch Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 2 đặc (dư), còn lại 100 ml khí Z. Biết các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là

   A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 16.                      B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 14.                     C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 40.                       D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 16.

Câu 25: [VD] Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A. Sản phẩm thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì tạo ra 4 gam kết tủa. Lọc kết tủa cân lại bình thấy khối lượng bình nước vôi trong giảm 1,376 gam. A có công thức phân tử là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 75.                      B. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 76.                   C. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 77 .                    D. Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 78.

Câu 26: [VD] Cho các phản ứng sau :

         (1)  Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 79                                     (2)  Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 80

(3)  Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 81                                            (4)  Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 82                   

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 83                       (6)  Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 84

Số phản ứng thuộc loại phản ứng thế là :

            A. 4.                            B. 3.                            C. 2.                            D. 5.

Câu 27: [VD] Hỗn hợp X gồm hai anken có tỉ khối so với H2 bằng 16,625. Lấy hỗn hợp Y chứa 26,6 gam X và 2 gam H2. Cho Y vào bình kín có dung tích V lít (ở đktc) có chứa Ni xúc tác. Nung bình một thời gian thu được hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2 bằng 143/14. Biết hiệu suất phản ứng hiđro hoá của các anken bằng nhau. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 60%.                      B. 55%.                                  C. 50%.                      D. 40%.

Câu 28: [VD] Cho các chất sau: ethylene, vinylacethylene, isopren, toluene, propin, styrene, buthane, cumene, benzene, buta-1,3-đien. Mệnh đề nào dưới đây là đúng khi nhận xét về các chất trên?

            A. Có 6 chất làm mất màu dung dịch brom.

            B. Có 5 chất làm mất màu dung dịch Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 85 ở nhiệt độ thường.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            C. Có 3 chất tác dụng với dung dịch Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 86, đun nóng.

            D. Có 5 chất tác dụng với Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 27 (có xúc tác thích hợp và đun nóng).

Câu 29: [VD] Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm styrene và p-xylene, thu được Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 88 và Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 29. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy bằng 500 ml dung dịch Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 90 2M thấy khối lượng dung dịch tăng m gam. Khối lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 91 dư vào dung dịch sau phản ứng trên là

   A. 39,4 gam.                    B. 59,1 gam.                    C. 19,7 gam.                   D. 157,6 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30: [VDC] Các chất A và E trong chuỗi phản ứng sau lần lượt là:

3

A. ethylene và polyethylene.                                   B. Acetylene và polyethylene.

C. Propane và polipropylene.                                  D. Buthane và polipropylene.

Câu 31: [VDC] Hiđrocacbon mạch hở X (26 < MX < 58). Trộn m gam X với 0,52 gam styrene thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 2,24 lít Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 88 (đktc) và 0,9 gam Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 93. Mặt khác, toàn bộ lượng Y trên làm mất màu tối đa a gam Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 30 trong dung dịch. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4,8.                        B. 16,0.                                  C. 56,0.                                  D. 8,0.

Câu 32: [VDC] Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở (hơn kém nhau 3 nguyên tử C) cần dùng vừa đủ 14 lít Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 95 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 96, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 30 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 4,3 gam so với khối lượng dung dịch Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 96 ban đầu. Mặt khác, cho 8,55 gam X trên tác dụng với lượng dư dung dịch Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 98 trong Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 3 4 có ma trận và bảng đặc tả 75, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 19,8.                      B. 36,0.                      C. 54,0.                      D. 13,2.

——————— HẾT ——————-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp 20 đề thi giữa học kì 2 môn hóa học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *