0

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2018

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG

 

ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN THI: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút (không tính thời gian giao đề)

Ngày thi 04 tháng 10 năm 2017

(Đề thi gồm 02 trang)

 

Câu 1 (2 điểm):

1) Hãy chọn các chất thích hợp và viết các phương trình phản ứng hóa học để hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:

 

Cho biết:             – Các chất (A), (B), (D) là hợp chất của natri.

– Các chất (M), (N) là hợp chất của nhôm.

– Các chất (P), (Q), (R) là hợp chất của bari.

– Các chất (N), (Q), (R) là các chất kết tủa.

– (X) là chất khí không mùi, làm đục dung dịch nước vôi trong.

– (Y) là muối của natri, dung dịch (Y) làm đỏ quỳ tím.

2) Cho các lọ mất nhãn chứa các chất rắn riêng biệt: MgO, Al, Al2O3, BaO, Na2SO4 và (NH4)2SO4.

  1. a) Nếu chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử thì có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn trong số các chất trên.
  2. b) Trình bày cách nhận biết và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Câu 2 (2 điểm):

1) Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm:

  1. a) Hãy nêu mục đích của thí nghiệm?
  2. b) Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm?
  3. c) Trong thí nghiệm, tại sao đáy ống nghiệm phải để cao hơn so với miệng ống nghiệm?

2) A, B, C, D là các hợp chất hữu cơ mạch hở. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol mỗi chất thì đều thu được 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 1,8 gam H2O. Biết:

– A, B, C tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 ở điều kiện thích hợp đều thu được kết tủa.

– C, D tác dụng được với dung dịch NaOH.

– A tác dụng được với H2O (xúc tác HgSO4/to).

Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Câu 3 (2 điểm):

1) Hỗn hợp X1 gồm Fe, FeCO3 và kim loại M (có hóa trị không đổi). Cho 14,1 gam X1 tác dụng hết với 500 ml dung dịch HNO3 xM, thu được dung dịch X2 và 4,48 lít hỗn hợp Y1 (có tỉ khối so với hiđro là 16,75) gồm hai chất khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Để trung hoà HNO3 dư có trong dung dịch X2 cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M và thu được dung dịch X3. Chia X3 làm hai phần bằng nhau

Phần 1 đem cô cạn thì thu được 38,3 gam hỗn hợp muối khan.

Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 8,025 gam kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các chất khí đều đo ở đktc, quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học.

Xác định kim loại M và tính giá trị của x.

2) Hòa tan hết 37,28 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu trong 500 ml dung dịch chứa HCl 2,4M và HNO3 0,2M, thu được dung dịch Y và khí NO. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 41,6 gam chất rắn Z. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y có khí NO thoát ra và thu được m gam kết tủa.

Biết sản phẩm khử của NO3 là NO duy nhất, Cl không bị oxi hóa trong các quá trình phản ứng, các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn.

Tính giá trị m.

Câu 4 (2 điểm):

1) Oxi hóa hoàn toàn hiđrocacbon A hoặc B đều thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 7:4. Hóa hơi hoàn toàn 13,8 gam A hoặc B đều thu được thể tích bằng với thể tích của 4,2 gam khí N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Cho 11,04 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 36,72 gam kết tủa; B không phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, không làm mất màu dung dịch brom, bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4 khi đun nóng.

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo phù hợp của A và B.

2) Hỗn hợp A gồm ba axit hữu cơ X, Y, Z đều đơn chức mạch hở, trong đó X là axit không no, có một liên kết đôi C=C; Y và Z là hai axit no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp (MY < MZ ). Cho 46,04 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B, thu được chất rắn khan D. Đốt cháy hoàn toàn D bằng O2 dư, thu được 48,76 gam Na2CO3; 44,08 gam hỗn hợp CO2 và H2O.

Xác định các chất X, Y, Z.

Câu 5 (2 điểm):

1) Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Dung dịch B chứa AlCl3 1M và Al2(SO4)3 0,5M. Cho V1 lít dung dịch A vào V2 lít dung dịch B thu được 56,916 gam kết tủa. Nếu cho dung dịch BaCl2 dư vào V2 lít dung dịch B thu được 41,94 gam kết tủa.

Xác định giá trị V1 và V2.

2) Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 37,6 gam hỗn hợp gồm hai muối hữu cơ khan có khối lượng hơn kém nhau 11,6 gam, phần hơi có chứa nước và một hợp chất hữu cơ no, mạch hở Y. Hợp chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 24,8 gam so với ban đầu. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các chất khí đều đo ở đktc.

Xác định công thức cấu tạo có thể có của 2 este.

Cho nguyên tử khối trung bình (u) của các nguyên tố hóa học: Mg=24; Ca=40; Zn=65; Cu=64; Fe=56; H=1; O=16; N=14; Ag=108; Cl=35,5; C=12; K=39; Na=23; Ba=137; Al=27; S=32.

 

————HẾT———–

 

Họ và tên thí sinh…………………………………………………………..Số báo danh………………………..

Chữ kí giám thị 1………………………………………Chữ kí giám thị 2……………………………………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG

—————-

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN THI: HÓA HỌC

 

 

Câu Ý Nội dung Điểm
1

(2 điểm)

1 – khí X là CO2, muối Y là NaHSO4, A là NaOH; B là Na2CO3; D là NaHCO3; P là Ba(HCO3)2;  R là BaSO4; Q là BaCO3; M là NaAlO2; N là Al(OH)3.  

0,25

 

– PTPƯ:

2NaOH + CO2 → Na2CO3  + H2O

Na2CO3  + CO2  + H2O  → 2NaHCO3

NaHCO3 + NaOH →  Na2CO3  + H2O

2NaOH  + 2Al + 2H2O → 2 NaAlO2 + 3H2

 

 

 

 

0,25

NaAlO2  + CO2 + 2 H2O → Al(OH)3 ↓ + NaHCO3

3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 6NaCl + 3CO2

2NaHCO3  + Ba(OH)2 →  BaCO3  + Na2CO3 + 2H2O

Hoặc NaHCO3  + Ba(OH)2 →  BaCO3  + NaOH + H2O

 

 

 

0,25

BaCO3 + 2NaHSO4 →  BaSO4  + Na2SO4 + CO2  + H2O

Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 →  BaSO4  + Na2SO4 + 2CO2  + 2H2O

Hoặc Ba(HCO3)2 + NaHSO4 →  BaSO4  + NaHCO3 + CO2  + H2O

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 →  BaSO4  + 2NaHCO3

Chú ý:

– Học sinh viết sai công thức chất, sai phương trình không cho điểm phương trình đó

– Học sinh viết phương trình, không cân bằng trừ một nửa tổng số điểm của phương trình đó

 

 

 

0,25

2 * Nhận biết được cả 6 chất 0,25
* Cho lần lượt 6 mẫu chất vào H2O

– Chất tan, tỏa nhiều nhiệt là BaO.

BaO + H2O ® Ba(OH)2

– Chất nào tan và không tỏa nhiệt đó là Na2SO4, (NH4)2SO4

– Các chất còn lại không tan: Al, Mg, Al2O3

 

 

 

0,25

 

– Lấy dung dịch Ba(OH)2 thu được lần lượt nhỏ vào 3 mẫu chất không tan

+ Mẫu chất rắn tan, có khí bay ra là Al

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O ® Ba(AlO2)2 + 3H2

+ Mẫu chất rắn tan, không có khí bay ra thì mẫu chất rắn là Al2O3

Ba(OH)2 + Al2O3  ® Ba(AlO2)2 + H2O

+ Mẫu chất rắn không tan là MgO

 

 

 

 

 

0,25

– Dùng dung dịch Ba(OH)2 cho lần lượt vào 2 dung dịch Na2SO4, (NH4)2SO4

+ Dung dịch có kết tủa trắng và có khí mùi khai bay ra là (NH4)2SO4

Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 ® BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

+ Dung dịch có kết tủa trắng nhưng không có khí bay ra là Na2SO4

Ba(OH)2 + Na2SO4 ® BaSO4 + 2Na2SO4

Chú ý:

– Học sinh nêu hiện tượng, nhận biết được chất nhưng không viết phương trình trừ một nửa tổng số điểm của phần nhận biết chất đó.

– Học sinh viết sai công thức chất, sai phương trình không cho điểm phương trình đó

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

(2 điểm)

1 Mục đích: Phân tích định tính các nguyên tố C, H trong thành phần của hợp chất hữu cơ.

C12H22O11 + 24CuO   12CO2 + 11H2O

 

 

0,25

Các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm

Bông tẩm CuSO4 khan ban đầu màu trắng, sau một thời gian chuyển sang màu xanh lam.

CuSO4 (khan) + 5H2O   CuSO4.5H2O (xanh lam)

 

 

 

0,25

Dung dịch nước vôi trong vẩn đục do tạo thành kết tủa CaCO3

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O

 

0,25

* Đáy ống nghiệm để cao hơn miệng ống nghiệm để tránh hiện tượng nước chảy ngược lại đáy ống nghiệm gây ra hiện tượng vỡ ống nghiệm

Chú ý:

Chú ý:

– Học sinh nêu hiện tượng, nhưng không viết phương trình trừ một nửa tổng số điểm của phần nhận biết chất đó.

– Học sinh viết sai công thức chất, sai phương trình không cho điểm phương trình đó.

– Học sinh không nêu được hiện tượng, viết được phương trình không cho điểm phần đó.

 

0,25

2 Khi đốt cháy 0,1 mol mỗi chất thì đều thu được 0,2 mol CO2 và 0,1 mol H2O Þ A,B,C,D đều có cùng số nguyên tử C và H.

Gọi công thức chung của A, B, C, D có dạng CxHyOz (z≥0)

0,1                    0,2      0,1

® x=2; y=2

Þ Công thức phân tử của A, B, C, D có dạng C2H2Oz (z≥0)

Nếu z=0  CTPT: C2H2 .

Nếu z=1  CTPT: C2H2O không có cấu tạo phù hợp.

Nếu z=2  CTPT: C2H2O2.

Nếu z=3  CTPT: C2H2O3.

Nếu z=4  CTPT: C2H2O4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

* A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 và tác dụng với H2O®A là CHºCH

CHºCH +   2AgNO3  +   2NH3  CAgºCAg +  2NH4NO3

CHºCH  +  H2O CH3-CHO

 

 

0,25

* C tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 và NaOH® C là OHC-COOH

OHC-COOH +2AgNO3+4NH3+H2O®(COONH4)2 +2NH4NO3+2Ag

OHC-COOH    +   NaOH    OHC-COONa   +   H2O

 

 

0,25

* B tác dụng được với AgNO3/NH3 ® B là OHC-CHO

(CHO)2 + 4AgNO3+6NH3+2H2O®(COONH4)2 +4NH4NO3+4Ag

* D tác dụng với NaOH® D là HOOC-COOH

HOOC-COOH    +  2NaOH    NaOOC-COONa   + 2H2O

Chú ý:

– Học sinh nêu được chất, không viết được phương trình minh họa hoặc viết phương trình sai thì cho một nửa tổng số điểm của phần đó.

– Học sinh không nêu được chất không cho điểm phần đó.

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

(2 điểm)

1 * Hỗn hợp gồm kim loại M, Fe, FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 2 khí không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí 2 khí là NO và CO2

– Tính được nCO2 = 0,05 mol; nNO =0,15 mol

nFeCO3 = nCO2 = 0,05 mol.

 

 

 

 

0,25

− Đặt: nM = a mol; nFe = b mol;

Ta có: aM + 56b + 116.0,05 = 14,1

aM + 56b = 8,3                                             (1)

Giả sử kim loại M hoá trị n.

– Dung dịch X2 có: a mol M(NO3)n; (b+0,05) mol Fe(NO3)3; HNO3 dư, có thể có c mol NH4NO3.

+ Phản ứng trung hoà:

HNO3  +  NaOH    NaNO3  +  H2O

nNaOH = = 0,2.1 = 0,2 mol.

dung dịch X3 có: a mol M(NO3)n; (b+0,05) mol Fe(NO3)3; 0,2 mol NaNO3, có thể có c mol NH4NO3.

* Cô cạn ½ dung dịch X3, tổng khối lượng chất rắn thu được là:

(M  +  62n)a  +  242(b+0,05) + 80.c + 85.0,2 = 38,3.2 =76,6

aM + 62an + 242b + 80c = 47,5                                   (2)

* Cho dung dịch NaOH dư vào ½ dung dịch X3, có phản ứng:

NH4NO3  +  NaOH    NaNO3  +  NH3  +  H2O

Fe(NO3)3  +  3NaOH    3NaNO3  +  Fe(OH)3

có thể có phản ứng :

M(NO3)n  +  nNaOH   nNaNO3  +  M(OH)n

M(OH)n + (4-n)NaOH ® Na(4-n)MO2 + 2H2O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

Trường hợp 1: Nếu M(OH)n không tan, không có tính lưỡng tính

Kết tủa có:

Ta có: (M+17n)a  +  107(b+0,05) = 8,025.2 = 16,05

aM + 17an + 107b = 10,7 (3)

* Các quá trình oxi hoá − khử:

M  M+n + ne ;                  N+5  +  3e  N+2 (NO)

mol: a                        an                              0,45         0,15

Fe  Fe+3  +  3e ;      N+5  +  8e  N−3  (NH4NO3)

mol: b                           3b                     8c            c

Fe+2 Fe+3 + 1e ;

mol: 0,05                     0,05

na + 3b – 8c = 0,4  (4)

Ta có hệ

Loại do không có cặp nghiệm thỏa mãn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

Trường hợp 2: M(OH)n tan trong nước hoặc có tính lưỡng tính, tác dụng với NaOH tạo muối tan

® Kết tủa chỉ có Fe(OH)3. Ta có: 107(b+0,05) = 16,05

 b = 0,1.

Theo bảo toàn electron, ta có: an + 0,3 + 0,05 = 0,45 + 8c

an = 0,1 + 8c                      (5)

Từ (1)   aM = 2,7                                                    (6)

Từ (2)   aM + 62an + 80c = 23,3                            (7)

Từ (5), (6), (7)  an = 0,3; c = 0,025.

M = 9n  n = 3; M = 27 là Al là nghiệm thoả mãn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

nHNO3(pu) = nN(sp) = 0,1.3 + 0,15.3 + 0,025.2 + 0,15= 0,95 mol

nHNO3(bđ) = 0,95 + 0,2 = 1,15 mol

x= CM(HNO3) = 2,3 M.

 

 

0,25

2 Phản ứng: mol;

3Fe3O4 + 28H+ + NO3 ® 9Fe3+ + NO + 14H2O (1)

3Cu + 8H+ + 2NO3 ® 3Cu2+ + 2NO + 4H2O     (2)

Có thể xảy ra phản ứng:

Cu + 2Fe3+ ® 2Fe2+ + Cu2+                                 (3)

Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y, có khí NO thoát raÞ Dung dịch Y chứa Fe3+, Fe2+, Cu2+, Cl, H+; NO3 phản ứng hết

 

 

 

 

 

 

 

0,25

Cho NaOH dư vào dung dịch Y kết tủa là Fe(OH)3; Cu(OH)2; Fe(OH)2

– Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z gồm Fe2O3 và CuO

Gọi số mol Fe3O4 và Cu lần lượt là x, y (x,y>0)

Ta có hệ phương trình:

® x=0,1; y=0,22

Từ các phản ứng (1); (2); (3) Þ Dung dịch Y sau phản ứng chứa

0,22 mol Cu2+; 0,24 mol Fe2+; 0,06 Fe3+; 0,1 mol H+ dư; 1,2 mol Cl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

Khi cho AgNO3 dư vào dung dịch Y xảy ra các phản ứng

Ag+ + Cl ® AgCl

1,2       1,2

3Fe2+ + 4H+ + NO3 ® 3Fe3+ + NO + 2H2O

0,075  ¬0,1

Fe2+ + Ag+ ® Fe3+ + Ag

0,165                           0,165

Khối lượng kết tủa:

m=mAgCl + mAg = 1,2.143,5 + 0,165.108=190,02 gam

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

(2 điểm)

1 *- Do khối lượng mol của A, B bằng nhau; khi đốt cháy A hoặc B đều thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O như nhau ÞA và B có cùng công thức phân tử.

– Đặt công thức phân tử của A và B là CxHy (x, y >0).

MA =MB =   =92 (gam/mol)

CxHy   xCO2 + y/2H2O

Ta có: 12x+ y=92

 

x=7; y=8. Vậy công thức phân tử của A, B là C7H8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

* Biện luận tìm công thức cấu tạo của A:

– A phản ứng với AgNO3/NH3 tạo thành kết tủa ® A có liên kết -CºCH.

nA = 0,12 mol

+ A có a liên kết -CºCH.

Phương trình:

C7H8 + aAgNO3 + aNH3   C7H8-aAga + aNH4NO3                

0,12 mol                                   0,12 mol

M kết tủa =   = 306  92 + 107a= 306   a=2

Công thức của A có dạng HCºC-C3H6-CºCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

Công thức cấu tạo phù hợp của A là

CHC-CH2-CH2-CH2-CCH; CHC-C(CH3)2-CCH

CHC-CH(CH3)-CH2-CCH; CHC-CH(C2H5)-CCH

 

 

0,25

* Biện luận tìm công thức cấu tạo của B

– B không có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3; không làm mất màu dung dịch brom; bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4 ở khi đun nóng.

Þ Vậy B là C6H5-CH3 (toluen)

C6H5-CH3 + 2KMnO4 C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O

 

 

 

 

0,25

2 – Gọi công thức của X là CnH2n-2O2 (n≥3) ® công thức muối natri tương ứng là CnH2n-3O2Na.

– Gọi công thức chung của Y, Z là (® công thức muối natri tương ứng là .

– Gọi số mol của X là a; số mol của hỗn hợp Y,Z là b

Þ Số mol CnH2n-3O2Na và  lần lượt là a và b.

®mX,Y,Z =

mX,Y,Z = (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

– Khi đốt cháy hỗn hợp muối:

mol ® nNaOH = a + b = 0,92 (2)

B   + O2 ® Na2CO3 + hỗn hợp E (CO2 +H2O)

Khi cho B

® (3)

 

 

 

 

 

 

0,25

Từ (1); (2); (3) giải hệ:

Þ

Cặp nghiệm hợp lí: n=3;

 

 

 

 

 

 

 

0,25

Vậy 3 axit X, Y, Z lần lượt là: CH2=CH-COOH, HCOOH, CH3COOH 0,25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

(2 điểm)

1 Phản ứng:

Ba2+ + SO42- ® BaSO4 (1)

Al3+ + 3OH ® Al(OH)3 (2)

Al(OH)3 + OH ® AlO2 + H2O (3)

– Trong V1 lít A có OH: 2V1 mol, Ba2+ : 0,5V1 mol

Trong V2 lít B có Al3+ : 2V2 mol, SO42- : 1,5V2 mol

– Khi cho V2 lít tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì:

n(SO42-)=n(BaSO4)=0,18 mol

V2=0,12 lít                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

Dung dịch B chứa: Al3+  (0,24 mol); SO42-(0,18 mol)

– Nếu Al3+ bị kết tủa vừa hết thì ® V1= 0,36

®   Þ SO42- bị kết tủa vừa hết

Þ Khối lượng kết tủa lớn nhất: 0,24.78+0,18.233= 60,66>56,916

Có 2 trường hợp xảy ra:

 

 

 

 

0,25

Trường hợp 1: Nếu 2V1 <0,24. 3  Al3+ dư, SO42-

nBaSO4= 0,5V1 mol (SO42- đủ hay dư)

nAl(OH)3=(56,916 – 116,5V1)/78

(56,916- 116,5V1)3/78=2V1  V1=0,338 lít

 

 

 

0,25

Trường hợp 2: Nếu 2V1>0,24. 3  Al(OH)3 kết tủa tan một phần, SO42- bị kết tủa hết

nBaSO4= 0,18 mol  nAl(OH)3=(56,916 – 233.0,18)/78=0,192

nOH =2V1= 4. 0,24 – 0,192  V1=0,384 lít                                

 

 

 

0,25

2 + Mà 2 este là đơn chức ® trong hỗn hợp có 1 este của phenol.

+ Khi thủy phân X thu được hỗn hợp rắn chỉ có 2 muối Þ2 este có cùng gốc axit.

+ Mặt khác khi thủy phân hỗn hợp thu được 1 chất hữu cơ no mạch hở có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ®Sản phẩm đó phải là anđehit no đơn chức mạch hở ® trong hỗn hợp có một este có gốc ancol kém bền.

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

Gọi công thức của 2 este là RCOOCH=CHR’và RCOOC6H4R’’

RCOOCH=CHR’ + NaOH ®RCOONa + R’CH2CHO          (1)

x mol                    x mol            x mol            x mol

RCOOC6H4R’’ + 2NaOH®RCOONa + R’’C6H4ONa+H2O  (2)

y mol                 2y mol              y mol             y mol

theo bài ra ta có hệ :

Gọi CTPT của anđehit no đơn chức mạch hở Y là CnH2nO ta có

 

CnH2nO+(3n-1)/2O2 ®  nCO2    +    nH2O                            (3)

0,2                                     0,2n       0,2n

m bình tăng = 0,2n.44 + 0,2n.18 = 24,8 →n =2

CTPT là C2H4O hay CH3CHO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

Vì tổng khối lượng 2 muối bằng 37,6 gam và 2 muối hơn kém nhau

Xét 2 trường hợp

TH1:

TH2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

Viết các công thức cấu tạo của 2 este 0,25

Chú ý: Học sinh giải các cách khác nhau, đúng, hợp lí vẫn cho điểm tối đa.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

De thi HSG 12 THPT 2017 2018 Hai Duong mon Hoa hoc

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *