dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Đoàn Kết

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Đoàn Kết

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. MA TRẬN

Nội dung

Biết

Hiểu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TN

TL

TN

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TN

TL

Nguyên tử

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

1

1

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bảng tuần hoàn

3

3

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

Tổng

5

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

2

 1. ĐỀ

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÔN : HÓA HỌC 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Hầu hết các nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là p, n, e.

C. Hầu hết hạt nhân các nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton và hạt nơtron.

D. Vỏ nguyên tử được cấu tạo từ các hạt electron.

Câu 2: Cho ba nguyên tử có kí hiệu là , , . Phát biểu nào sau đây là sai ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nguyên tố Mg có 3 đồng vị.

B. Số hạt electron của các nguyên tử lần lượt là: 12, 13, 14

C. Ba nguyên tử trên đều thuộc nguyên tố Mg.

D. Hạt nhân của mỗi nguyên tử đều có 12 proton.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Trong tự nhiên nitơ có hai đồng vị là (99,63%) và (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

A. 14,7 B. 14,4 C. 14,0 D. 13,7

Câu 4: Một nguyên tử có cấu hình 1s2 2s2 2p3. Chọn phát biểu sai:

A. Nguyên tử đó có 7 electron. B. Nguyên tử đó có 7 nơtron.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Không xác định được số nơtron. D. Nguyên tử đó có 7 proton.

Câu 5: Lớp electron L có số phân lớp là:

A. 1 B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 6: Tổng số hạt trong nguyên tử của nguyên tố X là 40. Nguyên tử X có 3 electron ở lớp ngoài cùng. Số hiệu nguyên tử của X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 13 B. 12 C. 11 D. 31

Câu 7: Kí hiệu phân lớp nào sau đây là sai?

A. 2p B. 3d C. 4f D. 2d

Câu 8: Cấu hình của phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất của nguyên tử 20X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3d2 B. 3p6 C. 3p4 D. 4s2 .

Câu 9: Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử nguyên tố A là 21. Vậy cấu hình electron của A là:

A. 1s2 2s2 2p4 . B. 1s2 2s2 2p2 . C. 1s2 2s2 2p3. D. 1s2 2s2 2p5.

Câu 10: Một nguyên tử có kí hiệu là , cấu hình electron của nguyên tử X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d2.

C.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3. D.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2.

Câu 11: Cấu hình e nào sau đây của nguyên tử thuộc nguyên tố kim loại ?

A. 1s22s22p1 B. 1s2s2s2p63s23p5 C. 1s22s22p63s23p3 D. 1s22s22p63s2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Một ion có 3p, 4n và 2e. Ion này có điện tích là

A. 3+ B. 2- C. 1+ D. 1-

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đồng có 2 đồng vị ; , biết tỉ lệ số nguyên tử của chúng lần lượt là 105: 245. Tính nguyên tử khối trung bình của Cu ?

Bài 2: (3 điểm)

Cho 2 nguyên tử 15A; 29B.

a/ Viết cấu hình electron của nguyên tử của nguyên tố A và B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b/ Cho biết nguyên tử A, B thuộc loại nguyên tố họ s, p, d hay f ?vì sao?

c/ Cho biết nguyên tử A, B thuộc nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? vì sao?

Bài 3: (2 điểm). Tổng số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố X là 48. Số hạt mang điện bằng 5/3 lần số hạt không mang điện.

a/ Hãy xác định số lượng từng loại hạt trong nguyên tử của nguyên tố.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b/ Viết kí hiệu nguyên tử nguyên tố X.

c/ Cho biết nguyên tử có mấy lớp electron; số electron trên từng lớp.

 1. HƯỚNG DẪN CHẤM

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : HÓA HỌC 10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

Câu hỏi

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

3

4

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

7

8

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

11

12

Đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

B

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

D

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

D

D

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu

Đề số 1

Điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1

Gọi x, y lần lượt là phần trăm của ; .

Ta có hệ phương trình

Giải hệ phương trình ta có

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

x = 30%

y = 70%

0,5

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

Câu 2

 1. Có 15 electron

1s22s22p63s23p3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. A thuộc nguyên tố p.

Vì electron cuối cùng điền vào phân lớp p.

 1. A là phi kim.

Vì có 5 electron lớp ngoài cùng .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Có 29 electron

1s22s22p63s23p64s23d9

1s22s22p63s23p63d104s1

b. B thuộc nguyên tố d.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vì electron cuối cùng điền vào phân lớp

c. B là kim loại.

Vì có 1 electron lớp ngoài cùng .

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Câu 3

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

Do p = e

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giải hệ phương trình ta có

 1. Vậy:

Số proton = số elctron = 15

Số nơtron = 18

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Ta có:

Z = p ; N = n

A = Z+N = 15 +18 = 33

c. Có 15 electron

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1s22s22p63s23p3

Nguyên tử X có 3 lớp

 • Lớp 1(K) có 2e

 • Lớp 2(L) có 8e

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Lớp 3(M) có 5e

0,5

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,5

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I HÓA 10

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *