dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1( 4 điểm ):

1. Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, neutron, electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12. Hãy xác định kí hiệu hoá học, tên gọi của X,Y và công thức phân tử XY2.

2. A, B là 2 nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ của bảng tuần hoàn trong đó B có tổng số lượng tử (n + l) lớn hơn tổng số lượng tử (n + l) của A là 1. Tổng số đại số của bộ 4 số lượng tử của electron cuối cùng của cationĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 1 là 3,5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Xác định bộ 4 số lượng tử của electron cuối cùng trên A, B.

b. Viết cấu hình electron và xác định tên của A, B.

3. Một mẫu than củi đuợc tìm thấy trong một hang động khi tốc độ phân hủy còn 2,4 phân hủy/phút tính cho 1 gam. Giả định rằng mẫu than này là phần thừa của mẫu than do 1 họa sĩ dùng vẽ tranh, hỏi bao nhiêu năm sau người ta tìm thấy mẫu than. Biết rằng trong cơ thể sống tốc độ phân hủy Carbon là 13,5 phân hủy/giây, chu kì bán hủy của Carbon là 5730 năm.

4. Cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và cấu tạo hình học của mỗi phân tử sau đây : BrF5; XeF4; HO; NH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án và thang điểm câu 1

1. 2 Zx   + 4 Zy  + Nx +  2 Ny  =  178     (1) 2 Zx   +  4 Zy  – Nx  –  2 Ny  =  54     (2) 4 Zy  –  2 Zx  =  12                             (3) à Zy  =  16        ;        Zx  =  26 Vậy X là iron (Fe), Y là sufur (S).  XY2 là FeS2 .                   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
2. a. Vì 2 nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ nên 2 nguyên tố có cùng số lớp electron (cùng n). Mà tổng ( n + l ) của B lớn hơn tổng ( n + l ) của A là 1 nên: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của A, B là: A: ns2;             B: np1 Mặt khác A có 2e ở lớp ngoài cùng Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 2cation A có dạng A2+. Vậy tổng đại số của 4 số lượng tử của A2+ là:                                                     (n – 1 ) + 1 + 1 – Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 3= 3,5                            Vậy 4 số lượng tử của : A: n = 3             l = 0                m = 0             s = – Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 3                                      B: n = 3             l = 1                m = – 1           s = + Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 3                                    b. Cấu hình electron của A, B: A: 1s22s22p63s2 ( Mg ).                     B: 1s22s22p63s23p1 ( Al ).                                  0,25     0,25         0,25           0,25
3. k = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 6                   t = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 7ln Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 8= 4,8.104 năm        0,25   0,5
4. BrF5: Br ở trạng thái lai hóa sp3d2 do đó phân tử có cấu tạo hình học dạng tháp vuông. XeF4: Xe ở trạng thái lai hóa sp3d2 do đó phân tử có cấu tạo hình học dạng vuông phẳng. H2O : Nguyên tử O ở trạng thái lai hóa sp3, phân tử H2O có cấu tạo hình chữ V. NH3 : Nguyên tử N ở trạng thái lai hóa sp3, phân tử NH3 có cấu tạo chóp tam giác.0,25×4

Câu 2( 4 điểm ):

1. Xét phản ứng nung vôi: CaCO3 (s) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 9CaO (s) + CO2 (g).

Biết các số liệu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 10

a. Hãy cho biết ở điều kiện chuẩn và 25Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 11, phản ứng nung vôi có tự xảy ra không? Tại sao?

b. Ở nhiệt độ nào thì phản ứng trên có thể tự xảy ra trong điều kiện chuẩn? Giả sử Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 12 và Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 13 không thay đổi theo nhiệt độ.

c. Tại sao miệng các lò nung vôi lại để hở? Nếu đậy kín thì xảy ra hiện tượng gì? Tại sao?

2. Đốt cháy ethan (C2H6)thu sản phẩm là khí CO2 và H2O (lỏng) ở 25°C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Viết phương trình nhiệt hoá học của phản ứng xảy ra. Hãy xác định nhiệt hình thành ethan và năng lượng liên kết C=O. Biết khi đốt cháy 1 mol ethan toả ra lượng nhiệt là 1560,5KJ. Và:

 ∆Hht ( KJ.mol-1)   Liên kếtNăng lượng liên kết ( KJ.mol-1 )
CO2-393,5C–C347
H2O (l)-285,8H–C413
O20H–O464
O=O495
 

b. Phản ứng có ∆G° = -1467,5 ( KJ.mol-1). Hãy tính độ biến thiên entropy (∆S°) của phản ứng đã cho theo đơn vị J.mol-1.K-1.

3. Cho phản ứng: SO2Cl2 ®  SO2  +  Cl2

Người ta tiến hành nung nóng 0,1 mol SO2Cl2 ở 600K trong bình phản ứng có dung tích 1 lít và đo páp suất của hỗn hợp các chất trong bình thì thu được các số liệu thực nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
T (giờ)01248
P (atm)4,925,676,317,318,54

Chứng minh phản ứng trên là bậc 1.

Đáp án và thang điểm câu 2

1. a. Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 14Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 15Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 16Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 17Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 18=> Phản ứng nung vôi ở điều kiện chuẩn, 25℃ không thể xảy ra được. b) Muốn phản ứng trên xảy ra, ta phải có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 19 Như vậy, muốn phản ứng nung vôi tự xảy ra ở điều kiện chuẩn phải duy trì ở nhiệt độ lớn hơn 1121K (hay 848℃). c. Miệng các lò nung vôi để hở vì làm như vậy áp suất khí CO2 giảm, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Nếu đậy kín, áp suất khí CO2 tăng, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
      0,25   0,25   0,5 0,25   0,25     0,5
2.  C2H6   +    Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 3O®  2CO2   +  3H2O                          ∆H = – 1560,5 KJ             2C2H6   +    7O®  4CO+  6H2O                   ∆H = – 3121 KJ  ∆H= 4∆HhtCO2   +    6∆HhtH2O  –  7∆HhtO–  2∆HhtC2H6 Þ ∆HhtC2H6  =  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 21 = – 83,9 ( KJ.mol-1) ∆Hpư  = 2EC – C  + 12EC – H  + 7EO=O – 8EC = O   – 12EH – O Þ EC = O   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 22= 833( KJ.mol-1) b) DG° = DH° – TDS° ÞDS° = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 23 = – 0,312 (kJ.mol-1K-1) = -312 J.mol-1.K-1        0,5     0,25     0,25
3.. Phương trình động học k = ln Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 24  (P0 là áp suất của SO2Cl2ở thời điểm ban đầu, t là áp suất của SO2Cl2 tại thời điểm t)                         SO2Cl2  Û SO2  +  Cl2 t = 0                  Po                0           0 phản ứng           x                 x           x     (atm) t                      Po – x             x            x Þ Phỗn hợp = Po + x   Þ x = Phỗn hợp – Po Po – x = 2Po – Phh. Ta có bảng số liệu sau : t(h) 0 1 2 4 8 Phh (atm) 4,92 5,67 6,31 7,31 8,54 P (atm) 4,92 4,17 3,53 2,53 1,30 Thế các giá trị vào phương trình động học, ta có : Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 25Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 26                                 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 27Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 27                                 Vì k1 ≈ k2 ≈ k3 ≈ k4 Þ Phản ứng trên là bậc 1              0,25 0,25               0,5      

Câu 3( 4 điểm ):

1. Chuẩn độ một dung dịch Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 29 0,1M bằng dung dịch NaOH 0,1M. Khi có 50% lượng acid acetic trong dung dịch được trung hòa thì độ pH của dung dịch thu được là bao nhiêu? Biết acid aceticĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 30.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.  Cho từ từ dung dịch C2O42- vào dung dịch chứa ion Mg2+ 0,01M và Ca2+ 0,01M.

a. Kết tủa nào xuất hiện trước.

b. Nồng độ ion thứ nhất còn lại bao nhiêu khi ion thứ hai bắt đầu kết tủa.

Biết H2C2O4 có các hằng số axít tương ứng là pK1 = 1,25; pK2 = 4,27

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 31= 10 – 8,60; Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 32= 10 – 4,82

Đáp án và thang điểm câu 3

1. Xét 1 lít dung dịch Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 29 0,1M, số mol Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 29 ban đầu là 0,1 mol. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 29 + NaOH Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 36 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 37 + Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 38     0,05 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 36 0,05   0,05 Thể tích dung dịch sau thí nghiệm Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 40 (l) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 37 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 36  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 43  + Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 44  0,05 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 36  0,05   0,05 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 29  D Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 43  + Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 48  0,05   0,05     X   X   x 0,05 – x   0,05 + x   x Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 49  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 50 và Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 51     0,5         0,5           0,5   0,5
2. a. CaC2O4 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 9 Ca2+   +  C2O42-      T1 =  10-8,60 MgC2O4 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắc Năm 2022 2023 9 Mg2+   +  C2O42-         T2 =  10-4,82  Điều kiện để có kết tủa CaC2O4: [Ca2+] [C2O42-]  ³  T1 Þ [C2O42-]  ³   =  10-6,60 (M) Điều kiện để có kết tủa MgC2O4: [Mg2+] [C2O42-]  ³   T2   Þ [C2O42-]    ³      =  10-2,82 (M) [C2O42-]1  £  [C2O42-]2 nên CaC2O4 kết tủa trước. b) Khi MgC2O4 bắt đầu kết tủa thì:   =     Þ   [Ca2+]  =  [Mg2+]   = 10-2    =  10-5,78 (M)        0,5     0,5     0,5   0,5  

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *