dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 1  
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ
KỲ THI HỌC SINH GIỎI OLYMPIC 10 – 03 Năm học: 2022 – 2023 Khóa thi ngày: 04/03/2023 Môn thi: HÓA HỌC LỚP 10 Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1: (4,0 điểm)

   1.1. (1,0 điểm): So sánh và giải thích trị số khác nhau của mỗi đại lượng dưới đây:

ChấtNH3NF3
Nhiệt độ sôi-330-1290
Độ phân cực phân tử1,46D0,24D

   1.2. (1,5 điểm): Cho bộ 4 số lượng tử của electron cuối cùng của nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z như sau:

      X: n = 2; l = 1; m = +1; ms = +1/2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

      Y: n = 2; l = 1; m = -1; ms = -1/2

      Z: n = 3; l = 1; m = -1; ms = -1/2

  1. Xác định X, Y, Z
  2. Cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tố trung tâm và kiểu cấu trúc hình học của các phân tử, ion sau: ZY2, ZY3, ZY32-, ZY42-, XY3

    1.3. (1,5 điểm): Hợp chất ion (X) được tạo thành từ 2 nguyên tố, các ion đều có cấu hình electron:           1s22s22p63s23p6. Trong 1 phân tử X có tổng số các hạt (p, n, e) là 164.

  1. Xác định công thức phân tử có thể có của X
  2. Cho X tác dụng vừa đủ với 1 lượng Brom thu được 1 chất rắn D không tan trong nước. D tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 13,44 lít khí Y (đktc). Xác định CTPT đúng của A và tính nồng độ mol/lit của dung dịch H2SO4.
Câu 1:    1. (1 điểm). – Trong NH3 liên kết N-H và cặp electron tự do phân cực cùng chiềuĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 3NH3 >Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 3NF3 – Trong NF3 liên kết N-F và cặp electron tự do ngược chiềuĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2triệt tiêu lựcĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 phân cực yếuĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2ts0 thấp.  0,5   0,5  
 2: (1,5 điểm) a. X: n = 2; l = 1; m = +1; ms = +1/2 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 X có cấu hình phân lớp ngoài cùng là: 2p3 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 Nitrogen (N) Y: n = 2; l = 1; m = -1; ms = -1/2Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 Y có cấu hình phân lớp ngoài cùng là: 2p4 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 Oxigen (O) Z: n = 3; l = 1; m = -1; ms = -1/2Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 X có cấu hình phân lớp ngoài cùng là: 3p4Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2Sulfur (S) b. ZX2 là SO2 thì S lai hóa sp2, có kiểu gấp  khúc. ZX3 là SO3 thì S lai hóa sp2, có kiểu tam giác. ZY32- là SO32- thì S lai hóa sp3, có kiểu tam giác.  3Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 140,25           3Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 140,25  
 3: (1,5 điểm) a. Số electron trong mỗi ion là 18. Gọi a là số nguyên tử của mỗi ion trong hợp chất X Ta có: 3 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 17Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 3,5 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 23.18.a Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 164 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 3,5.18.a Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 2,6 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 a Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 3,04 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 a = 3 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 X: A2B hoặc AB2 Từ cấu hình ta thấy A, B là các kim loại và phi kim ở chu kì 3 và 4 Vây: A có thể K, Ca còn B là Cl hoặc S Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 K2S hoặc CaCl2. b. Vì X phản ứng được với Br2 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 X là K2S vì: K2S + Br2 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 29 2KBr + S                                                                                S + 2H2SO Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 29 3SO2 + H2O nH2SO4 = 2/3nSO2 =Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 31 = 0,4 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 CM(H2SO4) =Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 33 = 4M  0,25   0,25     0,25   0,25   0,25   0,25

Câu 2: (4,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     2.1. (1,0 điểm) Silver (Ag) kim loại có cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện, bán kính nguyên tử của Silver (Ag) là RAg = 144 pm.

       a)  Tính số nguyên tử Silver (Ag) có trong một ô mạng cơ sở.

       b)  Tính khối lượng riêng của Silver (Ag) kim loại.

     2.2. (1,0 điểm) Cho dãy năng lượng liên kết của các Halogen như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

F2                           Cl2                        Br2                       I2.

Eb                        155,0                   240,0               190,0               149,0   (kJ.mol-1)

Hãy giải thích tại sao năng lượng liên kết của F2 không tuân theo quy luật của các halogen khác?

     2.3. (2,0 điểm) Ở 12270C và 1 bar, 4,5% phân tử F2 phân ly thành nguyên tử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       a) Tính Kp,  DrG0 và DrS0 của phản ứng sau:

            F2(k)D 2F(k)     Biết Eb(F – F)= 155,0 kJ/mol

       b) Ở nhiệt độ nào độ phân ly là 1%, áp suất của hệ vẫn là 1 bar.

2.1.a– Ở mỗi đỉnh và ở tâm mỗi mặt đều có một nguyên tử Ag – Nguyên tử Ag ở đỉnh, thuộc 8 ô mạng cơ sở – Nguyên tử Ag ở tâm của mỗi mặt, thuộc 2 ô mạng cơ sở – Khối lập phương có 8 đỉnh, 6 mặt Þ Số nguyên tử Ag có trong 1 ô cơ số là 8.   + 6. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 34 = 4        0,5    
2.1.bGọi d là độ dài đường chéo của mỗi mặt, a là độ dài mỗi cạnh của một ô mạng cơ sở Từ hình vẽ một mặt của khối lập phương tâm diện, ta có:  d = a = 4RAg Þ a = 2RAg. = 2,144. = 407 (pm) Þ Khối lượng riêng của Ag là: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 35      0,25       0,25
2.2 Theo các trị số năng lượng liên kết của các phân tử X2 trên thấy có sự khác biệt giữa F2 với Cl2, Br2, I2 vì F2 chỉ có 1 liên kết đơn giữa hai nguyên tử, còn Cl2, Br2, I2 ngoài 1 liên kết xích ma tạo thành giống phân tử F2 còn có một phần liên kết pi do sự xen phủ một phần AO-p với AO-d, vì vậy năng lượng liên kết của Cl2, Br2 là cao hơn của F2. Còn từ Cl2 đến I2 năng lượng liên kết giảm dần vì độ dài liên kết dH-X lớn dần nên năng lượng cần thiết để phá vỡ liên kết là giảm dần.    1,0
2.3a) EF- F = 155 kJ/mol > 0 => năng lượng thu vào để phá vỡ liên kết F-F                         F2(k)      D      2F(k)             Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 36                      DrH0 =  155,0 kJ/mol [  ]                  1 – a              2a              1 + a  (a là độ phân li) Phần mol                       Kp  = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 37 .P0 . Thay a=0,045; P0=1 => Kp = 8,12.10-3rG0 = – RTlnKp   = – 8,314.1500.ln(8,12.10-3)= 60,034 kJ Ở điều kiện chuẩn và 1500K => phản ứng xảy ra theo chiều nghịch          △rS01500K=  (△rH0 – △rG0 )/T= (155000-60034)/1500=63,311 J/K>0            1,5
b) lnĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 38 = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 39; Kp2  = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 37 .P0 . Thay a=0,01; P0=1 => Kp2 = 4.10-4 Kp1 = 8,12.10-3 T2= 1207,51K hay 934,510C    0,5

Câu 3: (4,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    3. 1. (1,25 điểm) Tính pH và nồng độ cân bằng của các phân tử trong hệ giữa HCl 0,01M + H2S 0,1M. Biết K1(H2S)= 10-7,02; K2 H2S= 10-12,90; Kw(H2O)= 10-14

   3.2. (1,25 điểm) Trộn 15ml dung dịch CH3COOH 1.10-2 M với 10ml dung dịch NaOH 5.10-3M. Tính pH của dung dịch thu được KaCH3COOH= 10-4,76

   3.3. (1,5 điểm) Ở 250C tích số tan của BaCrO4 là 1,2.10-10 ; Ag2CrO4 là 2,5.10-12

            a) Muối nào tan trong nước nhiều hơn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            b) Muối nào tan trong dung dịch nước chứa CrO42- 0,1M nhiều hơn.

Câu 3Nội dungĐiểm
3.1            HCl→ H+ + Cl (1)             H2S Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 41  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 42 H+ + HS  (2)  K1= 10-7,02             HS Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 41 H+ + S2- (3) K2 = 10-12,9             H2O Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 41H+ + OH (4) Kw = 10-14  Tính theo cân bằng (2)             H2S    Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 41    H+      +            HS             (2)                K1= 10-7,02 C         0,1                   0,01 CB:   0,1-x               0,01 + x             x Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 46    0,375     0,125   0,5     0,25
3.2Tính pH của dung dịch Xét phản ứng : CH3COOH + NaOH  → CH3COONa + H2O             C0          6.10-3             2.10-3             C            4.10-3              –                 2.10-3 TPGH: CH3COOH 4.10-3; CH3COONa 2.10-3;                CH3COONa → CH3COO + Na+                   2.10-3                    2.10-3                 CH3COOH Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 41CH3COO + H+            Ka = 10-4,76 C              4.10-3                   2.10-3 CB:         (4.10-3 – x)         (2.10-3 + x)     x Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 48  0,25     0,25     0,25       0,5
3.3a. Tính độ tan của BaCrO4 trong nước Xét cân bằng:          BaCrO4 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 41 Ba2+ + CrO42-                                                   Sa         Sa                         T = Sa2  → Sa =1,1.10-5(mol/l) Xét cân bằng: Ag2CrO4 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 41 2Ag+ + CrO42-                                                       2Sb         Sb    Trong nước Ag2CrO4 tan nhiều hơn BaCrO4 b. Trong dung dịch CrO42- 0,1M (độ tan của BaCrO4 và Ag2CrO4 là Sa và Sb ) Ta có: TBaCrO4 =  (Sa) ( 0,1+ Sa) → Sa = 1,2.10-9(M)            TAg2CrO4 =  (2 Sb)2 (0,1 + Sb) → Sb = 2,5.10-6 (M) Nhận xét: Sa = 1,2.10-9  < 1,1.10-5                  Sb = 2,5.10-6  < 8,5.10-5 Kết luận: Ag2CrO4 tan trong dung dịch CrO42- 0,1M nhiều hơn BaCrO4  0,5         0,5           0,5

Câu 4: (4,0 điểm)

   4.1. (2,0 điểm) Sự biến đổi của hạt nhân Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 51(với chu kì bán rã t1/2 = 3,26 ngày) thành hạt nhân bền Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 52xảy ra khi hạt nhân 67Ga bắt một electron thuộc lớp K của vỏ electron bao xung quanh hạt nhân. Quá trình này không phát xạ β+.

     a) Viết phương trình của phản ứng hạt nhân biểu diễn sự biến đổi phóng xạ của Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 51

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     b) Chùm tia nào được phát ra khi 67Ga phân rã?

     c) 10,25 mg kim loại galium đã làm giàu đồng vị 67Ga được sử dụng để tổng hợp m gam dược chất phóng xạ galium xitrate (GaC6H5O6.3H2O). Hoạt độ phóng xạ của mẫu (m gam) dược chất là 1,09.108 Bq. Chấp nhận rằng quá trình tổng hợp có hiệu suất chuyển hóa Ga bằng 100%.

          * Tính khối lượng của đồng vị 67Ga trong m gam dược chất được tổng hợp (cho rằng 67Ga là đồng vị phóng xạ duy nhất có trong mẫu).

          * Tính hoạt độ phóng xạ của 1 gam dược chất galium xitrate được tổng hợp ở trên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 54Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 54Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 54Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong Đắk Lắc Năm 2022 2023 57  4.2. ( 2,0 điểm) Cho một pin: Pt  Fe3+ (0,01M), Fe2+ (0,05M), H+ (1M)   KCl bão hoà, Hg2Cl2(R)   Hg

      a) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi pin hoạt động.

      b) Thêm NaOH vào bên trái của pin cho đến khi [OH] = 0,02M (Coi thể tích dung dịch không thay đổi).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *