dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hoà Bình năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hoà Bình năm 2021 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 03 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2021-2022

MÔN THI: HÓA HỌC
Ngày thi: 15/12/2021
Thời gian làm bài: 180 phút.

Cho biết: O =16; S = 32; N =14; H= 1; Cu = 64; Ag = 108; C = 12;
Na = 23; Br = 80; Cl = 35,5; Zn = 65; Fe = 56; Ba = 137; Mg = 24
Câu 1. (4,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong ion X+ bằng 57, trong hạt nhân của X+ số hạt trang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1.
  a. Viết cấu hình electron của X, X+.
  b. Xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 2. Cân bằng phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron:
  a. Al + HNO3 Al(NO3)3+ NO + H2O
  b. C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O
 3. Cho các ion sau: Na+, NH4+, Ba2+, Ca2+, Al3+, Fe3+, Cu2+, Mg2+, K+, CO32-, SO42-, PO43-, Cl-, NO3-, Br-.
  a. Trình bày một phương án tự chọn tất cả các ion trên thành 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 3 cation và 2 anion (không trùng lặp).
  b. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 dung dịch ghép được ở trên bằng một thuốc thử duy nhất.
  Câu 2. (3,5 điểm)
 4. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:
  a. CH3COOC2H5 + NaOH
  b. CH3COOC6H5 + KOH(dư)
 5. C3H6O2, C2H6O, C3H8O là công thức phân tử của 5 hợp chất hữu cơ đơn chức A, B, X, Y, Z. Biết:
 • A, B phản ứng với Na.
 • A, X, Y phản ứng với NaOH.
 • Từ Y có sơ đồ: Y R Z.
  Xác định công thức cấu tạo, gọi tên các chất.
 1. Cho 12,48 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch HCl 2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và m gam kim loại không tan. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,1M trong môi trường axit (H2SO4 loãng, dư). Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra; tính giá trị của m và V.

Câu 3. (3,5 điểm)

 1. Trong công nghiệp, NaOH được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn điện cực xốp. Có những quá trình nào xảy ra ở mỗi điện cực ? Giải thích vai trò của màng ngăn điện cực.
 2. Cho câu ca dao sau:
  Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
  Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên
  Giải thích câu ca dao trên theo bản chất hóa học.
 3. Hỗn hợp X gồm H2N-CH(CH3)-COOH và H2N-C3H5-(COOH)2
 • Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa 35,75 gam muối.
 • Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa 37,175 gam muối.
  a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
  b. Tính m.
  Câu 4. (4,5 điểm)
 1. Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để chủ động phòng, chống dịch COVID–19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế đã gửi “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”. Trong phòng thí nghiệm Hóa học đã có sẵn các hóa chất: Cồn (C2H5OH) 96o(Phần trăm về thể tích), nước oxi già (H2O2) 3% (Phần trăm về thể tích), glyxerol (C3H5(OH)3) 98% (Phần trăm về thể tích) và nước cất.
  a. Tính thể tích mỗi dung dịch cần lấy để pha chế thành 10 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn theo công thức của WHO ở bảng sau:
  Thành phần Phần trăm về thể tích
  C2H5OH 80%
  H2O2 0,125%
  C3H5(OH)3 1,45%

b. Hãy cho biết vai trò của etanol và glixerol trong dung dịch nước rửa tay sát khuẩn ở trên.

 1. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D, E, F và hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). Biết A, B là hiđrocacbon.
 2. Hỗn hợp X gồm C2H6, C3H4, C2H2, C4H6 và H2 (các chất đều mạch hở). Cho 19,46 gam X vào dung dịch chứa Br2 dư thì thấy có 0,86 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 14,56 lít hỗn hợp khí X cần V lít O2 và thu được 1,21 mol H2O. Tính V. Các thể tích khí đo ở đktc.
  Câu 5. (4,5 điểm)
 3. Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:
  a. Cho lượng nhỏ tristearin vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH loãng (dư) rồi đun nóng. Để nguội ống nghiệm rồi thêm tiếp vào đó vài giọt dung dịch CuSO4.
  b. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.
  c. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng.
  d. Cho 5 ml dung dịch H2SO4 đặc vào cốc thủy tinh chứa 5 gam Saccarozơ.
 4. Hỗn hợp B gồm hai muối M2CO¬3 và MHCO¬3. Chia 49,95 gam B thành ba phần bằng nhau:
  Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 9,85 gam kết tủa.
  Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 2,0 M. Tính giá trị của V và viết phương trình phản ứng xảy ra (dạng ion) trong từng thí nghiệm trên.
 5. Hóa hơi 2,54 gam một este A thuần chức, mạch hở trong một bình kín dung tích không đổi 0,6 lít ở 136,50C. Khi A bay hơi hết thì áp suất trong bình là 0,56 atm.
  a. Xác định khối lượng mol phân tử của A.
  b. Để thủy phân hết 25,4 gam A cần vừa đủ 250 gam dung dịch NaOH 4,8%. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 6,35 gam A bằng dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu được 7,05 gam một muối duy nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên este A (biết ancol hoặc axit tạo thành este là đơn chức).

————————HẾT————————-

Thí sinh không được sử dụng bất kì tài tiệu nào, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ tên thí sinh:…..…………………………………………
Số báo danh:…………………… Phòng thi:……………………

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN THI: HÓA HỌC
Ngày thi: 15/12/2021
(Hướng dẫn chấm gồm có 07 trang)
Câu 1 (4,0 điểm)

 1. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong ion X+ bằng 57, trong hạt nhân của X+ số hạt trang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1.
  a. Viết cấu hình electron của X, X+.
  b. Xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 2. Cân bằng phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron:
  a. Al + HNO3 Al(NO3)3+ NO + H2O
  b. C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O
 3. Cho các ion sau :
  Na+, NH4+, Ba2+, Ca2+, Al3+, Fe3+, Cu2+,Mg2+, K+, CO32-, SO42-, PO43-, Cl-, NO3-, Br-.
  a. Trình bày một phương án tự chọn tất cả các ion trên thành 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 3 cation và 2 anion.
  b. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 dung dịch ghép được ở trên bằng 1 thuốc thử duy nhất..
  Câu 1 Hướng dẫn chấm Biểu điểm
  1,5

  1. a. Ta có 2p + n -1 = 57
   n – p = 1 => p = 19
   Cấu hình electron của X : 1s22s22p63s23p64s1.
   Cấu hình electron của X+ : 1s22s22p63s23p6.
   b. X thuộc ô số 19, chu kì 4, nhóm IA. ( X là K )
   0,5

0,25
0,25
0,5
1,0
2.
a. Al + 4HNO3 Al(NO3)3+ NO + 2H2O
1x Al0 => Al+3 + 3e
1x N+5 + 3e => N+2
b. 3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5-COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O
3x C-1 + C-2 C+3 + C+4 e
10x Mn+7 + 3e Mn+4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,5

1,5 3.
a. dựa vào khả năng tồn tại của các ion trong cùng 1 dd, một trong các phương án đúng là
dd I : Na+, NH4+, K+, CO32-, PO43-
dd II : Ba2+, Ca2+, Mg2+, Cl-, Br-
dd III : Al3+, Fe3+, Cu2+, SO42-, NO3-
Hoặc:
dd I : Na+, NH4+, K+, CO32-, PO43-
dd II : Ba2+, Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3-
dd III : Al3+, Fe3+, Cu2+, SO42-, Br-
Hoặc:
dd I : Na+, NH4+, K+, CO32-, PO43-
dd II : Ba2+, Ca2+, Mg2+, NO3-, Br-
dd III : Al3+, Fe3+, Cu2+, SO42-, Cl-
b). Dùng dd H2SO4
ddI : có khí bay lên.CO32- + 2H+ → H2O+CO2C
dd II : có kết tủa trắng xuất hiện. Ba2+ + SO42- → BaSO4
dd III: Không có hiện tượng gì.
Hoặc dùng dd NaOH với trường hợp 2 và 3

0,25
0,25
0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25
0,25
0,25

Câu 2: (3,5 điểm)

 1. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:
  a. CH3COOC2H5 + NaOH
  b. CH3COOC6H5 + KOH(dư)
 2. C3H6O2, C2H6O, C3H8O là công thức phân tử của 5 hợp chất hữu cơ đơn chức A, B, X, Y, Z. Biết: – A, B phản ứng với Na.
  • A, X, Y phản ứng với NaOH.
  • Từ Y có sơ đồ: Y R Z.
   Xác định công thức cấu tạo, gọi tên các chất.
   3.Cho 12,48 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch HCl 2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và m gam kim loại không tan. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,1M trong môi trường axit (H2SO4 loãng, dư). Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra; tính giá trị của m và V.
   Câu 2 Hướng dẫn chấm Biểu điểm
   1,0
  1. a. CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH
   b. HCOOC6H5 + 2KOH(dư) HCOOK + C6H5OK + H2O
   0,25
   0,25
   1,5
  2. A là C2H5COOH Axit propionic
   B là C2H5OH Ancol etylic
   X là HCOOC2H5 Etyl fomat
   Y là CH3OOCH3 Metyl axetat
   Z là CH3-O-C2H5 Etyl metylete
   R là CH3OH Ancol metylic 0,25
   0,25
   0,25
   0,25
   0,25
   0,25
   1,5 3. PTHH: Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
   Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

nHCl= 0,32 mol
à nFe3O4 = 0,04 mol; ànFeCl3 = 0,08 mol; à nCu phản ứng =0,04 mol
BTKL: m =12,48 – mFe3O4 – nCu phản ứng
= 12,48 – 0,04. 232- 0,04.64 = 0,64 g
Dung dịch Y gồm : Fe2+ (0,12 mol), Cl- (0,32 mol), Cu2+

0,25
0,25
0,25
0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25
Câu 3. (3,5 điểm)

 1. Trong công nghiệp, NaOH được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn điện cực xốp.Có những quá trình nào xảy ra ở mỗi điện cực ? Giải thích vai trò của màng ngăn điện cực.
 2. Có câu ca dao sau:
  Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
  Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
  Giải thích câu ca dao trên theo bản chất hóa học.
 3. Hỗn hợp X gồm H2N-CH(CH3)-COOH và H2N-C3H5-(COOH)2
 • Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa 35,75 gam muối.
 • Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa 37,175 gam muối.
  a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
  b. Tính m.
  Câu 3 Hướng dẫn chấm
  Biểu điểm
  1,0 1.
  a) – Ở catot (-) xảy ra quá trình khử nước: 2H2O + 2e 2OH- + H2.
  • Ở anot (+) xảy ra quá trình oxi hóa Cl-: 2Cl- Cl2 + 2e.
 • Vai trò của màng ngăn điện cực là ngăn cản không cho khí Cl2 sinh ra tác dụng với OH-, để thu được NaOH tinh khiết. Nếu không có màng ngăn thì Cl2 sinh ra tác dụng với OH- theo phương trình:
  Cl2 + 2OH- Cl- + ClO- + H2O.
  0,25
  0,25

0,25

0,25
1,0
2. Khi có trời có sấm sét sẽ xảy ra các phản ứng:
N2 + O2 NO
NO + O2 NO2
4NO2 + O2 + 2H2O 4HNO3
Lượng HNO3 cung cấp nitơ hóa hợp cho cây ở dạng NO3- do đó lúa tốt.
0,25
0,25
0,25
0,25
1,5
3. Viết PTHH:
H2N-CH(CH3)-COOH + NaOH H2N-CH(CH3)-COONa + H2O
H2N-C3H5-(COOH)2 + 2NaOH H2N-C3H5-(COONa)2 + 2H2O
H2N-CH(CH3)-COOH + HCl ClH3N-CH(CH3)-COOH
H2N-C3H5-(COOH)2 + HCl ClH3N-C3H5-(COOH)2
Đặt số mol H2N-CH(CH3)-COOH và H2N-C3H5-(COOH)2 lần lượt là x, y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giải hệ phương trình: x = 0,15; y = 0,1
Khối lượng của X: mX = 0,15.89 + 0,1.147 =28,05 gam
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
Câu 4. (4,5 điểm)

 1. Đại dịch COVID–19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để chủ động phòng, chống dịch COVID–19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch COVID–19. Bộ Y tế đã gửi “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”. Trong phòng thí nghiệm Hóa học đã có sẵn các hóa chất: Cồn (C2H5OH) 96o, nước oxi già (H2O2) 3% (Phần trăm về thể tích), glyxerol (C3H5(OH)3 ) 98% (Phần trăm về thể tích) và nước cất.
  a. Tính thể tích mỗi dung dịch cần lấy để pha chế thành 10 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn theo công thức của WHO ở bảng sau:
  Thành phần Phần trăm về thể tích
  C2H5OH 80%
  H2O2 0,125%
  C3H5(OH)3 1,45%
  b. Hãy cho biết vai trò của etanol và glixerol trong dung dịch nước rửa tay sát khuẩn ở trên.
  1. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D, E, F và hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). Biết A, B là hiđrocacbon.
 2. Hỗn hợp X gồm C2H6, C3H4, C2H2, C4H6 và H2 (các chất đều mạch hở). Cho 19,46 gam X vào dung dịch chứa Br2 dư thì thấy có 0,86 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 14,56 lít hỗn hợp khí X cần V lít O2 và thu được 1,21 mol H2O. Tính V. Các thể tích khí đo ở đktc.
  Câu 4 Hướng dẫn chấm Biểu điểm
  1,5
  1. a.
   => Vdd C2H5OH lấy = 80%.10 .100/96 = 8,333lít =8333ml
   =>Vdd H2O2 lấy = 0,125%.10.100/3 = 0,4167 lít = 416,7ml
   =>VC3H5(OH)3 lấy = 1,45%.10.100/98 = 0,0148lít = 14,8 ml
   Vnước cất = 10.000 – 8333- 416,7- 14,8 =1235,5ml
   b.Etanol có vai trò sát khuẩn.
   Glixerol có vai trò giữ ẩm.
   0,25
   0,25
   0,25
   0,25
   0,25
   0,25
   2,0
   2.

Mỗi phương trình đúng được 0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0
3.
Đặt công thức của hỗn hợp X là CnH2n+2-2k
CnH2n+2-2k + kBr2 CnH2n+2-2kBr2k
0,86

CnH2n+2-2k + O2 nCO2 + (n+1-k)H2O
0,65 1,21
0,65.(n+1)= 1,21 (2)
Từ (1) và (2) suy ra

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

Câu 5. (4,5 điểm)

 1. Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:
  a. Cho lượng nhỏ tristearin vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH loãng (dư) rồi đun nóng. Để nguội ống nghiệm rồi thêm tiếp vào đó vài giọt dung dịch CuSO4.
  b. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.
  c. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng.
  d. Cho 5 ml dung dịch H2SO4 đặc vào cốc thủy tinh chứa 5 gam Saccarozơ.
 2. Hỗn hợp B gồm hai muối M2CO¬3 và MHCO¬3. Chia 49,95 gam B thành ba phần bằng nhau: Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 9,85 gam kết tủa.
  Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 2,0 M. Tính giá trị của V và viết phương trình phản ứng xảy ra (dạng ion) trong từng thí nghiệm trên.
 3. Hóa hơi 2,54 gam một este A thuần chức, mạch hở trong một bình kín dung tích không đổi 0,6 lít ở 136,50C. Khi A bay hơi hết thì áp suất trong bình là 0,56 atm.
  a. Xác định khối lượng mol phân tử của A.
  b. Để thủy phân hết 25,4 gam A cần vừa đủ 250 gam dung dịch NaOH 4,8%. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 6,35 gam A bằng dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu được 7,05 gam một muối duy nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên este A (biết ancol hoặc axit tạo thành este là đơn chức).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *