dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Nguyễn Đức Thuận

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Nguyễn Đức Thuận

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ DÀNH CHO BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

I. MA TRẬN ĐỀ

Tên chủ đề

CĐ1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CĐ2

CĐ3

CĐ4

TNKQ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TL

TN

KQ

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sự điện li

3 câu

(0,75đ)

1 câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(0,25đ)

pH, chất chỉ thị, axit, bazơ

2 câu

(0,5đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1câu

(0,25đ)

Phản ứng trao đổi ion trong dd

2 câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(0,5đ)

1 câu

(1đ)

1 câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1đ)

Nitơ, amoniac, muối amoni

3 câu

(0,75đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2 câu

(0,5đ)

1 câu

(0,5đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Axit HNO3

2 câu

(0,5đ)

1 câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(0,5đ)

1 câu

(3đ)

Tổng số điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3,0

3,0

3,0

1,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. ĐỀ

ĐỀ CHÍNH THỨC

SỞ GD&ĐT TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11 THPT-BAN KHTN

Thời gian làm bài: 50 phút

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm).

Câu 1: Trong dung dịch, ion OH cùng tồn tại với ion nào dưới đây ?

A. Cu2+. B. Al3+. C. NH4+. D. Ba2+.

Câu 2: Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Nguyễn Đức Thuận 1

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?

A. Đốt nóng bình cầu để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối.

D. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (830C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

Câu 3: Trong dung dịch H3PO4, ion có nồng độ cao nhất là

A. . B. H+. C. . D. .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Trong công nghiệp, nitơ được điều chế từ

A. NH4NO2. B. HNO3. C. không khí lỏng. D. NH3.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Số oxi hóa của N trong NO3 +6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Phân tử N2 có liên kết ba bền nên ở nhiệt độ thường N2 khá trơ về mặt hóa học.

C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, N2 thể hiện tính khử.

D. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì N2 là một khí độc.

Câu 6: Giá trị pH của nước cam khoảng 3,5 ta nói nước cam có môi trường

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. kim. B. trung tính. C. axit. D. không thể xác định.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Amoniac được sử dụng chủ yếu để sản xuất axit HNO3, phân đạm.

B. Ở dạng hợp chất, nitơ có nhiều trong khoáng chất NaNO2 với tên gọi diêm tiêu natri.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Sấm sét cung cấp năng lượng cho phản ứng giữa N2 và O2 tạo thành NO.

D. Nguyên nhân của hiện tượng mưa axit là sự gia tăng lượng SO2 và NO2 trong khí quyển.

Câu 8: NH3 thể hiện tính khử khi tác dụng với

A. dung dịch HCl. B. dung dịch AlCl3. C. O2. D. dung dịch H2SO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Phương trình H+ + OH → H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng nào sau đây ?

A. NaOH + HCl NaCl + H2O. B. Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O.

C. 2HCl + CaCO3 CaCl2 + CO2 + H2O. D. CH3COONa + HCl CH3COOH + NaCl.

Câu 10: Phương trình điện li nào sau đây viết không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HF H+ + F. B. NaOH Na+ + OH. C. HCl H+ + Cl. D. HClO H+ + ClO.

Câu 11: Chất nào dưới đây là chất điện li mạnh?

A. Zn(OH)2. B. H2S. C. CH3COOH. D. NaCl.

Câu 12: Nồng độ ion NO3 trong dung dịch Fe(NO3)3 0,05M là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,15M. B. 0,1M. C. 0,05M. D. 0,2M.

Câu 13: Dung dịch HNO3 tác dụng với chất nào sau đây không sinh ra sản phẩm khí?

A. NaHCO3. B. Fe2O3. C. Cu. D. FeO.

Câu 14: Cho 0,5 mol N2 phản ứng với 1,8 mol H2 với hiệu suất 25%. Số mol NH3 thu được là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,125 mol. B. 0,25 mol. C. 0,3 mol. D. 1,0 mol.

Câu 15: Dung dịch Ba(OH)2 0,05M có giá trị pH là

A. 7,00. B. 1,00. C. 13,00. D. 2,88.

Câu 16: Trộn lẫn 200 ml dung dịch HCl 0,1M với 300 ml dung dịch NaOH 0,05 M. Giá trị pH của dung dịch thu được là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12. B. 13. C. 2. D. 1.

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm).

Câu 1 (2,0 điểm): Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau

a) Cho dung dịch Na2CO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch CaCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Nhỏ dung dịch NH3 từ từ vào dung dịch AlCl3.

c) Đun nóng ống nghiệm chứa NH4Cl, đặt tấm kính lên trên miệng ống nghiệm.

d) Cho HNO3 đậm đặc vào mẩu than nung đỏ.

Câu 2 (3,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Cu và Fe bằng V ml dung dịch HNO3 1,5M (lượng axit dùng dư 5% so với lượng phản ứng) ) thu được dung dịch X và 0,896 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính V?

c) Tính thể tích dung dịch NaOH 8% (d=1,082 g/ml) tối thiểu cần dùng khi cho vào dung dịch X để thu được lượng kết tủa lớn nhất.

Câu 3 (1,0 điểm): Hỗn hợp X gồm BaO, K, K2O và Al (trong đó oxi chiếm 10% khối lượng của X). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,056 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,04 mol H2SO4 và 0,02 mol HCl vào Y, thu được 4,98 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 6,182 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat trung hòa. Tính giá trị của m ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho nguyên tử khối của H=1; N=14; O=16; Na=23; Al=27; S=32; Cu=64; Ba=137.

Đề khảo sát gồm 02 trang

———-HẾT———

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP 11

BAN KHTN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm). 0,25 điểm/1 câu

Câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

3

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

6

7

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

10

11

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

14

15

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐA

D

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

B

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

A

A

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

B

B

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm).

Nội dung

Điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1

(2,0 điểm)

a) Có kết tủa trắng

Ca2+ + CO32- CaCO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Có kết tủa trắng

Al3+ + 3 NH3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4+.

c) Có khí bay lên, sau đó có chất rắn màu trắng bám trên bề mặt phía trong tấm kính.

NH4Cl NH3 + HCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NH3 + HCl NH4Cl.

d) Có khí màu nâu đỏ bay lên

C + 4HNO3 CO2 + 4NO2 + 2H2O

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

Câu 2 (3điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Fe Fe+3 + 3e N+5 + 3e N+2

x 3x 0,120,04

Cu Cu+2 + 2e

y 2y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ta có hệ PT: 56 x+ 64y =3,04 (1)

3x + 2y = 0,12 (2)

Giải hệ (1) và (2) được x = 0,02 và y =0,03

%mFe = = 36,84%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

%mCu = 100% – 36,84% = 63,16%

b) Tính V?

nHNO3 pư = 0,12 + 0,04 = 0,16 (mol)

nHNO3 dư = 0,16. 5% = 0,008 (mol)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

nHNO3 bđ = 0,16 + 0,008 = 0,168 (mol)

Vdd HNO3 = = 0,112 (lít) = 112 ml

c)

H+ + OH H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Fe3+ + 3OH Fe(OH)3

Cu2+ + 2OH Cu(OH)2

nOH- = 0,12 + 0,008 = 0,128 (mol

VddNaOH = = 59,15 (ml)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1,5 điểm)

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

(0,75 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

(0,75 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

Câu 3

(1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Quy đổi hỗn hợp thành Ba (a mol); K (b mol); Al (c mol) và O (d mol)

Kết tủa có BaSO4 (a mol) và Al(OH)3 (mol)

Dung dịch Z có: SO42- 0,04 –a (mol); Cl 0,02 mol;

K+ b mol và Al3+ c- (mol)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lập hệ PT

Theo %O: 16d = 0,1(137a+39b+27c+16d) (1)

BT e: 2a +b+3c = 2d+ 0,056.2 (2)

BTĐT: 2(0,04-a) + 0,02 = b+ 3.( c-) (3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khối lượng muối:

96(0,04-a)+ 0,02.35,5+39b+27.( c-) (4)

Giải hệ được: a = 0,012; b=0,07; c=0,03; d=0,036.

m =0,012.137+ 0,07.39 +0,03.27+0,036.16 = 5,76 (g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ DÀNH CHO BAN KHOA HỌC XÃ HỘI

I. MA TRẬN ĐỀ

Tên Chủ đề

CĐ1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CĐ2

CĐ3

TNKQ

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sự điện li

Số câu: 4

Số điểm: 1

pH, chất chỉ thị, axit, bazơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số câu: 4

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm: 1,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chủ đề

Phản ứng trao đổi ion trong dd

Số câu: 1

Số điểm: 3,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nitơ, amoniac, muối amoni

Số câu: 5

Số điểm: 1,25

Axit HNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

(Câu: 3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số điểm: 2

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số điểm: 4,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tỉ lệ: 40%

Số điểm: 4,0

Tỉ lệ: 30%

Số điểm: 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tỉ lệ: 25%

II. ĐỀ

 1. ĐỀ SỐ 1
ĐỀ CHÍNH THỨC

SỞ GD&ĐT TỈNH NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11 THPT-BAN KHXH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 45 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm).

Câu 1: Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn được điện là do trong dung dịch của chúng có các:

A. cation B. anion C. chất D. ion trái dấu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Phản ứng giữa kim loại Cu và HNO3 đặc tạo ra khí có màu nâu đỏ, đó là khí

A. NO B. N2O C. NO2 D. N2.

Câu 3: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

A. HCl B. HF C. HI D. HBr

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Muối khi nhiệt phân tạo ra khí N2?

A. NH4NO3 B. NH4NO2 C. NH4HCO3 D. NH4NO3 hoặc NH4NO2

Câu 5: Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. NaCl B. HCl C. Ba(OH)2 D. Ca(NO3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo ra “khói trắng”, chất này có công thức hóa học là:

A. NH4Cl B. N2 C. HCl D. NH3

Câu 7: Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A. AgNO3 + HCl AgCl + HNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. CaCO3 + HCl CaCl2 + CO2 + H2O

C. CH3COONa + HCl CH3COOH + NaCl

D. NaCl + KOH NaOH + KCl

Câu 8: Trong công nghiệp, phần lớn lượng nitơ sản xuất ra được dùng để

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. tổng hợp phân đạm B. làm môi trường trơ trong luyện kim, điện tử…

C. sản xuất axit nitric D. tổng hợp amoniac

Câu 9: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CH3COOH B. CuSO4 C. C2H5OH D. C6H12O6 (glucozơ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HNO3 loãng không thấy sinh ra khí?

A. Fe B. Fe(OH)2 C. FeO D. Fe2O3

Câu 11: Khí X có mùi khai, khi tiếp xúc làm hại đường hô hấp, làm ô nhiễm môi trường. Khí X là:

A. NH3 B. N2 C. CO2 D. H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Muối nào sau đây là muối axit?

A. NH4NO3 B. Na3PO4 C. Ca(HCO3)2 D. CH3COOK

Câu 13. Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

 1. [H+] = 0,1M B. [H+] < [NO3] C. [H+] < [NO3] D. [H+] < 0,1M

Câu 14. Một dung dịch có pH = 2. Môi trường của dung dịch này là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Axit B. Trung tính C. Kiềm D. không xác định

Câu 15. Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do

A. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.

B. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ.

C. Trong phân tử N2 ,mỗi nguyên tử nitơ còn một cặp e chưa tham gia tạo liên kết.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Trong phân tử N2 liên kết ba bền.

Câu 16. Các tính chất hoá học của HNO3

A. tính axit mạnh, tính oxi hóa yếu.

B. tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    C. tính oxi hóa mạnh, tính axit mạnh và tính bazơ mạnh.            

D. tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau ở dạng phân tử và ion thu gọn khi cho:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. NaOH + HCl → b. NH4Cl + Ba(OH)2

c. Ba(NO3)2+ H2SO4

Câu 2 (1 điểm): Cho 100,0 ml dung dịch H2SO4 0,05M vào 100,0 ml dung dịch NaOH 0,12M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Câu 3 (2 điểm): Cho 11g hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3 2M dư được 6,72lít NO đktc là sản phẩm khử duy nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Xác định khối lượng của Al, Fe trong hỗn hợp đầu?

 2. Tính V?

Đề khảo sát gồm 02 trang

———-HẾT———

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. ĐỀ SỐ 2
ĐỀ CHÍNH THỨC

SỞ GD&ĐT TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11 THPT-BAN KHXH

Thời gian làm bài: 45 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Chất điện li chất tan trong nước

A. phân li ra ion. B. phân li một phần ra ion.

C. phân li hòan toàn thành ion. D. tạo dung dịch dẫn điện tốt.

Câu 2: Phản ứng giữa kim loại Cu và HNO3 loãng tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí, đó là khí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NO B. N2O C. NO2 D. N2.

Câu 3: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HCl B. HF C. HNO3 D. NaOH

Câu 4: Muối khi nhiệt phân tạo ra khí N2?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NH4NO3 B. NH4NO2 C. NH4HCO3 D. NH4NO3 hoặc NH4NO2

Câu 5: Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây làm cho quỳ tím chuyển thành màu đỏ?

A. NaCl B. HCl C. Ba(OH)2 D. Ca(NO3)2

Câu 6: Phát biểu không đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Trong điều kiện thường, NH3 là khí không màu, mùi khai.

B. Khí NH3 nặng hơn không khí.

C. Khí NH3 dễ hoá lỏng, tan nhiều trong nước.

D. Liên kết giữa N và 3 nguyên tử H là liên kết cộng hoá trị có cực.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A. AgNO3 + HCl AgCl + HNO3

B. CaCO3 + HCl CaCl2 + CO2 + H2O

C. CH3COONa + HCl CH3COOH + NaCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. NaCl + KOH NaOH + KCl

Câu 8: Ứng dụng nào sau đây không phải của nitơ ?

A. Làm môi trường trơ trong một số ngành công nghiệp.

B. Bảo quản máu các mẫu vật sinh học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Sản xuất axit nitric.

D. Sản xuất phân lân.

Câu 9: Chất nào sau đây là chất điện li?

A. rượu etylic. B. nước cất. C. glucozơ. D. axit sunfuric.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm,người ta tiến hành phản ứng của kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc. Để khí tạo thành trong phản ứng thoát ra ngoài môi trường ít nhất (ít gây độc hại nhất)thì biện pháp xử lí nào sau đây là tốt nhất?

A. Nút ống nghiệm bằng bông khô. B. Nút ống nghiệm bằng bông tẩm nước.

C. Nút ống nghiệm bằng bông tẩm cồn. D. Nút ống nghiệm bằng bông tẩm dd Ca(OH)2.

Câu 11: Từ phản ứng khử độc một lượng nhỏ khí clo trong phòng thí nghiệm:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2NH3 + 3Cl2 ® 6HCl + N2. Kết luận nào sau đây đúng?

A. NH3 là chất khử. B. NH3 vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá.

C. Cl2 vừa oxi hoá vừa khử. D. NH3 là 1 bazo.

Câu 12: Muối nào sau đây là muối axit?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NH4NO3 B. Na3PO4 C. NaHCO3 D. CH3COOK

Câu 13. Nồng độ mol của anion trong dung dịch Fe(NO3)2 0,20M là

A. 0,20M. B. 0,40M. C. 0,60M. D. 0,80M.

Câu 14. Một dung dịch có pH = 12. Môi trường của dung dịch này là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Axit B. Trung tính C. Kiềm D. không xác định

Câu 15. Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với dung dịch :

A. NaCl B. AlCl3. C. KNO3 D. Ba(NO3)2 .

Câu 16. HNO3 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

      A. Mg B. CaO C. Fe2O3 D. CaCO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau ở dạng phân tử và ion thu gọn khi cho:

a. NaOH + H2SO4 → b. NH4Cl + KOH

c. AgNO3+ HCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2 (1 điểm): Trộn 100ml dung dịch H2SO4 0,1M với 150 ml dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Câu 3 (2 điểm): Hoà tan hết 1,84 gam hỗn hợp Mg và Fe trong dung dịch HNO3 vừa đủ thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất và dung dịch chứa m gam muối.

 1. Tính % khối lượng của Mg, Fe?

 2. Tính m?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề khảo sát gồm 02 trang

 

———-HẾT———

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. ĐỀ SỐ 1

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP 11

BAN KHTXH

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm). 0,25 điểm/1 câu

Câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

3

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

6

7

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

10

11

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

14

15

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐA

D

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

C

A

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

D

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

A

A

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

 1. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm).

Nội dung

Điểm

Câu 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2,0 điểm)

 1. NaOH + HCl → NaCl + H2O

OH + H+ H2O

 1. 2NH4Cl + Ba(OH)2 BaCl2 + 2NH3 ↑+ 2H2O

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NH4+ + OH NH3 + H2O

 1. Ba(NO3)2 + H2SO4 BaSO4↓ + 2HNO3

Ba2+ + SO42- BaSO4↓

0, 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0, 5

0, 5

0, 5

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

Câu 2

(1điểm)

Ta có: n(H+) = 2.0,1.0,05 = 0,01 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

n(OH) = 0,1.0,12 = 0,012 mol

Khi trộn 2 dung dịch ta có:

H+ + OH H2O

Vậy sau khi trộn: n(OH) dư = 0,012 – 0,01 = 0,002

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

[OH] = 0,002/0,2 = 0,01 pOH = 2 pH = 14 – 2 = 12.

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Câu 3

(2điểm)

a. Gọi n(Al) = x mol, n(Fe) = y mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ta có: 27x + 56y = 11 (1)

Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O

x 4x x x (mol)

Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

y 4y y y (mol)

Vậy ta có: x + y = 6,72/22,4 = 0,3 (2)

Từ (1) và (2) giải được: x = 0,2; y = 0,1 mol

Vậy m(Al) = 5,4 gam và m(Fe) = 5,6 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. n(HNO3) = 4x + 4y = 1,2 mol V(HNO3) = 1,2/2 = 0,6 lít

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. ĐỀ SỐ 2

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2020 – 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP 11

BAN KHXH

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm). 0,25 điểm/1 câu

Câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

3

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

6

7

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

10

11

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

14

15

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐA

A

A

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

B

B

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

D

D

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

B

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm).

Nội dung

Điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1

(2,0 điểm)

a. 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2H2O

OH + H+ H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. NH4Cl + KOH → KCl + NH3↑ + H2O

NH4+ + OH NH3 + H2O

 1. AgNO3+ HCl AgCl ↓ + HNO3

Ag+ + Cl AgCl↓

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,5

Câu 2

(1điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ta có: n(H+) = 2.0,1.0,1 = 0,02 mol

n(OH) = 0,15.0,2 = 0,03 mol

Khi trộn 2 dung dịch ta có:

H+ + OH H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy sau khi trộn: n(OH) dư = 0,03 – 0,02 = 0,01

[OH] = 0,01/0,25 = 0,04 pOH = 1,4 pH = 14 – 1,4 = 12,6.

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

Câu 3

(2điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Gọi n(Mg) = x mol, n(Fe) = y mol

Ta có: 24x + 56y = 18,4 (1)

3Mg + 8HNO3 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

x 8/3x x 2/3x (mol)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

y 4y y y (mol)

Vậy ta có: 2/3x + y = 0,4 (2)

Từ (1) và (2) giải được: x = 0,3; y = 0,2 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy m(Mg) = 7,2gam và m(Fe) = 11,2 gam

b. mMg(NO3)2 = 148.0,3 = 44,4 gam; m Fe(NO3)3 =242.0,2 = 48,4 gam

Vậy m(muối) = 92,8 gam

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,5

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

GIỮA HỌC KÌ I

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *