dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU       Đề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1   
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI OLMPIC 27 THÁNG 4 Đề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2   NĂM HỌC 2022-2023                          Môn thi: HÓA HỌC LỚP 10                          Thời gian làm bài: 180 phút                          Ngày thi: 07/03/2023                          (Đề thi có: 03  trang)  

Cho: 1u = 1,6605.10-24 gam; qe = -1,602. 10-19C; qp = +1,602. 10-19C; R = 8,314 J.mol-1.K-1

Nguyên tử khối: H= 1; O = 16; K = 39; Mg = 24; Mn = 55; Fe = 56; F = 19; Cl = 35,5; I = 127

Câu 1 (4,0 điểm):

1.1. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên các phân lớp p ở trạng thái cơ bản là 11. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố Y có điện tích hạt nhân bằng +41,652 . 10-19 C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, biểu diễn sự phân bố electron vào các AO.

b. Xác định nguyên tố Y và dựa vào cấu hình electron, hãy cho biết trong hợp chất Y có thể có các số oxi hoá nào ? Mức oxi hoá nào bền nhất (có giải thích).

1.2. Chất X được tạo thành từ hai ion A+ và B2- (A và B là hai nguyên tố hoá học). Trong phân tử X có tổng số proton là 54. Tổng số các loại hạt trong ion A+ là 57.

a. Xác định điện tích hạt nhân và tên gọi của A và B.     

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Viết cấu hình electron của các ion A+ và B2-.

1.3. X là một phi kim có khối lượng nguyên tử là 58,94755 . 10-24 gam. Trong tự nhiên, X có hai đồng vị hơn kém nhau 2 nơtron. Tỉ lệ % số nguyên tử của đồng vị nhẹ hơn trong tự nhiên là 75%.

a. Xác định số khối hai đồng vị.

b. Tính % về khối lượng của đồng vị nặng trong hidroxit cao nhất của X là HXO4. (cho nguyeent ử khối của  O = 16, H= 1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2 (4,0 điểm):

2.1. Cation R+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2p6.

a. Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố R.

b. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn (giải thích).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Tính chất hoá học đặc trưng của R là gì ? Lấy phản ứng minh hoạ

d. Anion X2- có cấu hình electron tương tự R+. Hãy cho biết tên và cấu hình electron của X.

2.2. X là nguyên tố thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn, có thể tạo với hidro hợp chất có công thức dạng XH2. Trong oxit cao nhất, X chiếm 40% về khối lượng.

a. Xác định tên nguyên tố X.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Viết công thức hidroxit cao nhất của X, cho biết tính chất của hợp chất này.

2.3. Cho 4 nguyên tố A, B, C, D theo thứ tự thuộc 4 ô liên tiếp nhau trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số hạt mang điện trong 4 nguyên tử của 4 nguyên tố trên bằng 84.

a. Xác định 4 nguyên tố đã cho.

b. Sắp xếp bán kính của các nguyên tử và ion sau theo chiều tăng dần (có giải thích): B; C+; D2+; A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3 (4 điểm). Cho biết giá trị độ âm điện của một số nguyên tố như bảng dưới đây:

Nguyên tố12Mg13Al1H16S17Cl8O9F
Độ âm điện1,311,612,202,583,163,443,98

  3.1. Cho các phân tử:PCl3, MgCl2, SO3, Al2O3. Hãy viết sơ đồ hình thành liên kết của các

  phân tử có liên kết ion và viết công thức Lewis của các phân tử có liên kết cộng hóa trị.

3.2. Hãy giải thích vì sao H2O và HF có khối lượng mol phân tử, độ dài liên kết tương đương nhưng thiệt độ sôi của H2O cao hơn nhiều so với HF ? Độ dài liên kếtMĐề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3
H2OH – O:  0,96Ao18100oC
HFH – F: 0,92Ao2019,5oC

 3.3. Hãy dự đoán trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm, cho biết cấu trúc hình học của các  phân tử và so sánh độ lớn góc liên kết trong các cặp phân tử sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) OCl2 và OF2.                                 b) SO2 và ion Đề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 4.

Câu 4 (4 điểm).

4.1. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron (viết quá trình oxi hóa, quá trình khử):

a. H2S + O2 → SO2 + H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

4.2. Thuốc tím (KMnO4) – Potassium manganate(VII) được sử dụng để sát khuẩn, khử trùng, trị nấm cho bể cá với nồng độ phù hợp (tối thiểu 1mg/lít). Nếu tiến hành thực nghiệm ở 27oC thì cứ sau 15 phút nồng độ KMnO4 giảm đi một nửa và ở 37oC thì sau 3 phút nồng độ KMnO4 giảm đi một nửa (giả sử phản ứng của KMnO4 với các chất đều là bậc 1).

a. Tính năng lượng hoạt hóa của phản ứng KMnO4.

b. Tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng từ 27oC lên 37oC?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4.3. Cho các số liệu nhiệt động của các quá trình chuyển hóa sau (ở 298K)

STTPhản ứngĐề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 5 (kJ)
1H2 (g) + Cl2 (g) ® 2HCl (g)-184,6
2CO2 (g) + H2 (g) ®  CO (g) + H2O (g)41,13
3COCl2 (g) ® Cl2 (g) + CO (g)12,5
42NH3 (g) +  COCl2 (g)  ® CO(NH2)2 (s) + 2HCl (g)-201
5C (s) + 0,5O2 (g) ®  CO (g)-110,5
6H2 (g) + 0,5O2 (g) ®  H2O (g)-241,87

a. Tính enthalpy tạo thành chuẩn (∆fĐề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 6của HCl, CO2 và COCl2.

b. Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng sau:

CO(NH2)2 (s) + H2O (g) ® CO2 (g) + 2NH3 (g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5 (4,0 điểm):

5.1. Viết phương trình phản ứng xảy ra, giải thích ngắn gọn các trường hợp sau đây:

a. Hỗn hợp CaF2 và dung dịch H2SO4 đặc có thể được dùng để chạm khắc trên bề mặt thủy tinh.

b. Trong phòng thí nghiệm có thể tìm thấy nước chlorine, bromine, iodine nhưng không có nước fluorine.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Dung dịch HBr đặc không màu, để một thời gian trong phòng thí nghiệm, dưới tác dụng của không khí, dung dịch chuyển sang màu vàng cam.

d. Trong dịch vị dạ dày có chứa HCl nồng độ khoảng 104 – 103 (mol/lit) , khi nồng độ HCl lớn hơn 103 (mol/lit) sẽ gây ra bệnh ợ chua, tình trạng bệnh kéo dài có thể dẫn đến viêm loét dạ dày. Bác sĩ thường chỉ định bệnh nhân mắc bệnh ợ chua uống thuốc nabica (chứa NaHCO3) để điều trị.

5.2. Hòa tan hoàn toàn 3,36 gam một muối carbonate của kim loại M trong m gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch A chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 12,34%. Cô cạn dung dịch A thu được 7,40 gam một chất rắn X. Tính m và xác định công thức của X.

5.3. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế halogen (X2) theo sơ đồ sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaX (khan) + MnO2 + H2SO4 đặc Đề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 7 X2 + …………

a. Viết phương trình phản ứng điều chế khí Cl2.

b. Sục từ từ khí Cl2 vào dung dịch KI, hãy cho biết màu sắc dung dịch biến đổi như thế nào? Giải thích.

c. Giải thích tại sao phải dùng NaX khan và H2SO4 đặc ? Cho biết vai trò của MnO2 trong phản ứng trên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d. Ngoài Cl2, ta có thể điều chế Br2 và I2 bằng cách trên, nhưng không điều chế được F2. Giải thích tại sao ?

5.4. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe. Hoà tan a gam X trong dung dịch HCl 20% (vừa đủ) thì thu được dung dịch Y có tổng nồng độ phần trăm các chất tan là 26,5716%. Nếu oxi hoá 2a gam X bằng khí Clo dư thì thu được 35,25 gam muối. Xác định giá trị m. 

                                            …………………. HẾT ………………………

                                    Thí sinh được dùng bảng HTTH và bảng tính tan

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………; Chữ kí CBCT số 1:………………………

Số báo danh:  ……………………………

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hóa học

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *