0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Diên Hồng

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Diên Hồng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS-THPT DIÊN HỒNG

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 2018

MÔN: HÓA HỌC – LỚP: 11

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 01 trang)

Câu 1. (1,0 điểm)

Viết các phương trình hóa học theo chuỗi phản ứng. Ghi rõ điều kiện, nếu có.

C2H5OH C2H5ONa C2H5OH CH3CHO

CH3OC2H5

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Viết cống thức cấu tạo và gọi tên thay thế các đồng phân ancol có công thức phân tử là C3H8O.

b) Viết phương trình hóa học chứng minh: Phenol có tính axit (1 phương trình) và phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic (1 phương trình).

Câu 3. (2,0 điểm)

Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất sau (viết phương trình phản ứng minh họa):

Etanol, phenol, benzen, glixerol.

Câu 4. (2,0 điểm)

Viết phương trình phản ứng

a) Metanol + Na

b) Etanol

c) Ancol metylic + HBr

d) Propan-2-ol

Câu 5. (1,0 điểm) Cho 23 gam ancol X no, đơn chức mạch hở tác dụng với Na dư, thấy thoát ra 5,6 lít khí hiđro (đktc). Xác định công thức cấu tạo của X.

Câu 6. (1,5 điểm)

Cho m gam hỗn hợp A gồm ancol etylic và phenol tác dụng hoàn toàn với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, khi cho m gam hỗn hợp A trên tác dụng với Na dư thì thu được 8,4 lit khí (đkc).

a) Tìm giá trị của m.

b) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch Br2 dư, tính khối lượng kết tủa thu được.

Câu 7. (0,5 điểm)

Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tìm công thức phân tử của X.

———– HẾT ———–

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………..……………………………………………………………………

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Dien Hong – da

Hoa 11 – Dien Hong – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *