dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1: (4,0 điểm)

1. ( 2 điểm )

X và Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X, Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hợp chất A có công thức XYn , có đặc điểm

–  X chiếm 15,0486% về khối lượng.

– Tổng số proton là 100.

– Tổng số neutron là 106.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Xác định số khối và tên nguyên tố X, Y. Cho biết bộ bốn số lượng tử của electron cuối cùng trên X, Y

b. Biết X, Y tạo với nhau hai hợp chất là A và B. Viết cấu trúc hình học và cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm của A, B

c. Viết các phương trình phản ứng giữa A với P2O5 và với H2O. Các phương trình phản ứng của B với O2 và với H2O

2. ( 2 điểm )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    a. Uranium phân rã phóng xạ thành thorium theo chuỗi sau:

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 1

Hãy viết đầy đủ các phản ứng của chuỗi trên 

    b. Carbon 14 phân rã phóng xạ theo phản ứng sau:   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 2

Biết rằng chu kì bán rã của carbon 14 là 5730 năm. Hãy tính tuổi của một mẫu gỗ khảo cổ có độ phóng xạ bằng 72% độ phóng xạ của mẫu gỗ hiện tại.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   c. Một mẫu đáđược tìm thấy với thành phần: 13,2 (mg) 238U và 2,06 (mg) 206Pb. Biết trong quá trình phân rã 238U thành 206Pb có chu kì bán hủy là 4,51.109 (năm). Tính tuổi của mẫu đá đó.

Đáp án và thang điểm câu 1:

1a. Gọi Px, Py lần lượt là số proton của X và Y Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 3            Nx, Ny lần lượt là số nơtron của X và Y Ta có:    Px  +  n Py = 100                                 (1)               Nx +  n Ny =106                                 (2) Þ (Px + Nx) + n(Py + Ny) =206 Þ  Ax + n Ay = 206                                         (3) Mặt khác: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 4                       (4) Từ (3) và (4): Ax = Px + Nx = 31                      (5) Trong X có: 2Px – Nx = 14                               (6) Từ (5) và (6): Px =15; Nx=16  Þ Ax= 31 X là photpho  15P có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p3 nên electron cuối cùng có bộ bốn số lượng tử là:                                 n=3; l=1; m= +1, s= +1/2 Thay Px=15, Nx=16 vào (1),(2) ta có nPy =85 ; nNy= 90 nên: 18Py -17Ny =0                                          (7) Mặt khác trong Y có 2Py –Ny =16                  (8) Từ (7) và (8): Py= 17; Ny=18 Þ Ay = 35 và n=5 Vậy: Y là Clo  17Cl có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p5 nên electron cuối cùng có bộ bốn số lượng tử là:                                 n=3; l=1; m= 0, s= -1/2       b. A: PCl5 ; B: PCl3 * Cấu tạo của A: – PCl5 có cấu trúc lưỡng tháp tam giác – Nguyên tử P ở trạng thái lai hóa sp3d                                      Cl Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 5      
Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 6Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 7              Cl                 P                      Cl Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 8 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 9    
                      Cl                           Cl * Cấu tạo của B: – PCl3 có cấu trúc tháp tam giác – Nguyên tử P ở trạng thái lai hóa sp3     Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 10                                       P Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 11 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 12    
                       Cl                            Cl                                                                               Cl c.   3PCl5 +  P2O5 → POCl3       PCl +  4H2O → H3PO4 + 5HCl      2PCl3  +  O2 → 2POCl3          PCl3   +  3H2O → H3PO4  +  3HCl
          0,25         0,25        0,25           0,25           0,25                   0,25                   0,125 0,125 0,125 0,125    
2.a. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 13        Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 14 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 15        Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 13  b. Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 17năm    c. – Khối lượng 238U đã phân hủy là Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 18 – Khối lượng 238U ban đầu là : 13,2 + 2,38 = 15,58 (mg) – Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 19năm    0,25 0,25 0,25   0,25     0,5         0,25   0,25

Câu 2: (4 điểm)

  1. (2 điểm) Cho độ biến thiên nồng độ chất phản ứng theo thời gian được biểu diễn theo bảng như sau:
t (s)0204060
[A] mol/l0,40,20,10,05

Tính tốc độ tức thời của phản ứng tại giây thứ 20.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. (2 điểm) Nitrosyl clorua NOCl khi đun nóng sẽ phân hủy thành NO và Cl2 theo phương trình:

2 NOCl             Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 20          2 NO + Cl2

Cho ở 2980 K

 NOClNOCl2
   DH0298  (kJ/mol)51,7190,250
    DS0298 (J/mol)264211233

Tính KP của phản ứng ở 475 0K

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án và thang điểm câu 2:

1Với phản ứng bậc 1:              C1 = C0.eĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 21  C2 = C0 .e Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 22 k là hằng số tốc độ phản ứng                lnC1 – lnC2 = k(t2 – t1Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 23 Nếugiá trị ki thu được trong thí nghiệm có giá trị xấp xỉ nhau cho các cặp (Ci; ti) thì  có thể kết luận là phản ứng bậc 1 Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 24phản ứng trên là phản ứng bậc 1 Tốc độ phản ứng tức thời tại giây thứ 20: V = k.C20 = 0,035.0,2 = 0,007 mol. lít -1.s-1.        0,5   0,5         0,5   0,5
2DH=2.90,25.103 +0-2.51,71.103 =77080 J/mol DS= 2.211+233 -2.264 =127 J/mol    Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 25             DG= 77080 – 298.127 = 39234 J và lnKp(298) =Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 26= – 15,8357 lnKp(475 K)  =Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 27*[Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 28Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 28]+lnKp(298) Kp=0,014360,5 0,5 0,5   0,25       0,25  

Câu 3: (4 điểm)

1. Cho dung dịch A chứa FeCl3 0,01M. Giả thiết rằng Fe(H2O)63+ (Viết tắt là Fe3+) là acid một nấc với hằng số phân li là Ka = 6,3.10-3.

a. Tính pH của dung dịch A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Tính pH cần thiết để bắt đầu xảy ra sự kết tủa Fe(OH)3 từ dung dịch A.

Biết Fe(OH)3 có  Ks = 6,3.10-38

c. Ở pH nào thì sự kết tủa Fe(OH)3 từ dung dịch A xảy ra hoàn toàn? Giả thiết kết tủa được coi là hoàn toàn khi hàm lượng iron còn lại trong dung dịch Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 30 10-6M.

2. Tính độ tan của CaF2 trong dung dịch đệm có pH= 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết Ks(CaF2) = 10-10,41, HF có pKa = 3,17.

Đáp án và thang điểm câu 3:

               1a.Xét các cân bằng điện li H+ trong A:     (1)       Fe3+   +   H2O   ⇄  Fe(OH)2+    +    H+            Ka = 6,3.10-3
(2)                       H2O      ⇄     H+    +     OH                           Kw = 10-14 Ta thấy Ka.CFe3+ >> KW Do đó cân bằng (1) quyết định pH của hệ: Xét cân bằng (1):                                 Fe3+   +  H2O    ⇄      Fe(OH)2+         +      H+             Ka = 6,3.10-3
 [ ]           0,01 – x                           x                   x Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 31  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 32 x  =   5,39.10-3     Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 32 pH = -lg[H+] = 2,27
              0,5       0,5  
1bCó Ks = [Fe3+].[OH]3       suy ra  (*) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 34   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 32    Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 36    (**) Lại có [Fe3+]  +  [Fe(OH)2+]   =   CFe3+    =     0,01M             (***) Từ (**) và (***)   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 32     [Fe3+]   +   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 38= 0.01M   (****) Kết hợp (*) và (****): Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 39(1+[OH].Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 40) = 0,01 tính được [Fe3+] = 0,00399M và [OH] = 2,51.10-12        Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Ea Rốk Đắk Lắc Năm 2022 2023 32  pH = 2,4.    0.5             0,5     0,5

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *