dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Xuân Trường B

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Xuân Trường B

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020-2021

Nội dung kiến thức

Cấp độ t­ư duy

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Loại câu hỏi

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận dụng

Vận dụng

Cao

TN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TL

TN

TL

TN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TL

TN

TL

Lí thuyết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài tập

1. Thành phần nguyên tử

Đặc điểm cấu tạo của nguyên tử

Đặc điểm về khối lượng, điện tích của hạt proton, electron, notron

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sự trung hòa về điện của nguyên tử

Số câu hỏi

1

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

2

Số điểm

0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,2

0,5đ

0,5đ

2. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nguyên tố hóa học, đồng vị

– Z, Z+

– Số đơn vị điện tích hạt nhân=số proton=số electron

– Số khối

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Đếm số công thức phân tử tạo bởi nguyên tử có 2 hoặc 3 đồng vị

– Bài tập xác định số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron của nguyên tử và số khối của hạt nhân nguyên tử.

viết kí nguyên hiệu tử.

– Tính nguyên tử khối trung bình.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Tính thành phần % số nguyên tử của mỗi đồng vị

– Tính % khối lượng của một đồng vị

Số câu hỏi

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1

1

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

3

4

7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số điểm

0,5đ

0,25đ

0,5đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,75đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,5đ

2,25đ

3. Cấu tạo vỏ nguyên tử

– Lớp và phân lớp electron

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d) trong một lớp

– Số e tối đa trên mỗi phân lớp, lớp. Sự phân bố e trên các lớp, phân lớp

Số câu hỏi

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1

2

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

Số điểm

0,5đ

1,0đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,2

0,5đ

1,0đ

1,75đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4. Cấu hình electron nguyên tử

– Dựa vào cấu hình electron dự đoán loại nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm

– Viết cấu hình electron của nguyên tử, ion

Số câu hỏi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1

2

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số điểm

1,0đ

1,0đ

2,0đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,0đ

5. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Sắp xếp các nguyên tố trong bảng HTTH

Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số câu hỏi

1

1

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

6

Số điểm

0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75đ

0,5đ

1,5đ

1,5đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e và tính chất của các nguyên tố hóa học

Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A. Tính chất của nhóm IA, IIA, IIIA, VA, VIA, VIIA, VIIIA

Sự biến đổi độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim của một số nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm A.

– Viết CT của oxit cao nhất, hợp chất khí với hidro, công thức hidroxit

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

-BT tìm tên nguyên tố dựa vào PTHH.

Số câu hỏi

1

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1

3

Số điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75đ

0,2

0,25đ

0,75đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0đ

2,0đ

Tổng số câu

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

3

4

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1

1

Tổng số điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5đ (50%)

3đ (30%)

1đ (10%)

1đ (10%)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. ĐỀ

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

Môn: HÓA – Lớp: 10. Thời gian làm bài: 45 phút

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi gồm: 02 trang

Ngày thi: ……………………….

Chữ ký giám thị 1:…………

Chữ ký giám thị 2:…………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………

– Ngày sinh: …………………………. Số báo danh: ………………….

– Lớp: ……………………….

Số phách:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………

Tên giám khảo:…………………

Điểm bài thi:

Bằng số:……………………..Bằng chữ: ………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phách:

………

(Thí sinh làm bài vào đề kiểm tra này)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

P

Mã đề

101

HẦN 1: Trắc nghiệm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

B. Hầu hết các nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là proton, nơtron, và electron.

C. Hầu hết hạt nhân các nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton và hạt nơtron.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Vỏ nguyên tử được cấu tạo từ các hạt electron.

Câu 2: Trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương?

A. Electron B. Nơtron C. Proton D. Proton và nơtron

Câu 3: Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử có cùng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Số proton và nơtron B. Số nơtron C. Số proton D. Số khối

Câu 4: Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số proton bằng nhau nhưng khác nhau số

A. Electron B. Nơtron C. Proton D. Electron và nơtron

Câu 5: Trong nguyên tử, lớp electron L có số phân lớp là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 6: Kí hiệu phân lớp nào sau đây là sai?

A. 2p B. 3d C. 4f D. 2d

Câu 7: Mg có 3 đồng vị 24Mg, 25Mg và 26Mg. Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Có bao nhiêu loại phân tử MgCl2 khác nhau tạo nên từ các đồng vị của 2 nguyên tố đó ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6 B. 9 C. 12 D.10

Câu 8. Trong tự nhiên, đồng có 2 đồng vị 63Cu và 65Cu, trong đó đồng vị 65Cu chiếm khoảng 27% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của 63Cu trong CuCl2 

A. 34,32% B. 34,18% C. 73,00% D.13,04%

Câu 9: Trong tự nhiên nitơ có hai đồng vị là Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Xuân Trường B 1 (99,63%) và Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Xuân Trường B 2 (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 14,7 B. 14,4 C. 14,0 D. 13,7

Câu 10: Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là

A. Na B. K C. Cs D. Ba

Câu 11: Dãy nguyên tố nào sau đây được xếp đúng theo thứ tự giảm dần độ âm điện ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. F, O, P, N. B. O, F, N, P. C. F, O, N, P. D. F, N, O, P.

Câu 12: Cấu hình e của nguyên tử X: 1s22s22p63s23p5. Hợp chất với hiđro oxit có hóa trị cao nhất của X có dạng

A. HX, X2O7 B. H2X, XO3 C. XH4, XO2 D. H3X, X2O5

Phần II : Tự luận

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1 (2,0đ): Tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử X là 39. Trong nguyên tử X, tỉ lệ giữa số hạt không mang điện và tổng số hạt mang điện là 10:19.

a. Xác định số proton, số nơtron, số khối của X.

b. Viết kí hiệu nguyên tử đầy đủ của X.

c. Viết cấu hình eletron của ion X+.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2 (1,5đ). Nguyên tử nguyên tố A có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Nguyên tử nguyên tố B có tổng số hạt mang điện ít hơn tổng số hạt mang điện của A là 6.

a. Viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố A và B. Gọi tên nguyên tố A, B.

b. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa đơn chất của nguyên tố A với đơn chất của nguyên tố B.

Câu 3 (2,5đ): X, Y, R, A, B theo thứ tự là 5 nguyên tố có số hiệu nguyên tử liên tiếp trong bảng tuần hoàn và có tổng điện tích hạt nhân là 90+ ( X có điện tích hạt nhân nhỏ nhất).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của X, Y, R, A, B.

b. Viết cấu hình electron của X , Y , R, A , B và cho biết những nguyên tố nào là kim loại? là phi kim? Là khí hiếm? Giải thích.

c. Cho biết X , Y , R, A , B thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn. (không cần giải thích).

Câu 4 (1,0đ). Hòa tan hết a gam oxit kim loại M (thuộc nhóm IIA) bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 17.5% thu được dung dịch muối có nồng độ 20%. Xác định công thức oxit kim loại M.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI LÀM

I. TRẮC NGHIỆM: (Ghi phương án lựa chọn đúng vào ô trống dưới đây)

Câu

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

3

4

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

7

8

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

11

12

Đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. TỰ LUẬN : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HÓA HỌC 10 GIỮA KÌ I

I. TRẮC NGHIỆM

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÃ 101

Câu

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

12

Đáp án

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

B

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

B

B

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

A

MÃ 102

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

1

2

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

5

6

7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8

9

10

11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

12

Đáp án

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

C

A

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

B

MÃ 103

Câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

3

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

6

7

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

10

11

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án

B

B

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

B

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

C

C

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

MÃ 104

Câu

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

3

4

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

7

8

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

11

12

Đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

B

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

D

B

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

B

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÃ 105

Câu

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

12

Đáp án

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

D

B

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

C

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

B

MÃ 106

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

1

2

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

5

6

7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8

9

10

11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

12

Đáp án

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

D

B

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

B

C

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

B

MÃ 107

Câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

3

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

6

7

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

10

11

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án

B

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

B

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

B

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

MÃ 108

Câu

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

3

4

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

7

8

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

11

12

Đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

B

C

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

D

C

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

B

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. TỰ LUẬN

Câu

Nội dung

Điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1 (2,0 điểm)

Lập hệ Z + N = 39

N/2Z = 10/19

0,5đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Z= 19, N=20

0,5 đ

A = 39, 19 39K

0,5 đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X: 1s22s22p63s23p64s1

X+: 1s22s22p63s23p6

0,5

Câu 2 (1,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A: 1s22s22p63s1 => ZA=11 là Na

2ZA – 2ZB = 6 => ZB = 8 là O: 1s22s22p4

4Na + O2 2Na2O

0,5 đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75đ

0,25đ

Câu 3 (2,5 điểm)

5Zx + 10 = 90

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5 đ

0,5 đ

Zx = 16, Zy = 17, ZR = 18, ZA = 19, ZB = 20

Viết cấu hình đúng của 5 nguyên tố

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xác định đúng: A và B là kim loại, X và Y là phi kim, R là khí hiếm

Xác định đúng nhóm nguyên tố

1,0 đ

0,5 đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4 (1,0 điểm)

MO + H2SO4 MSO4 + H2O

0,25 đ

Nếu m H2SO4 = 98 g thì m dung dịch trước phản ứng = 560 g

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

m dung dịch sau phản ứng = M+576

M+96/M+576=0,2 => M=24 là Mg

0,25đ

0,5đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

ĐỀ GIỮA KÌ I HÓA 10.DOCX

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *