dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Trần Quốc Tuấn

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Trần Quốc Tuấn

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: Hóa học – lớp 10/THPT

I. MA TRẬN ĐỀ

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nội dung kiến thức

Mức độ nhận thức

Cộng

Nhận biết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

40%

Thông hiểu

40%

Vận dụng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

20%

TN

TL

TN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TL

TN

TL

1.Nguyên tử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7câu

1,75đ

Câu 2a

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 câu

0,25đ

Câu 1a

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

Câu 1b

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.Bảng TH các NTHH, ĐL tuần hoàn

3 câu

0,75đ

1 ý

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2b

0,5đ

1 câu

0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 ý

Câu 2b

0,5đ

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6. Tổng hợp

0

Câu 3a

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

Câu 3b

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng số điểm

4,0 đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10 đ

 

II. ĐỀ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

S

ĐỀ CHÍNH THỨC

Ở GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: Hóa học – lớp 10/THPT

(Thời gian làm bài: 45 phút.)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề khảo sát gồm2trang

 

I.TRẮC NGHIỆM ( 12 câu, 3 điểm)

Câu 1: Clo có 2 đồng vị35Cl và 37Cl. Thành phần phần trăm của đồng vị37Cl là 25%. Nguyên tử khối trung bình của Clo là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 36,5 B. 35,5 C. 33,5 D. 34,5

Câu 2: Các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử gồm:

A. e,n,p B. e,n,z C. n,p,z D. n,p,z

Câu 3:Cho các nguyên tử: , , , , cặp nguyên tử là đồng vị của nhau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. X, Z B. X, Y C. Y, Z D. Z, T

Câu 4: Cấu hình electron của nguyên tử X :1s22s22p63s23p5, tính chất cơ bản của X là:

A. Kim loại B. Khí hiếm C. Phi kim D. Không xác định

Câu 5: Cấu hình electron của nguyên tử Y : ls22s22p63s23p64s2, số lớp electron và tổng số electron của Y lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4 ; 19 B. 4;18 C. 3;20 D. 4;20

Câu 6: Nguyên tử X có tổng số hạt là 40, trong đó số hạt mang điện âm ít hơn số hạt không mang điện 1 đơn vị. Kí hiệu hóa học đúng của X là:

A. B. C. D.

Câu 7: Cấu hình electron của ion Mg2+: ls22s22p6, cấu hình electron nguyên tử Mg là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Mg : ls22s22p63s2 B. Mg: ls22s22p6

C. Mg : ls22s22p63s23p3 D. Mg: ls22s22p63s23p1

Câu 8: Nguyên tử lưu huỳnh (S) thuộc nhóm VIA, chu kì 3. Số electron lớp ngoài cùng của S là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Nguyên tố R thuộc nhóm VA, công thức của R với H là RH3. Công thức oxit cao nhất của R là:

A. R2O3 B. R2O5 C. RO D. R3O5

Câu 10: Nguyên tố R có cấu hình electron thu gọn: [Ar]3d54s1. Trong bảng hệ thống tuần hoàn R thuộc nhóm:

A. VA B. VB C. VIA D. VIB

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Nguyên tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất

A. Flo B. Clo C. Iot D. Brom

Câu 12: X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kì và hai nhóm A liên tiếp. Trong đó tổng số electron của X và Y là 15. Số hiệu nguyên tử (kí hiệu Z) của X, Y lần lượt là:

A. 6; 7 B. 8;8 C. 7; 8 D. 7; 9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

Nguyên tử R có tổng số hạt là 60. Trong đó số hạt mang điện nhiều gấp 2 lần số hạt không mang điện.

a/ Xác định số electron, số proton, số notron, điện tích hạt nhân, số khối và viết kí hiệu nguyên tử R ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b/ Viết cấu hình electron nguyên tử R. R là nguyên tố s, p, d hay f ? Vì sao?

Câu 2: (2 điểm):

a/ Kí hiệu hóa học của X là : . Xác định số electron,proton, nơtron và số hiệu của X ?

b/ Nguyên tử Y (Z= 14), tìm vị trí của Y trong bảng hệ thống tuần hoàn ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu3: (2 điểm): Cho 3,45 gam kim loai Na(I) tan vào 200 ml nước (D=lg/ml) cho đến khi tan hết thu được V lit khí hidro (đktc) và dung dịch X.

a/ Tính V?

b/ Tính nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch X ?

(7N=14; 13Al=27; 15P=31; 17 Cl=35,5; Na=23; 16S=32; Ba=137; K=39; Ca=40)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———-HẾT———

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP 10

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

12

Đáp án

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

B

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

A

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

C

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

ĐÁP ÁN

Biểu điểm

Câu 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a/ 2đ

Tổng hạt 60 có pt: 2Z + N = 60

0,5

2Z = 2N

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Z = N = 20

0,25

Số E = 20 = P

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

N = 20

0,5

Điện tích hạt nhân 20

Số khối A = 40

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kí hiệu nguyên tử R là

0,5

b/ 1đ

Cấu hình e: ls22s22p63s23p64s2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

Nguyên tố s

0,25

Giải thích: e cuối cùng trên phân lớp s

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Câu 2

a/ 1đ

E = 19

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

P = 19

0,25

N = 20

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Số hiệu nguyên tử là 19

0,25

b/ 1đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cấu hình e: ls22s22p63s23p2

Ô 14, chu kì 3, nhóm IVA

Câu 3

nNa = 0,15

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

2Na + 2H2O  2NaOH + H­2

0,15  0,15  0,075

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a/

V = 1,68 lít

0,5

b/

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

mNaOH = 6 gam

0,25

D = 1 g/ml  mH2O = V = 200 gam

AD ĐLBT KL mđd = 203,3 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

C% = 2,965%

0,25

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———-HẾT———

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

GIỮA KÌ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *