0

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2019

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2019

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

——-®——–

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: HÓA HỌC

Ngày thi: 04/10/2018

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 05 câu, 02 trang)

 

Câu 1 (2,0 điểm)

1. Khí A không màu có mùi đặc trưng, khi cháy trong khí oxi tạo nên khí B không màu, không mùi. Khí B có thể tác dụng với liti kim loại ở nhiệt độ thường tạo ra chất rắn C. Khí A tác dụng với axit mạnh D tạo ra muối E. Dung dịch muối E không tạo kết tủa với bari clorua hoặc bạc nitrat. Nung muối E trong bình kín sau đó làm lạnh bình thu được khí F và chất lỏng G. Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G và viết phương trình phản ứng xảy ra.

2. Trình bày phương pháp hóa học và viết phương trình phản ứng (nếu có) để tinh chế các chất trong các trường hợp sau:

a) Tinh chế khí Cl2 có lẫn khí HCl. c) Tinh chế khí NH3 có lẫn khí N2, H2.

b) Tinh chế khí CO2 có lẫn khí CO.

3. Ba hợp chất A, B, C mạch hở có công thức phân tử tương ứng là C3H6O, C3H4O, C3H4O2. Trong đó, A và B không tác dụng với Na, khi cộng hợp H2 dư (Ni, to) thì cùng tạo ra một sản phẩm như nhau. B cộng hợp H2 tạo ra A. A có đồng phân A’, khi bị oxi hóa thì A’ tạo ra B. C và C’ là đồng phân của nhau và đều đơn chức. Khi oxi hóa B thu được C’. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt A’, B, C’ trong 3 lọ mất nhãn riêng biệt.

Câu 2 (2,0 điểm)

1. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp X gồm a mol NaOH và b mol K2CO3 kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Hãy viết các phương trình phản ứng dạng ion rút gọn và xác định tỉ lệ a:b.

2. Trong công nghiệp, axit HNO3 được điều chế từ N2 với hiệu suất từng giai đoạn lần lượt là 25%, 75%, 90%, 85%. Tính thể tích không khí (đktc, N2 chiếm 80% về thể tích) tối thiểu cần dùng để điều chế lượng HNO3 đủ để hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe với tỉ lệ mol tương ứng 2:1 (NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5).

3. Hợp chất X có công thức phân tử C9H8O6. Biết, X tác dụng với dung dịch NaHCO3 theo tỉ lệ nX : nNaHCO3 = 1:1; X tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ nX : nNaOH = 1:4 thu được hai muối Y, Z (đốt cháy hoàn toàn Z không thu được H2O); X tác dụng với Na theo tỉ lệ nX : nNa = 1:3. Xác định công thức cấu tạo các chất X, Y, Z và viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 3 (2,0 điểm)

1. Nung 8,08 gam một muối X thu được hỗn hợp G (gồm khí và hơi) và 1,60 gam một hợp chất rắn Y không tan trong nước. Ở một điều kiện thích hợp, hấp thụ hết G vào bình chứa 200 gam dung dịch NaOH 1,20% thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất có nồng độ 2,47%. Xác định công thức phân tử của muối X. Biết khi nung muối X thì kim loại trong X không thay đổi số oxi hoá.

2. Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al với 47,0 gam Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp Y. Nung Y trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn Z và 4,928 lít hỗn hợp khí G (đktc). Hòa tan hoàn toàn Z bằng 1,36 lít dung dịch H2SO4 1,0M, thu được dung dịch T chỉ chứa 171,64 gam muối sunfat khan và 11,2 lít hỗn hợp khí M (đktc) gồm NO và H2, tỉ khối của M so với H2 bằng 6,6. Tính %m mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

Câu 4 (2,0 điểm)

1. X và Y là hai axit cacboxylic đều hai chức (không chứa nhóm chức khác), mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Z và T là hai este thuần chức hơn kém nhau 14u, Y và Z là đồng phân của nhau, MX < MY < MT. Đốt cháy hết 11,52 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (số mol X gấp hai lần số mol Y) cần 7,168 lít O2 (đktc). Mặt khác, để tác dụng hết với 11,52 gam hỗn hợp E cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp M gồm 3 ancol có số mol bằng nhau. Cho toàn bộ M tác dụng với CuO dư, to thu được hỗn hợp chất hữu cơ K. Cho K tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (to) thu được m gam Ag. Xác định CTCT của X, Y, Z, T và tính m. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

2. Đốt cháy hoàn toàn 2,54 gam este E thuần chức, thu được 2,688 lít khí CO2 (đktc) và 1,26 gam nước. Cho 0,1 mol E tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M tạo ra một muối của axit cacboxylic A và một ancol T. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Hỗn hợp X gồm A và 3 đồng phân cấu tạo của A, cho X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn B và hỗn hợp hơi D. Cho D tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (to) thu được 21,6 gam Ag. Nung B với NaOH rắn và CaO rắn, dư (không có không khí) được hỗn hợp hơi F. Đưa F về nhiệt độ thường thì có một chất ngưng tụ G, còn lại hỗn hợp khí N. G tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít khí H2 (đktc). Cho N qua Ni nung nóng được hỗn hợp khí P, tỉ khối của P so với H28, sau phản ứng thể tích hỗn hợp khí giảm 1,12 lít (đktc). Xác định CTPT, CTCT của E, tính mA và mB. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, ba đồng phân cấu tạo của A đều chỉ phản ứng với dung dịch NaOH khi đun nóng.

Câu 5 (2,0 điểm)

1. Hỗn hợp A gồm một axit hữu cơ X và este Y của một axit hữu cơ đơn chức. Lấy a gam hỗn hợp A cho phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất, tách hỗn hợp sản phẩm ta thu được 9,30 gam một hợp chất hữu cơ B và 39,40 gam hỗn hợp G (muối hữu cơ khan). Cho toàn bộ B phản ứng với Na dư ta thu được 3,36 lít khí (đktc), MB< 93u, dung dịch B phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh trong suốt. Đem toàn bộ G nung với lượng dư vôi tôi xút thì thu được 8,96 lít hơi (đktc) của một hiđrocacbon D duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức cấu tạo của các chất X, Y, B, D.

2. Hòa tan hết 17,43 gam hỗn hợp A gồm (Fe, Cu, Al) trong 175 gam dung dịch HNO3 50,4%, thu được hỗn hợp khí B và dung dịch X có chứa 74,67 gam hỗn hợp muối. Nếu cho 52,29 gam A vào dung dịch NaOH dư thì thu được 5,04 lít khí (đktc). Thêm 1 lít dung dịch KOH 1M vào dung dịch X, thu được kết tủa Ydung dịch Z. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 22,8 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T, nung T đến khối lượng không đổi thu được 84,2 gam chất rắn. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A và nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch X.

Cho nguyên tử khối (u): H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Al = 27, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Ag = 108.

———-Hết———-

Họ và tên thí sinh……………………………………………………Số báo danh……………………………………………….

Chữ kí của giám thị 1:…………………………………………Chữ kí của giám thị 2:……………………………………..

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG

——–®——–

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: HÓA HỌC

(Hướng dẫn chấm gồm 06 trang)

 

Câu

Ý

Đáp án

Điểm

1

1

Khí A là NH3, B là N2, C là Li3N, D là HNO3, E là NH4NO3, F: N2O, G: H2O.

0,25

4NH3 + 3O2 N2 + 6H2O.

N2 + 6Li 2Li3N.

NH3 + HNO3 NH4NO.

NH4NO N2O + H2O.

0,25

2

a) Sục hỗn hợp khí vào dung dịch NaCl bão hòa (để hấp thụ HCl), dẫn khí thoát ra qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được khí Cl2 khô.

0,25

b) Dẫn hỗn hợp khí qua ống đựng bột CuO dư nung nóng thu được khí CO2.

CO + CuO → CO2 + Cu

0,25

c) Dẫn hỗn hợp (NH3, H2, N2) qua dung dịch axit (VD: dd HCl), NH3 bị giữ lại. Tiếp đến cho dung dịch bazơ dư (VD dd Ca(OH)2) và đun nóng nhẹ, khí thoát ra cho đi qua ống đụng CaO dư sẽ thu được khí NH3 khô

NH3 + H+ → NH4+ NH4+ + OH → NH3 + H2O

0,25

3

Vì A, B không tác dụng với Na nên A, B không có nhóm – OH, vậy C3H6O có thể là: CH3 CH2CHO, CH3COCH3 và CH2=CH-O-CH3

Theo công thức C3H4O2 đơn chức có thể là:

CH2=CH- COOH và HCOOCH=CH2.

0,25

Vì B oxi hóa tạo C’nên B là CH2=CH- CHO, C’ là CH2=CH- COOH

A là CH3 CH2CHO, C là HCOOCH=CH2 , A’ là CH2=CH- CH2OH

0,25

Phân biệt A’, B, C’

– Dùng quỳ tím nhận được C’: làm quỳ tím hóa đỏ.

– Dùng kim loại Na nhận được A’: có khí bay lên.

CH2=CH- CH2OH + Na → CH2=CH- CH2ONa + 1/2H2

– Dùng dd AgNO3/NH3 (to) nhận được B: có Ag kết tủa.

CH2=CH- CHO + 2AgNO3+3NH3+H2OCH2 = CH-COONH4+2Ag+2NH4NO3

0,25

2

1

H++ OH H2O (1), H+ + CO32- HCO3 (2)

H+ + HCO3 H2O + CO2 (3)

0,25

Dựa vào đồ thị ta thấy khi nH+ = 0,6 thì nCO2 = 0 theo phương trình (1) và (2) ta có: a+b = 0,6 (I)

nCO2 lớn nhất là 0,2 theo phương trình (3) suy ra b = 0,2 thế vào (1) suy ra a = 0,4. Vậy tỉ lệ a:b=2:1.

0,25

2

– Ta có nFe = 0,1 mol; nCu = 0,2 mol.

– Để lượng không khí là tối thiểu thì lượng axit cần dùng sẽ là tối thiểu. Sản phẩm thu được là muối Fe2+ và Cu2+

– Quá trình oxi hóa khử:

Fe2+ + 3e 4H+ + + 3e → NO +2 H2O

Cu2+ + 2e

0,25

ne nhận=0,3+0,4 =0,7 mol ne nhận (HNO3)=0,6 mol nHNO3 = 0,8 mol.

= 1/2 = 0,4 mol.

Vkk = 0,4.. 22,4 = 78,0825 lít.

0,25

3

Đặc điểm cấu tạo phù hợp của X để thỏa mãn công thức phân tử C9H8O6: có 2 nhóm – OH, 1 nhóm COOH; 1 chức este; tỉ lệ nX : nNaOH = 1:4 tạo 2 muối trong đó 1 muối Z là (COONa)2 Có 02 CTCT của X:

Hoặc

trong đó

là vòng benzen

0,25

Viết 06 phản ứng với 02 CTCT của X.

Mỗi phản ứng = 0,125 điểm.

0,75

3

1

mG = 8,08 -1,6 = 6,48 gam

– G + dung dịch NaOH → dung dịch muối 2,47%

mdd muối = mG + mdd NaOH = 206,48 gam, dựa vào C% → mmuối = 5,1 gam.

Ta có sơ đồ: Khí + yNaOH → NayA

0,06 → 0,06/y

=> mmuối = (23.y+A).0,06/y = 5,1 → A = 62y.

=> Chỉ có cặp: y = 1, A = 62 (NO3) là phù hợp => muối là NaNO3

0,25

G bị hấp thụ hoàn toàn và phản ứng với dd NaOH thu được dd chỉ có một muối duy nhất là NaNO3.

=> Do đó G phải NO2 và O2 với tỉ lệ mol tương ứng 4:1 => muối X ban đầu là M(NO­3)n.

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

0,25

nNaOH = nNO2 = 0,06 mol, nO2 = 0,015 mol => mG = mNO2 + mO2 = 3,24 gam < 6,48 gam => Trong G còn có hơi nước. Vậy muối X phải có dạng M(NO3)n.xH2O.

0,25

Phản ứng nhiệt phân

2M(NO3)n.xH2O M2On + 2nNO2 + n/2O2 + 2xH2O

=> mY = => n = 3, M = 56 (Fe) thỏa mãn. => mH2O = 6,48 – 3,24 = 3,24 gam => nH2O = 0,18 mol.

Kết hợp với phương trình nhiệt phân ta có.

Vậy X là muối Fe(NO3)3.9H2O.

0,25

2

Dung dịch thu được chỉ chứa muối sunfat trung hòa nên , vừa hết.

0,25

Sơ đồ phản ứng:

Y có

dd T + khí M

0,25

– p = 0,2; q = 0,3.

– Bảo toàn số mol nguyên tử N: a + c + 0,2 = 0,5 a + c = 0,3.

– Bảo toàn e: 2x + 3y + 4b = a + 8c + 3.0,2 + 2.0,3.

– Bảo toàn điện tích cho dung dịch T: 2x + 3y + 0,25.2 + c = 1,36.2.

– Khối lượng muối Sunfat: 24.x + 27.y + 64.0,25 + 18.c + 103,56 = 171,64.

– Số mol G: a + b = 0,22.

0,25

Tính được: a = 0,2; b = 0,02; c = 0,1, x = 0,7; y = 0,24.

%mMg = 0,7.24:(0.7.24 + 0,24.27) = 72,16%.

%mAl = 27,84%.

0,25

4

1

nO2 = 0,32 mol ; nNaOH = 0,2 mol

Vì Y, Z là đồng phân nên Z có 4 nguyên tử oxi => Z và T đều là este 2 .

Gọi công thức chung cho X, Y, Z, T là CxHyO4

CxHyO4 + 2 NaOH R(COONa)2 + ancol

0,1 0,2

CxHyO4 + O2 CO2 + H2O

Gọi nCO2 = a (mol); nH2O = b (mol)

Áp dụng bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố oxi ta có hệ:

Do nCO2 – n H2O = số mol hỗn hợp E nên số liên kết trung bình trong E là 2.

Vì X, Y, Z, T đều là các axit 2 chức và este 2 chức nên chức = 2 => các chất đều mạch hở, no.

0,25

Ta có . Vì MX < MY = MZ < MT => CX < 3,8.

Do Z là este 2 chức nên số C ≥ 4. X, Y là đồng đẳng kế tiếp→ Z hơn X một nguyên tử C. Vậy CTCT của X là CH2(COOH)2

CTCT của Y là HOOCCH2CH2COOH hoặc CH3CH(COOH)2

Z là đồng phân của Y nên có công thức phân tử là C4H6O4

Vậy CTCT có thể có của Z là: (COOCH3)2 hoặc (HCOOCH2)2

0,25

CTPT của T là C5H8O4

+ nếu Z là: (COOCH3)2, không có CTCT của T phù hợp để tạo 3 ancol.

+ nếu Z là: (HCOOCH2)2 thì CTCT của T là CH3OOC – COOC2H5

CTCT của X, Y, Z, T là:

X là CH2(COOH)2

Y là HOOCCH2 CH2 COOH hoặc CH3CH(COOH)2

Z là HCOOCH2CH2OOCH

T là CH3OOC – COOC2H5

0,25

Gọi số mol của X, Y, Z, T lần lượt là 2x, x, y, y (vì Z, T khi phản ứng với NaOH tạo 3 ancol có số mol bằng nhau nên số mol của Z bằng số mol của T)

Theo bài có hệ:

HCOOCH2CH2OOCH + NaOH 2HCOONa + HOCH2CH2OH

CH3OOC – COOC2H5 + NaOH CH3OH + C2H5OH + NaOOC – COONa

HOCH2CH2OH HOC-CHO 4Ag

CH3OH HCHO 4Ag

C2H5OH CH3CHO 2Ag

=> nAg = 0,08 + 0,08 + 0,04 = 0,2 mol => mAg = 0,2.108 = 21,6 gam.

0,25

2

Đặt CTTQ E: CxHyOz (x, y, z nguyên dương).

n= 0,12mol; = 0,07 mol mC = 1,44 gam; mH = 0,14 gam; mO= 0,96 gam tl: x: y: z = 6:7:3 CTPT của E: (C6H7O3)n

n : n = 1: 3. Vy E có 3 chc este, Suy ra E có 6 nguyên toxi (n = 2).

Vy CTPT E: C12H14O6 ( M= 254 g/mol).

Vy E: (RCOO)3R’.

(RCOO)3R’+ 3NaOH 3RCOONa + R’(OH)3 (1)

Có: (mol), n = 0,3mol .

Do tl . Vy R có 3 nguyên tC.

Vy CTCT ancol: CH2OH-CHOH-CH2OH (Glixerol)

Ta có: m = 254.0,1 +12 – 0,1.92 = 28,2gam

T(1): M = 28,2/0,3 = 94 R = 27 ( C2H3)

Vy CTCT E:

0,25

CTCT A: CH2=CH-COOH (x mol), 3 đồng phân đơn chc là este: HCOOCH=CH2 (y mol); este vòng và có tổng số mol là z (mol)

CH2=CH-COOH + NaOH CH2=CH-COONa + H2O (2)

HCOOCH=CH2 + NaOH HCOONa + CH3CHO (3)

+ NaOH HOCH2-CH2-COONa (4)

+ NaOH CH3-CH(OH)-COONa (4’)

0,25

Hn hp hơi (D): CH3CHO, H2O(h).

CH3CHO+2AgNO3+3NH3+H2OCH3COONH4+2Ag+2NH4NO3 (5)

Cht rn (B):

CH2=CH-COONa; HCOONa; HOCH2-CH2-COONa và CH3-CH(OH)-COONa

CH2=CH-COONa + NaOH (r) CH2=CH2 + Na2CO3 (6)

HCOONa + NaOH (r) H2 + Na2CO3 (7)

HOCH2-CH2-COONa + NaOH CH3-CH2-OH + Na2CO3 (8)

CH3-CH(OH)-COONa + NaOH CH3-CH2-OH + Na2CO3 (8’)

Hn hp hơi (F): C2H4; H2, C2H5OH (G)

Hn hp (N) : C2H4 + H2 C2H6 (9)

(G) : 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 (10)

0,25

T(3,5): y = 0,1(mol)

T(3,7): n = 0,1(mol)

T(9). Độ gim số mol của N = 0,05 mol = n (p)

= 8.2 = 16 ( do mP = mN ) nên P gồm: H2 dư và C2H6 (p/ứng hoàn toàn).

Ta có: nP = n N – 0,05 = x + 0,1 – 0,05 = (x + 0,05) mol;

mN = (28x + 0,2)gam

Suy ra: = =16 x = 0,05 mol.

T(4,8,10): có = 0,05 mol z = 0,1 mol.

Vy: x = 0,05mol m(CH2=CH-COOH) = 3,6 gam.

y = 0,1mol và z = 0,1mol.

mrắn B = 94.x+68.y+112.z = 94.0,05+68.0,1+0,1.112=22,7 gam.

0,25

5

1

– B tác dụng được với Na, dd B hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh trong suốt B là ancol đa chức có 2 nhóm –OH liền nhau Y là este đa chức.

– Cho A tác dụng với NaOH thu được hỗn hợp muối Axit X và axit cấu tạo nên Y khác nhau.

– Nung hỗn hợp muối thu được sau phản ứng với NaOH thu được 1 hidrocacbon D duy nhất Gốc hidrocacbon trong các muối có cùng số nguyên tử cacbon và có các kiểu liên kết giống nhau.

0,25

Gọi công thức của B có dạng R”(OH)n ( n2, R” 28)

2R”(OH)n + 2nNa 2R”(ONa)n + nH2

nB = mol

Do MB < 93 31n < 93 n < 3.

Vậy n = 2 MB = 62

R” + 34 = 62 R” = 28 ( -C2H4-)

Công thức của B là C2H4(OH)2. CTCT là HO-CH2-CH2-OH.

nB = 0,15 mol.

0,25

Công thức của X, Y lần lượt là: R(COOH)x; (R’COO)2C2H4

( R’ có cùng số nguyên tử cacbon với R; x 1)

D là R’H

R(COOH)x + xNaOH R(COONa)x + xH2O

(R’COO)2C2H4 + 2NaOH 2R’COONa + C2H4(OH)2

R’COONa + NaOH R’H + Na2CO3

R(COONa)x + xNaOH R’H + xNa2CO3

0,25

– Từ các phản ứng trên ta thấy:

nR’COONa = 2nB = 2.0,15 = 0,3 mol.

nD = nR’-COONa + nR-(COONa)x = 0,3 + nX = 0,4 mol nX = 0,1 mol.

– Ta có .

0,1.(R + 67x) + 0,3.(R’+67) = 39,4

R + 67x + 3R’ = 193

+ Nếu x = 1 R = R’ = Loại

+ Nếu x = 2 R + 3R’ = 59

R = 14 ( -CH2-) D là CH4

R’ = 15 ( CH3-)

+ Nếu x = 3 R + 3R’ = -8 Loại.

Vậy:

X là CH2(COOH)2 CTCT là HOOC – CH2 – COOH

Y là (CH3COO)2C2H4 CTCT là CH3COO-CH2-CH2-OCOCH3

B là C2H4(OH)2 CTCT là HO-CH2-CH2-OH

D là CH4.

0,25

2

– Nếu 84,2 gam rắn chỉ có KNO2  mol mrắn = 85 gam > 84,2 gam (loại).

Nếu 84,2 gam rắn có KNO2 và KAlO2, lập mqh mol KAlO2< 0 loại.

– Hỗn hợp rắn gồm: KOH, KNO2 và KAlO2.

– Oxit gồm Fe2O3 và CuO.

0,25

– Lập mqh theo mol mol nguyên tố K, khối lượng rắn, mol Al. Tính được:

Trong 84,2 gam có KNO2 = 0,9 mol, KOH = 0,05 mol, KAlO2 = 0,05 mol.

– Lập mqh theo lượng hh kim loại và hh oxit. Tính được:

Trong 17,43 gam A: Al = 0,05 mol, Fe = 0,27 mol, Cu = 0,015 mol.

0,25

– Lập mqh theo mol ion nitrat, khối lượng hh muối, mol Fe. Tính được:

Trong X: NH4NO3 = 0,08 mol, Al(NO3)3 = 0,05 mol, Fe(NO3)2 = 0,17 mol, Fe(NO3)3 = 0,1 mol, Cu(NO3)2 = 0,015 mol.

0,25

Dùng bảo toàn KL, tính khối lượng B = 21,24 gam.

Khối lượng dung dịch X = 171,19 gam.

Tính C%: NH4NO3 = 3,74%, Al(NO3)3 = 6,22%, Fe(NO3)2 = 17,87%, Fe(NO3)3 = 14,14%, Cu(NO3)2 = 1,65%.

0,25

Học sinh làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

2018-2019

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *