dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Trần Đại Nghĩa Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Trần Đại Nghĩa Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1: ( 4,5 điểm)

       1.1. (2,0 điểm): Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, neutron, electron bằng 128; trong phân tử đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36, tổng số hạt mang điện của Y ít hơn tổng số hạt mang điện của X là 18.

            a. Hãy xác định kí hiệu hoá học của X,Y, và công thức phân tử XY2 ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Viết cấu hình electron của nguyên tử X,Y,vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn và xác định các số lượng tử của electron cuối cùng được điền vào?

1.2.(1,0 điểm): Cho các phân tử sau: CBr4 ; IF5 ; XeF4 ; BrF3. Nêu trạng thái lai hóa của các nguyên tử trung tâm và dạng hình học của các chất trên.

1.3. (1,5 điểm): Một mẫu đồng vị 210Po ở thời điểm t=0 phóng ra 1,736.1014 hạt α trong một giây, sau 7 ngày mẫu đó phóng ra 1,44.1019 hạt α trong một ngày.

a. Viết phương trình phân rã

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b Tính khối lượng của Polonium cần lấy lúc đầu để sau 10 ngày ta có một mẫu có tốc độ phóng xạ 1 Ci.

Đáp án và thang điểm câu 1:

CâuHướng dẫn chấmĐiểm
Câu 1 1.1  a/  Kí hiệu số đơn vị điện tích hạt nhân của X là Zx , Y là Zy ; số nơtron của X là Nx , Y là Ny . Với XY2 , ta có các phương trình:   2 Zx     +     4 Zy     +     Nx     +     2 Ny     =     128     (1)  2 Zx     +     4 Zy      –     Nx     –     2 Ny     =      36      (2)            2 Zx – 4 Zy                         =      18     (3)                                                 Zy  =  8        ;        Zx  =  25 Vậy X là Mangan, Y là Oxi.  XY2 là MnO2 .                                                                         b/ Cấu hình electron:         Mn :   [Ar]3d54s2     : Ô 25 , chu kì 4, nhóm VIIB. O: [ He]2s2p4 : Ô 8, Chu kì 2,Nhóm VIA Bộ 4 số lượng tử cuối của Mn: n = 3; l = 2; m = 2; ms= +1/2. Bộ 4 số lượng tử cuối của O: n = 2; l = 1; m =-1; ms= -1/2.          0,25 0,25 0,25   0,25     0,25 0,25 0,25 0,25
1.2CBr4       sp3: Tứ diện đều IF5          sp3d2 : Tháp đáy vuông XeF4       sp3d2: Vuông phẳng BrF3        sp3d: Chữ T0,25 0,25 0,25 0,25
1.3a. b. Vo = 1,736.1014 P. rã/s = 1,736 x 1014 x 3600 x 24 = 1,5.1019p.rã/ngày       V = 1,44.1019 p.rã/ngày   ngày -1 Phương trình phân rã: Xét mẫu Po có V= 1Ci = 3,7.1010 p.rã/s                                           = 3,7.1010 x 3600 x 24 = 3,2 x 1015 p.rã/ngày.  (nguyên tử) Vậy NPo phải lấy lúc đầu là  (No) ® N0  = N.ekt = 5,488.1017.e0,00583.10 = 5,817.1017    nguyên tử  0,25 0,25     0,25           0,25     0,25     0,25

Câu 2: ( 3,5 điểm)

       2.1. (1,5 điểm): Vàng (Au) kết tinh ở dạng lập phương tâm mặt có cạnh của ô mạng cơ sở a = 407 pm (1pm = 10-12 m). Tính khối lượng riêng của tinh thể Au?    (Biết Au = 196,97 ; N = 6,022.1023.)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       2.2.(2,0 điểm): Tính năng lượng liên kết trong bình C – H từ các kết quả thực hiện nghiệm sau:

– Nhiệt đốt cháy CH4                        = – 801,7 kJ/mol

– Nhiệt đốt cháy hidrogen                = – 241,5 kJ/mol

– Nhiệt đốt cháy than chì                 = – 393,4 kJ/mol 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Nhiệt hóa hơi than chì                   = 715 kJ/mol

– Năng lượng liên kết H – H           = 431,5 kJ/mol

Các kết quả đều đo được ở 2980K và 1bar

Đáp án và thang điểm câu 2:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
CâuHướng dẫn chấmĐiểm
Câu 2 2.1   Trong 1 ô mạng cơ sở có số nguyên tử Au:  nguyên tử  (g/cm3)      0,5     1,0
2.2CH4     + O2    → CO2 + 2H2O                      2H2O   →  O2  +  2H2                                     – 2 CO2     → O2 + C(r)                                         –              C(r)      →  C(k)                                                        2H2      → 4H                                                  2  
CH4     →  C(k) + 4H                                                                               = – 801,7 + 241,5.2 + 393,4 + 715 + 2.(431,5) = 1652,7 kJ/mol     Þ
0,25 0,25   0,25   0,25 0,25   0,25     0,25   0,25

Câu 3: ( 4 điểm)

       3.1. (2,0 điểm) Thêm từ từ từng giọt dung dịch AgNO3 vào dung dịch chứa KCl 0,1M và KI 0,001M.

            a. Kết tủa nào xuất hiện trước.

            b. Khi kết tủa thứ 2 bắt đầu tách ra thì nồng độ ion thứ nhất còn lại bằng bao nhiêu?.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                        Biết pKs(AgI) = 16; pKs(AgCl)=10.

3.2. (2,0 điểm)

            a. Tính pH của dung dịch NH3 1,0.10-3­ M; Kb=1,8.10-5

            b. Tính pH của dung dịch H2S 0,010 M; Ka1=K1=10-7,02; Ka2=K2=10-12,9.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án và thang điểm câu 3:

CâuHướng dẫn chấmĐiểm
Câu 3 3.1a. Kết tủa xuất hiện trước. * Nếu AgI kết tủa trước             [Ag+].[I]>Ks(AgI)  (M) * Nếu AgCl kết tủa trước             [Ag+].[Cl]>Ks(AgCl)  (M) Vậy Ag+ cần kết tủa AgI nhỏ hơn nên AgI kết tủa trước. b. Khi AgCl bắt đầu tách ra thì Iđã kết tủa hoàn toàn trong AgI.        0,5       0,5 0,25 0,25       0,5
3.2a.       NH3    + H2O NH4+   + OH   ; Kb=1,8.10-5 (1) Cb   10-3-x                     x            x          H2O  H+ + OH   ; K=10-14                       (2) Vì KH2O Kb bỏ qua (2) Ta có : Kb= [OH] = x =1,25.10-4 pOH=3,9 pH=10,1 b. H2S H+ + HS , K1=10-7,02 (1) HS  H+ + S2- , K2=10-12,9 (2) H2O  H+ + OH , KH2O = 10-14 (3) K1 K2;  K1 KH2O CB (1) là chủ yếu, bỏ qua sự điện li của H2O.             H2S    H+ + HS , K1=10-7,02 Cb    10-2-x        x       x K1=10-7,02= [H+]=[HS]=10-4,51
pH=4,51  
0,25         0,5   0,25         0,25       0,25   0,25 0,25

Câu 4:( 4 điểm)

4.1.(1,5 điểm)

a.Cân bằng phản ứng oxi hoá – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. KMnO4 + FeS2 + H2SO4→ Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.

2. FexOy + H2SO4→Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

b.Cân bằng phản ứng oxi hoá – khử sau theo phương pháp thăng bằng ion-electron:

K2Cr2O7+   Na2SO3  +H2SO→  Cr2(SO4)3 + Na2SO4  + K2SO4 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4.2. (2,5 điểm)Người ta lập một pin gồm hai nửa pin sau: Zn/Zn(NO3)2 0,1M và Ag/AgNO3 0,1M có thế khử chuẩn tương ứng là  = -0,76V và = +0,80V.

            a. Thiết lập sơ đồ pin.

            b. Viết phương trình phản ứng khi pin làm việc.

            c. Tính suất điện động của pin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án và thang điểm câu 4:

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *