dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

  •  (4 điểm)

1.1. Một hợp chất tạo thành từ Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 1Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 2. Trong phân tử M2X2 có tổng số các hạt proton, nơtron, electron bằng 164, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 23.Tổng số hạt trong Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 1lớn hơn trongĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 là 7

1.1.1. Xác định các nguyên tố M, X;

1.1.2. Xác định bộ bốn số lượng tử của electron cuối cùng trên M, X. Quy ước: -ml đến +ml

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.2.Xác định công thức VSEPR và trạng thái lai hóa nguyên tố trung tâm và dạng hình học của các phân tử CO2, H2O, NH3, BF3

1.3 Một mảnh gỗ thu được trong hang động nơi cư trú của người thời cổ ở Nam Mỹ có độ phóng xạ của cacbon 14 (đối với mỗi gam cacbon) chỉ bằng 0,636 lần độ phóng xạ của gỗ mới đẵn ngày nay. Xác định niên đại của mảnh gỗ đó biết Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 5của cacbon 14 là 5730 năm.

ĐÁP ÁNĐIỂM
1.1.1.. Gọi ZM, ZX lần lượt là số proton trong nguyên tử M, X. Gọi NM, NX lần lượt là số notron trong nguyên tử M, X.              4ZM   +   2NM    +   4ZX    +    2NX   =  164             4ZM   –2NM    +   4ZX    –2NX   =  52             ZM   +   NM    -ZX    –NX   =  23             2ZM   +   NM    – 1 -4ZX    –2NX   -2 =  7 Giải hệ phương trình: ZM= 19; NM=20; ZX=8; NX=8;        M là K; X là O 1.1.2. Bộ bốn số lượng tử K: n=4     l=0      m=0          s=+(1/2)        O: n=2     l=1      m=-1        s=-(1/2)              0,25   0,25     0,25 0,25   0,5 0,5
1.2. CO2.  AX2E0; Trạng thái lai hóa C là sp. Dạng đường thẳng. NH3: AX3E1; Trạng thái lai hóa của N là sp3. Dạng chóp tam giác. H2O:  AX2E2; Trạng thái lai hóa của O là sp3. Phân tử dạng góc. BF3:  AX3E0;  Trạng thái lai hóa của B là sp2. Tam giác đều  0,25 0,25 0,25 0,25
1.3. Hằng số phóng xạ của Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6là: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 7 Vì mảnh gỗ có độ phóng xạ của cacbon-14 (đối với mỗi gam cacbon) chỉ bằng 0,636 lần độ phóng xạ của gỗ mới đẵn ngày nay nên A = 0,636A0Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 8  0,5     0,25   0,25
  • (4 điểm)

2.1

2.1.1. Cân bằng phản ứng oxi hoá – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

KMnO4 + FeS2 + H2SO4→ Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.

FexOy + H2SO4→Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2.1.2. Cân bằng phản ứng oxi hoá – khử sau theo phương pháp thăng bằng ion-electron:

K2Cr2O7+   Na2SO3  +H2SO→  Cr2(SO4)3 + Na2SO4  + K2SO4 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.2. 2. Có 1 pin điện được thiết lập trên cơ sở điện cực Cu nhúng vào dung dịch Cu(NO3)2 0,1M và điện cực Ag nhúng vào dung dịch AgNO3 0,1M.

Biết: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 9= + 0,34V và Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 10= +0,80V.

a. Viết sơ đồ pin, tính suất điện động của pin ở 25℃.

b. Tính nồng độ mol/lit các ion trong dung dịch khi pin ngừng hoạt động.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.3. So sánh năng lượng AO của hai cấu hình electron sau đây của nguyên tử kali (Z = 19)

1s22s22p63s23p64s1   (a)

1s22s22p63s23p63d1  (b)

ĐÁP ÁNĐIỂM
2.1 (1,5 điểm) 2.1.1.Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 11   1 x   FeS2 →Fe+3 +  2S+6 + 15e             3 x   Mn+7 + 5e  →Mn2+ Phương trình phân tử: 6KMnO4 + 2FeS2 + 8H2SO4  →Fe2(SO4)3 + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 8H2O.  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 12                        x 2     xFe+2y/x     →  xFe+3   +  3x-2y     x(3x-2y)   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 13 Phương trình phân tử: 2FexOy + (6x – 2y)H2SO4 → x Fe2(SO4)3 + (3x – 2y)SO2 + (6x – 2y) H2O 2.1.2. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 14                  1   Cr2O72-    +  14 H+  +  6e  → 2 Cr3+ + 7H2O                   3   SO32-      +   H2O    →  SO42-   +  2 H+ +2e                       Cr2O72-+  3SO32-  +  8 H+    →   3 SO42-   + 2Cr3+  +  4 H2O Phương trình phân tử: K2Cr2O7 +  3 Na2SO3  + 4H2SO4  →   Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4  + K2SO4 + 4H2O        0,25       0,25       0,25       0,25       0,25     0,25
2.2(2 điểm) 2 a. PTHH của phản ứng xảy ra trong pin khi pin hoạt động: Cu + 2Ag+  →  Cu2+  +  2Ag Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 15  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 16        b. Pin ngừng hoạt động: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 17 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 18 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 19                        Gọi x là nồng độ của Ag+ giảm đi trong quá trình hoạt động Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 20                         Nồng độ Cu2+ tăng x/2 đơn vị Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 21             Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 22 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 23                     0,5         0,5   0,25     0,25       0,5
2.3. Vì các lớp electron bên trong giống nhau nên để so sánh ta chỉ cần quan tâm năng lượng AO của 3d với 4s Cấu hình (a): Một electron 4s bị chắn bởi 2 electron 1s; 8 electron 2s + 2p; 8 electron 3s + 3p Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 24 Cấu hình (b): Một electron 3d bị chắn bởi 2 electron 1s; 8 electron 2s + 2p; 8 electron 3s + 3p (hệ số chắn khác cấu hình (a)) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 25 Nhận xét: E4s< E3d nghĩa là ở trạng thái cơ bản nguyên tử K có cấu hình electron (a) phù hợp với qui tắc Kleskopxki.        0,25             0,25    
  • (4điểm)

3.1.Tính nhiệt sinh chuẩn của As2O3 tinh thể biết rằng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

As2O3 (r)  + 3H2O (l)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 26 2H3 AsO3 (dd)                                                ΔH1 = 31,59 kJ/mol

AsCl3 (r) + + 3H2O (l)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 26H3AsO3 (dd) + 3HCl (dd)                        ΔH2 = 73,55 kJ/mol

As (r) + Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 28Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 29(k)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 26 AsCl3 (r)                                                                ΔH3 = -298,70 kJ/mol         

HCl (k) + aq Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 26 HCl (dd)                                                                            ΔH4 = -72,43 kJ/mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 32                                            ΔH5 = -93,05 kJ/mol

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 33                                                ΔH6 = -285,77 kJ/mol

3.2.Xét phản ứng: NH4COONH2(tt)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 34 CO2 (k) + 2NH3 với các giá trị nhiệt động như sau

 NH4COONH2(tt)CO2 (k)NH3
Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 35-645,2-393,5-46,2
Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 36-458,0-394,4-16,6

3.2.1. Hỏi ở điều kiện 270C thì phản ứng đi theo chiều nào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3.2.2.Tính biến thiên entropy của phản ứng ở điều kiện trên.

3.2.3.Nếu coi Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 37Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 38của phản ứng không biến đổi theo nhiệt độ thì ở nhiệt độ nào phản ứng đổi chiều?

3.3. Trộn 100 ml dung dịch NH3 0,3M với 50ml dung dịch HCl 0,3M. Tính pH của dung dịch thu được. Biết Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 39

ĐÁP ÁNĐIỂM
3.1 (2 điểm) Yêu cầu của đề bài chính là tìm nhiệt tạo thành của phản ứng sau: 2As + Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 40O2Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 26 As2O3                                                                ΔH7 = ? Theo đề: 2H3 AsO3 (dd)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 26As2O3 (r)  + 3H2O (l)                        -ΔH1 AsCl3 (r) + + 3H2O (l)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 26H3AsO3 (dd) + 3HCl (dd)         ΔH2 As (r) + Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 28Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 29(k)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 26 AsCl3 (r)                                                     ΔH3 HCl (dd)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 26HCl (k) + aq                                             -ΔH4 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 32                                 -ΔH5 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 33                                     ΔH6 Tổ hợp các phản ứng từ đề bài ta có: ΔH7= -ΔH1 + 2ΔH2 + 2ΔH3 – 6ΔH4 – 6ΔH5 + 3ΔH6             = -31,59 + 2 x 73,55 – 2 x 298,70 + 6 x 72,43 + 6 x 93,05 – 3 x 285,77            = -346,32 (kJ/mol).          0,25   0,25   0,25   0,25   0,25         0,5  
3.2(2 điểm) 3.2.1.Áp dụng công thức: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 50(phản ứng)       = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 51             = -394,4 + 2.(-16,6) – (-458,0) = 30,4 kJ Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 52chiều nghịch. 3.2.2.Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 50(phản ứng)         = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 54             = -393,5 + 2.(-46,2) – (-645,2) = 159,3 kJ Từ công thức Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 55Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 56 3.2.3.Để phản ứng xảy ra theo chiều thuận thì Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 57        0,25        0,25   0,25   0,5
Thành phần ban đầu: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ Đắk Lắc Năm 2022 2023 58             Phản ứng:      NH3 +                 H+→    NH4+                                    0,2M                0,1M                                    0,1M                0,1M => thành phần dung dịch: NH4+ 0,1M; NH0,1M =>        0,25       0,25     0,25
  • (4 điểm) 

4.1. Cho khí H2 vào bình chân không dung tích 4,0 lít sao cho áp suất trong bình bằng 0,82 atm ở 5270C. Sau đó cho thêm 0,2 mol khí HI vào bình. Cân bằng sau được thiết lập:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *