0

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2020

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: HÓA HỌC

Ngày thi: 09 tháng 10 năm 2019

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm có 05 câu, 02 trang)

Câu 1 (2,0 điểm)

1. Có 4 chất hữu cơ A, B, D, E đều mạch hở (chứa C, H, O) và đều có tỉ khối đối với hiđro là 37. A có mạch cacbon không phân nhánh, chỉ tác dụng với Na. B tác dụng với Na, Na2CO3 nhưng không tham gia phản ứng tráng bạc. Khi oxi hóa A ở điều kiện thích hợp được đồng đẳng kế tiếp của B. D tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na và không tham gia phản ứng tráng bạc. E tác dụng với Na2CO3, với Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, B, D, E và viết các phương trình hóa học minh họa?

2. Cho các chất rắn riêng biệt: MgO, Al, Al2O3, BaO, Na2SO4 và (NH4)2SO4. Nếu chỉ dùng thêm nước thì có thể phân biệt được bao nhiêu chất rắn? Trình bày cách phân biệt và viết các phương trình hóa học xảy ra?

Câu 2 (2,0 điểm)

1. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học minh họa cho các thí nghiệm sau:

a) Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3.

b) Cho đạm ure vào dung dịch nước vôi trong.

2. Cho hỗn hợp khí N2 và H2 vào bình kín dung tích không đổi (không chứa không khí), có chứa sẵn xúc tác. Sau khi nung nóng bình một thời gian rồi đưa về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất trong bình giảm 33,33% so với áp suất ban đầu. Tỉ khối của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng so với H2 là 8. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3?

3. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A và B đều chứa vòng benzen là đồng phân của nhau, có công thức đơn giản nhất là C9H8O2. Lấy 44,4 gam X (số mol của A và B bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được chất hữu cơ D và ba muối đơn chức (trong đó có một muối natriphenolat). Biết A tạo một muối và B tạo hai muối. Xác định công thức cấu tạo của A, B, D và viết các phương trình hóa học xảy ra?

Câu 3 (2,0 điểm)

1. Để hoà tan hoàn toàn 11,4 gam hỗn hợp E gồm Mg và kim loại M có hoá trị không đổi cần vừa đủ V lít dung dịch HNO3 0,5M thu được 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối hơi so với H2 là 16 và dung dịch F. Chia dung dịch F thành hai phần bằng nhau. Đem cô cạn phần 1 thu được 23,24 gam muối khan. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 4,35 gam kết tủa. Xác định kim loại M và tính giá trị của V?

2. Cho 8,7 gam hỗn hợp Fe, Al, Cu (có tỉ lệ số mol lần lượt là 1 : 2 : 1) tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và 1,68 lít (đktc) hỗn hợp gồm 4 khí N­2, NO, N2O, NO2; trong đó 2 khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 43,4 gam muối khan. Tính số mol HNO3 đã phản ứng?

3. Trộn 10,8 gam Mg với 35,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3 và Fe(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hết hỗn hợp Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3 để phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không có NH4+) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Z đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp Y?

Câu 4 (2,0 điểm)

1. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức, no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đo ở đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng hỗn hợp X như trên tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Xác định công thức cấu tạo của hai chất hữu cơ trong hỗn hợp đầu?

2. Chia 22,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, glixerol và etyl axetat làm ba phần (tỉ lệ số mol của các chất trong mỗi phần là như nhau):

– Phần 1: tác dụng hết với Na thu được 0,672 lít (đktc) khí H2.

– Phần 2: tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 0,2M khi đun nóng.

– Phần 3: (có khối lượng bằng khối lượng phần 2) tác dụng với NaHCO3 dư thì có 1,344 lít (đktc) khí bay ra.

Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X? Biết rằng hiệu suất các phản ứng đều là 100%.

Câu 5 (2,0 điểm)

1. Hợp chất hữu cơ A (chứa 3 nguyên tố C, H, O) chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 0,005 mol chất A tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH (khối lượng riêng 1,2 g/ml) thu được dung dịch B. Làm bay hơi dung dịch B thu được 59,49 gam hơi nước và còn lại 1,48 gam hỗn hợp các chất rắn khan D. Nếu đốt cháy hoàn toàn chất rắn D thu được 0,795 gam Na2CO3; 0,952 lít CO2 (đktc) và 0,495 gam H2O. Nếu cho hỗn hợp chất rắn D tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, rồi chưng cất thì được 3 chất hữu cơ X, Y, Z chỉ chứa các nguyên tố C, H, O. Biết X, Y là 2 axit hữu cơ đơn chức (MX < MY). Z tác dụng với dung dịch Br2 tạo ra sản phẩm Z có khối lượng phân tử lớn hơn Z là 237u. Xác định công thức cấu tạo của A, X, Y, Z, Z?

2. Hỗn hợp X gồm kim loại bari và hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp được chia làm 2 phần bằng nhau:

Phần I cho vào cốc đựng 200 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M thấy tạo thành 7,28 lít khí (đktc), cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 62,7 gam chất rắn khan.

Phần II cho vào nước dư thu được dung dịch Y. Nếu đổ 138,45 gam dung dịch Na2SO4 20% vào dung dịch Y thấy tạo thành m1 gam kết tủa, còn nếu đổ 145,55 gam dung dịch Na2SO4 20% vào dung dịch Y thì thu được m2 gam kết tủa. Biết m2 – m1 = 1,165.

a) Xác định hai kim loại kiềm?

b) Nếu sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Y thì thu được m gam kết tủa. Xác định khoảng giá trị của m khi 3,36 < V < 13,44?

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Cl = 35,5;

S = 32; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

—————————-Hết—————————-

Họ và tên thí sinh:……………………………………………………Số báo danh:……………………………….

Chữ kí của giám thị 1: ………………………………….Chữ kí của giám thị 2: …………………………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI HSG12 THPT

NĂM HỌC 2019 – 2020

(Hướng dẫn chấm gồm: 09 trang)

Nếu học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

1

1

Khối lượng mol của A, B, D, E là: M=37.2 =74

Gọi công thức của các chất là CxHyOz → M = 12x + y + 16z

+ z=1 → x=4, y=10 → Công thức phân tử C4H10O

+ z=2→ x=3, y=6 → Công thức phân tử C3H6O2

+ z=3→ x=2, y=2 → Công thức phân tử C2H2O3

0,25

– E tác dụng với Na, Na2CO3, tham giam phản ứng tráng bạc → E vừa chứa nhóm chức -COOH và nhóm chức -CHO → E có công thức cấu tạo là: OHC-COOH

2OHC-COOH + 2Na → 2OHC-COONa + H2

2OHC-COOH + Na2CO3 → 2OHC-COONa + CO2 + H2O

OHC-COOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → (COONH4)2 + 2Ag + 2NH4NO3

0,25

– B tác dụng với Na, Na2CO3 → B chứa nhóm chức -COOH → B có công thức cấu tạo là: CH3CH2COOH

2CH3CH2COOH + 2Na → 2CH3CH2COONa + H2

2CH3CH2COOH + Na2CO3 → 2CH3CH2COONa + CO2 + H2O

0,25

– D tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na và không tham gia phản ứng tráng bạc D có công thức cấu tạo là: CH3COOCH3

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

0,25

– A có mạch cacbon không phân nhánh, chỉ tác dụng với Na, khi oxi hóa A thu được đồng đẳng kế tiếp của B A có công thức cấu tạo: CH3CH2CH2CH2OH

2CH3CH2CH2CH2OH + 2Na → 2CH3CH2CH2CH2ONa + H2

CH3CH2CH2CH2OH + O2 CH3CH2CH2COOH + H2O

0,25

2

Nhận biết được cả 6 chất.

– Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1-6

– Cho lần lượt 6 chất vào H2O:

+ Các chất tan là BaO, Na2SO4, (NH4)2SO:

BaO + H2O Ba(OH)2

+ Các chất còn lại không tan.

0,25

– Lần lượt nhỏ dung dịch các chất tan vào 3 mẫu chất không tan:

+ Các dung dịch không có hiện tượng xảy ra ở cả 3 mẫu chất rắn là Na2SO4, (NH4)2SO4.

+ Dung dịch khi nhỏ vào 3 mẫu chất rắn có hiện tượng:

. Mẫu chất rắn tan, có khí bay ra thì dung dịch là Ba(OH)2, mẫu chất rắn là Al:

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O Ba(AlO2)2 + 3H2

. Mẫu chất rắn tan, không có khí bay ra thì mẫu chất rắn là Al2O3:

Ba(OH)2 + Al2O3 Ba(AlO2)2 + H2O

. Mẫu chất rắn không tan là MgO.

0,25

– Dùng dung dịch Ba(OH)2 cho lần lượt vào 2 dung dịch Na2SO4, (NH4)2SO4:

+ Dung dịch có kết tủa trắng và có khí bay ra là (NH4)2SO4:

Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

+ Dung dịch có kết tủa trắng nhưng không có khí bay ra là Na2SO4:

Ba(OH)2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaOH

0,25

2

1

a) Ban đầu chưa có khí, sau một lúc mới thoát ra bọt khí không màu, axit dư khí ngừng thoát ra:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2

0,25

b) Ure tan, có khí mùi khai và có kết tủa trắng:

(NH2)2CO + 2H2O → (NH4)2CO3

(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → 2NH3 + CaCO3 + 2H2O

0,25

2

Vì hiệu suất phản ứng không phụ thuộc vào số mol ban đầu của hỗn hợp khí N2 và H2 nên để đơn giản hơn ta coi nhh khí ban đầu = 1 mol.

Gọi a, b lần lượt là số mol của N2 và H2 ban đầu.

Ta có: nt = nhh khí ban đầu = a + b =1 (1)

Phản ứng tổng hợp NH3:

N2 + 3H2 2NH3

Ban đầu: a b 0

Phản ứng: x 3x 2x

Sau phản ứng: a – x b- 3x 2x

ns = nhh khí sau = (a – x) + (b- 3x) + 2x = (a + b) -2x = 1 – 2x

0,25

Ở V, T = const:

mhh khí ban đầu = mhh khí sau = 2/3.16 = 32/3 (g) hay 28a + 2b = 32/3 (2)

Giải (1) và (2) ta được: a = 1/3 mol; b = 2/3 mol

nên tính hiệu suất phản ứng theo số mol H2:

0,25

3

Số mol NaOH = 0,45; A, B tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được ba muối đơn chức, A tạo một muối và B tạo hai muối, có tỉ lệ phản ứng:

A + NaOH 1 muối

x mol x mol

B + 2NaOH 2 muối

x mol 2x mol

Vậy 3x = số mol NaOH = 0,45 x = 0,15 mol

0,25

A, B là đồng phân có cùng CTPT (C9H8O2)n

Và MX = MA = MB = 44,4 : (0,15.2) = 148 (g/mol)

(108 + 8 + 32)n = 148 => n = 1

Vậy CTPT của A, B là C9H8O2

0,25

A, B tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được chất hữu cơ D và ba muối đơn chức (trong đó có một muối natriphenolat) nên:

CTCT của A là C6H5 – COO – CH = CH2;

của B là CH2 = CH – COOC6H5

0,25

Viết ptpứ của A và của B với dung dịch NaOH:

C6H5 – COO – CH = CH2 + NaOH C6H5 – COONa + CH3CHO (D)

CH2 = CH – COOC6H5 + 2NaOHCH2 = CH –COONa+H2O +C6H5ONa

0,25

3

1

Đặt x, y lần lượt là số mol của N2 và N2O ta có:

Đặt số mol sản phẩm khử NH4NO3: z mol (z ≥ 0); số mol Mg, M trong E lần lượt là a, b (mol)

nNO3 tạo muối nitrat kim loại = ne = 0,3 + 0,08 + 8z (mol)

mmuối = mkim loại + mNO3 tạo muối nitrat kim loại + mNH4NO3

= 11,4 + (0,38 + 8z).62 + 80z = 23,24.2 = 46,48

z = 0,02 (mol)

Theo bảo toàn e ta có: e nhường = e nhận

2a + nb = 0,3 + 0,08 + 8z = 0,54 (1)

0,25

Khi cho F tác dụng với dung dịch NaOH dư ta có:

NH4+ + OH NH3 + H2O

Có thể có:

m kết tủa = 4,35 . 2 = 8,7 < 11,4 = mkim loại

M(OH)n bị tan hết trong kiềm dư (có thể tan vật lý hoặc tan hóa học do phản ứng)

mkết tủa = (2)

Từ (1) và (2) ta có mhh = 0,15.24 + =11,4

M = 32,5n

0,25

2

Gọi x là số mol mỗi kim loại ta có: 56x + 27.2x + 64x =8,7

x = 0,05 (mol)

Khối lượng muối nitrat kim loại là:

242.0,05 + 213.0,1 + 188.0,05 = 42,8 gam < 43,4 gam

Trong muối rắn thu được có NH4NO3 và có khối lượng là:

43,4 – 42,8 = 0,6 (gam)

Số mol NH4NO3 = 0,6/80 = 0,0075 (mol)

Vì hỗn hợp 4 khí: NO2, NO, N2O, N2; trong đó số mol N2 bằng số mol NO2 ta coi 2 khí này là một khí N3O2 NO.N2O cho nên hỗn hợp bốn khí được coi là hỗn hợp 2 khí NO và N2O với số mol lần lượt là a và b;

Có nkhí = 1,68 : 22,4 = 0,075 (mol)

0,25

Như vậy, ta có sơ đồ:

Fe, Al, Cu Fe3+, Al3+, Cu2+, NH4+ + NO, N2O + H2O

Ta có quá trình cho nhận e

Fe Fe+3 + 3e (1) ; Al Al+3 + 3e (2) ; Cu Cu+2 + 2e (3)

0,05 0,15 0,1 0,3 0,05 0,1

Tổng số mol e cho: 0,15 + 0,3 + 0,1 = 0,55 (mol)

4H+ + NO3 + 3e NO + 2H2O (4)

4a 3a a

10H+ + 2NO3 + 8e N2O + 5H2O (5)

10b 8b b

10H+ + NO3 + 8e NH4+ + 3H2O (6)

0,075 0,06 0,0075

Tổng số mol e nhận là: 3a + 8b + 0,06

Vậy ta có hệ phương trình:

Theo các phương trình (4), (5), (6)

Tổng số mol HNO3 đã dùng là : 4a + 10b + 0,075 = 0,693 (mol)

0,25

3

Số mol Mg = 0,45 mol. Quy đổi hỗn hợp X thành các chất Fe: a mol, O: b mol; Fe2+; NO3

Dung dịch axit có số mol H+: 2,05 mol; NO3: 0,15 mol; Cl: 1,9 mol

Trong hỗn hợp T gọi số mol NO = x mol

=> số mol N2O = 0,275 – x (mol)

Trong 280,75 gam kết tủa có AgCl: 1,9 mol (có thể có Ag)

Tìm được số mol Ag = 0,075 mol.

0,25

TN1: Quá trình oxi hóa: Mg Mg2+ + 2e

0,45 0,9

Fe Fe2+/Fe3+ + 2e/3e

Quá trình khử: O + 2e O-2

b 2b b

4H+ + NO3 + 3e NO + 2H2O;

4x 3x x

10H+ + 2NO3  + 8e N2O + 5H2O

10(0,275-x) 8(0,275-x) 0,275-x

Quá trình trao đổi: 2H+ + [O2-] H2O

2b b

TN2: Quá trình oxi hóa: Fe2+ Fe3+ + 1e;

Quá trình khử: 4H+ + NO3 + 3e NO + 2H2O; Ag+ + 1e Ag

0,1 0,075 0,025 0,075 0,075

Quá trình trao đổi: Ag+ + Cl AgCl

1,9

0,25

Kết thúc thí nghiệm 1 thì vẫn còn H+, Fe2+ nhưng NO3 hết.

Bảo toàn gốc NO3 cho TN1

=> số mol NO3 (trong muối Fe(NO3)2 bđ) = x + 2.(0,275 – x) – 0,15

= 0,4 – x (mol)

=> nFe(NO3)2 = (0,4-x)/2 (mol)

=> Khối lượng hỗn hợp X = mFe + mO + mFe(NO3)2

= 56a + 16b + 180.(0,4-x)/2 = 35,2 (g)

=> 56a + 16b – 90x = -0,8 (I).

0,25

Bảo toàn e cho cả hai TN1,2:

3a + 0,9 + (0,4-x)/2 = 2b + 3x + 8.(0,275 – x) + 0,075 + 0,075

3a – 2b + 4,5x = 1,25 (II)

Tổng số mol H+ = 4x + 10.(0,275 – x) + 2b + 0,1 = 2,05 (mol)

2b – 6x = -0,8 (III)

Giải hệ gồm I, II, III ta được a = 0,25; b = 0,2; x = 0,2 (mol)

=> số mol Fe(NO3)2 bđ = (0,4 – x)/2 = 0,1 (mol)

=> %m Fe(NO3)2 trong hỗn hợp Y = 180.0,1/(35,2+10,8) = 39,13%.

0,25

4

1

Do hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức, no, mạch hở.

– Mặt khác X tác dụng được với dung dịch KOH tạo 2 ancol kế tiếp và muối của 1 axit hữu cơ

TH1: Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn, hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng

Đặt CT chung của 2 este: dạng .

– Phản ứng đốt cháy:

– Theo bài ta có: ;

– Từ phương trình ta có: .

X gồm: .

0,25

– Cho X tác dụng với KOH:

0,04 0,04

Có mmuối = nRCOOK. MRCOOK 3,92 = 0,04(R + 83) R = 15 (CH3)

Vậy trong hỗn hợp X gồm hai este là: CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

0,25

TH2: X gồm: 1 este no, đơn, hở và 1 ancol no, đơn, hở

– Đặt CT của este dạng CnH2nO2 và ancol có số mol là a, b mol

– Phản ứng cháy:

a an (mol)

 

b b bm (mol)

Theo bài ta có: (1*)

= (2*)

0,25

Thế (1*) vào (2*) ta có a = 0,04 mol.

– Cho hỗn hợp tác dụng với KOH có phản ứng của este: dạng RCOOR’

 

0,04 0,04

 

este có 3 cacbon trở lên n (3*)

– Có an + bm = 0,145 b = (0,145 – 0,04n)/m > 0 n < 3,625 (4*)

Từ (3*) và (4*)n = 3 este có công thức: Ancol có CT: C2H5OH

Vậy hỗn hợp X gồm:

0,25

2

– Phần 1: CH3COOH (a mol), C3H5(OH)3 (b mol) và CH3COOC2H5 (c mol)

Phần 2: CH3COOH (xa mol), C3H5(OH)3 (xb mol) và CH3COOC2H5 (xc mol)

Phần 3: CH3COOH (xa mol), C3H5(OH)3 (xb mol) và CH3COOC2H5 (xc mol)

mhh = 60.(a + 2xa) + 92.(b+2xb) + 88.(c+2xc) = 22,4 (gam)

(2x + 1)(60a + 92b + 88c) = 22,4 (I)

Cho phần 1 tác dụng hết với Na :

Số mol khí H2 thu được là: a + 3b = 0,06 (II)

0,25

– Cho phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH:

Số mol NaOH phản ứng là : xa + xc = 0,1 (mol) (III)

– Cho phần 3 tác dụng với NaHCO3 dư:

Số mol khí CO2 thu được là : xa = 0,06 (mol) (IV)

0,25

Từ (II), (III) và (IV) ta có:

Do b > 0 nên (*)

Thay a, b, c vào (I) ta được:

Giải phương trình bậc 2 => x = 2 (thỏa mãn) hoặc x = 33/46 (loại)

0,25

Thay x = 2 vào (II), (III) và (IV) ta được kết quả:

Khối lượng của các chất có trong hỗn hợp X là:

= 60.(a + 2xa) = 60.0,15 = 9 gam

= 92.(b+2xb) = 92.0,05 = 4,6 gam

= 88.(c+2xc) = 88.0,1 = 8,8 gam

0,25

5

1

Có mddNaOH = 50.1,2 = 60 (g); nH2O = 59,49 : 18 = 3,305 (mol)

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có: mA + mddNaOH = mhơi nước + mD

mA = 59,49 + 1,48 – 50.1,2 = 0,97 (g)

=> MA = 0,97/0,005=194 (g/mol)

0,25

Mặt khác theo giả thiết: D0,795 gam Na2CO3 + 0,952 lít CO2 (đktc) + 0,495 gam H2O.

=> ; nH2O = 0,0275 (mol)

nNaOH = 0,015 (mol); nH2O trong dd NaOH = (60 – 0,015.40) : 18 = 3,3 (mol)

Áp dụng ĐLBT nguyên tố C ta có:

nC(trong A) = = 0,0075 + 0,0425 = 0,05 (mol)

BT nguyên tố H:

nH (trong A) + 0,015 + 3,3.2 = 3,305.2 + 0,0275.2

  • nH(trongA) = 0,05 (mol)

Gọi công thức phân tử A là CxHyOz. Ta có:

x = nC/nA = 0,05/0,005=10

y = nH/nA = 0,05/0,005 =10 => z = (194-10.12-10)/16 = 4

Vậy công thức phân tử A là C10H10O4.

0,25

Có tỷ lệ: ; Trong A có 4 nguyên tử O nên A có thể chứa 2 nhóm chức phenol và 1nhóm chức este –COO- hoặc A có 2 nhóm chức este –COO- trong đó 1 nhóm chức este liên kết với vòng benzen. Nhưng theo giả thiết A chỉ có một loại nhóm chức do đó A chỉ chứa hai chức este (trong đó một chức este gắn vào vòng benzen) => A phải có vòng benzen.

Khi A tác dụng với dd kiềm thu được X, Y là 2 axit hữu cơ đơn chức.

Z là hợp chất hữu cơ thơm chứa 1 nhóm chức phenol và 1 chức ancol Số nguyên tử C trong Z ≥7Tổng số nguyên tử C trong X, Y = 3.

Vậy 2 axit là CH3COOH (Y) và HCOOH (X)

Như vậy Z phải là: OH-C6H4-CH2OH

0,25

Khi Z tác dụng dd nước brom tạo ra sản phẩm Z trong đó:

=> 1 phân tử Z đã thế 3 nguyên tử Br. Như vậy vị trí m là thuận lợi nhất. CTCT của Z và Z

A là m-CH3COO-C6H4-CH2-OOCH

hoặc m-HCOO-C6H4-CH2-OOCCH3

0,25

2

a) Đặt hai kim loại kiềm là M; số mol của M và Ba lần lượt là 2x và 2y

Xét phần I:

Theo bài: nH+ = 0,6 (mol) và nH2 = 0,325 (mol)

Hai axit hết và hỗn hợp các kim loại còn phản ứng với H2O

số mol H2 do kim loại phản ứng với nước tạo thành là 0,325 – 0,3 = 0,025 (mol)

nOH- = 0,025.2 = 0,05 (mol)

mkim loại = 62,7 – 0,2.96 -0,2.35,5 – 0,05.17 = 35,55 (g)

M.x + 137y = 35,55 (1)

Viết QT oxi hóa – khử, theo định luật bảo toàn e→ nH2 =

x + 2y = 0,65 (2)

0,25

Xét phần II:

Số mol Na2SO4 dùng trong hai trường hợp là 0,195mol và 0,205 mol

Theo bài: m2 > m1 điều đó chứng tỏ khi dùng 0,195 mol Na2SO4 thì Ba2+ còn dư → nkết trủa 1 = 0,195 (mol)

Giả sử Ba2+ cũng dư khi dùng 0,205 mol Na2SO4 thì

m2 –m1 = 233.( 0,205 – 0,195) = 2,33 1,165 (g)

Ba2+ hết khi dùng 0,205 mol Na2SO4;

Có nkết tủa 2 = 0,195 + 1,165 : 233 = 0,2 = nBa = y

Từ (2) → x = 0,25

Từ (1) → M = 32,6 (g/mol)

Hai kim loại cần tìm là Na (23) và K (39)

0,25

b) Dung dịch Y chứa 0,65 mol OH– ; 0,2 mol Ba2+ và M+. Sục V lít (ở đktc) CO2 vào Y có thể xảy ra các pt:

(1) CO2 + OH → HCO3

(2) CO2 + 2OH → CO32- + H2O

(3) Ba2+ + CO32- → BaCO3

– Nếu V = 3,36 → nCO2 = 0,15 (mol): không xảy ra (1)

số mol CO32- = nCO2 = 0,15 < 0,2

nkết tủa = 0,15 (mol) → mkết tủa = 29,55 (g)

– Nếu V = 13,44 → nCO2 = 0,6 (mol): xảy ra (1), (2) và (3)

Theo (1), (2), (3) có: số mol CO32- = nOH- – nCO2 = 0,65 – 0,6 = 0,05 < 0,2 → nkết tủa = 0,05 (mol) → mkết tủa = 9,85 (g)

0,25

– Theo (1), (2), (3): nkết tủa cực đại = nBa2+ = 0,2 (mol) xảy ra khi

0,2 (mol) nCO2 0,45 (mol) 4,48 ≤ V ≤ 10,08 thuộc khoảng (3,36; 13,44) (thỏa mãn)

Vậy 9,85 < m ≤ 39,4

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

DE HSG 2020 MÔN HOA HOC 12

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *