dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa THPT TVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa THPT TVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             KỲ THI OLIMPIC 27 THÁNG 4

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa THPT TVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                                                           NĂM HỌC 2022 – 2023

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa THPT TVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2
ĐỀ MINH HỌA                                             MÔN THI HÓA HỌC – LỚP 10

                                                                                          Thời gian làm bài thi: 180 phút

                                                                                     (Đề thi có 02 trang gồm 5 bài)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 1 (4 điểm).

1. Cho hai nguyên tử 17Cl (Chlorine) và 26Fe (iron).

a) Viết cấu hình electron của Cl và Fe, cho biết chúng là nguyên tố s, p, d hay f. Giải thích.

b) Chlorine và iron là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Sắp xếp electron hóa trị của Cl và Fe trên các obital của nguyên tử và xác định số electron độc thân ở trạng thái cơ bản của Cl và Fe.

2. Cho  nguyên tố X có hai đồng vị X1 và X2, tổng số hạt electron, proton và notron của hai đồng vị là 37 hạt. Số khối của X2 lớn hơn của X1 một đơn vị.

a)Tính nguyên tử khối trung bình của X biết rằng cứ 11 nguyên tử X2 thì có 989 nguyên tử X1.

b) Hợp chất Al4X3 được sử dụng trong pháo hoa để tạo hiệu ứng đom đóm. Trong m gam Al4X3 có chứa 0,1716 gam đồng vị X2. Tính giá trị m (biết Al = 27)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 2 (5 điểm)

1.

a)Ion M3+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p63d5. Xác định vị trí (số thứ tự, chu kỳ, nhóm) của M trong bảng tuần hoàn.

b) Nguyên tử Y có hóa trị cao nhất với oxygen gấp 3 lần hóa trị trong hợp chất khí với hydrogen. Gọi X là công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất, Z là công thức hợp chất khí của Y với hydrogen. Tỉ khối hơi của Z đối với X là 0,425. Xác định nguyên tố Y.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Hoà tan hoàn toàn 0,96 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxide của nó vào nước, thu được 400 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,05M và 0,02 gam khí H2. Xác định M.

3. Xác định bằng thực nghiệm hằng số tốc độ phản ứng phân hủy N2O5 có kết quả:

Nhiệt độ (0C)02535455565
k.10-15.s-10,07873,4613,547,44250577,8

Xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng.

Bài 3 (3 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Tổng số hạt cơ bản trong phân tử M2X là 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 22. Xác đinh công thức phân tử M2X và giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử M2X.

2. Cho nguyên tố X, ở trạng thái cơ bản có 11 electron thuộc các phân lớp p.

a. Viết cấu hình electron của X.

b. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c.Viết CT Lewis, xác định trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm và dạng hình học  trong các phân tử và ion sau: HXO, PX5, XO4

3. Xác định trạng thái lai hóa của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử sau: POF3 ; BF3 ; SiHCl3 ; O3 ; C2H2.

Bài 4 (4 điểm)

1. Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Theo luật định, hàm lượng ethanol trong máu người lái xe không vượt quá 0,02% theo khối lượng. Để xác định hàm lượng ethanol trong máu của người lái xe cần chuẩn độ bằng K2Cr2O7 trong môi trường acid. Khi đó Cr+6 bị khử thành Cr+3, ethanol (C2H5OH) bị oxi hóa thành acetaldehyde (CH3CHO).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lập phương trình hóa học của phản ứng xảy ra bằng phương pháp thăng bằng electron.

2. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 34,5 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 9,29625 lít (ở đkc). Xác định kim loại M.    

3.

Amoni hyđrosunfua là hợp chất không bền, dễ dàng phân hủy thành NH3(g) và H2S (g) theo phương trình:  NH4HS(s) →  NH3 (g) + H2S(g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho biết các số liệu nhiệt động học của phản ứng tại 250C:

 H0 (kJ.mol-1)S0 (J.K-1.mol-1)
NH4HS (s)-156,9113,4
NH3(g)-45,9192,6
H2S (g)-20,4205,6

a) Tính Đề thi hsg lớp 10 môn hóa THPT TVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3H0, Đề thi hsg lớp 10 môn hóa THPT TVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3S0, Đề thi hsg lớp 10 môn hóa THPT TVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3G0 tại 250C của phản ứng trên.

b) Ở điều kiện chuẩn phản ứng trên có tự xảy ra được không? Tính nhiệt độ phản ứng trên có thể tự xảy ra? Giải sử Đề thi hsg lớp 10 môn hóa THPT TVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3H0, Đề thi hsg lớp 10 môn hóa THPT TVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3S0 không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Bài 5 (4 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a. Br2 oxi hóa I trong KI thành I2, còn Br trong NaBr khử  Cl2 thành Cl-.

b. Cho các tinh thể NaF, NaCl, NaBr, NaI tác dụng với H2SO4 đặc, nóng đều tạo sản phẩm khí.

c. Cho F2 và Cl2 lần lượt tác dụng với H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Chất rắn X là KMnO4 hoặc kim loại. Cho 9 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl đặc, dư (trong điều kiện thích hợp), thu được 8,4 lít khí Y (đktc). Xác định X, Y

3. Cho 50 gam dung dịch MX 35,6% (M là kim loại IA, X là halogen) vào 10 gam dung dịch AgNO3. Sau phản ứng thu được phần nước lọc chứa MX với nồng độ giảm 1,2 lần so với ban đầu. Xác định M và X

—————————–HẾT—————————

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *