0

Đề thi thử THPT QG 2021 môn hóa file word số 24

Đề thi thử THPT QG 2021 môn hóa file word số 24

ĐỀ PHÁT TRIỂN

TỪ ĐỀ MINH HỌA 2021

CHUẨN CẤU TRÚC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ SỐ 24

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41:(NB) Kim loại nào sau đây có từ tính (bị hút bởi nam châm)?

A. Al. B. Cu. C. Fe. D. Zn.

Câu 42:(NB) Tính chất nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

A. Ánh kim. B. Tính cứng. C. Tính dẫn điện. D. Tính dẻo.

Câu 43:(NB) Trong công nghiệp, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm được điều chế bằng phương pháp

A. nhiệt luyện. B. điện phân dung dịch.

C. điện phân nóng chảy. D. thủy luyện.

Câu 44:(NB) So sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Kim loại nhẹ nhất là liti (Li).

B. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là vonfram (W).

C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng (Cu).

D. Kim loại cứng nhất là crom (Cr).

Câu 45:(NB) Oxit nào sau đây là oxit bazơ?

A. CrO3. B. Fe2O3. C. Al2O3. D. Cr2O3

Câu 46:(NB) Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HNO3 loãng?

A. Mg. B. Al. C. Cu. D. Au.

Câu 47:(NB) Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch NaOH và HCl?

A. Al. B. Fe. C. Mg. D. Cu.

Câu 48:(NB) Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm?

A. Trong hợp chất có hóa trị 1.

B. Trong tự nhiên chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.

D. Phản ứng với dung dịch axit rất mãnh liệt.

Câu 49:(NB) Nước cứng là nước chứa nhiều ion

A. Cu2+, Fe3+ B. Al3+, Fe3+. C. Na+, K+. D. Ca2+, Mg2+

Câu 50:(NB) Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 loãng, nguội. B. AgNO3.

C. FeCl3. D. ZnCl2.

Câu 51:(NB) Kim loại crom không phản ứng với

A. khí Cl2. B. dung dịch HNO3 đặc nguội.

C. dung dịch HCl. D. khí O2.

Câu 52:(NB) Một trong những nguyên nhân gây tử vong của nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X là

A. N2. B. CO. C. H2. D. He.

Câu 53:(NB) Mỗi este thường có mùi thơm đặc trưng, este benzyl axetat có mùi

A. Chuối chín. B. Hoa nhài. C. Hoa hồng. D. Dứa chín.

Câu 54:(NB) Thủy phân este X trong môi trường axit thu được C2H3COOH và CH3OH. Tên gọi của X là

A. metyl propionat. B. vinyl axetat. C. metyl acrylat. D. vinyl fomat.

Câu 55:(NB) Trong phân tử cacbohidrat luôn có

A. Nhóm chức ancol. B. Nhóm chức anđehit.

C. Nhóm chức xeton. D. Nhóm chức axit.

Câu 56:(NB) Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

A. Anilin. B. Metylaxetat. C. Phenol. D. Benzylic.

Câu 57:(NB) Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu?

A. Metylamin. B. Valin. C. Axit glutamic. D. Lysin.

Câu 58:(NB) Vật liệu giả da (để sản xuất đồ dùng bọc gia bên ngoài như áo khoác, đồ nội thất, …) thường được làm từ nhựa PVC. Công thức phân tử của một đơn vị mắc xích của PVC là

A. C2H3Cl. B. C4H6. C. C2H4. D. C3H7Cl.

Câu 59:(NB) Chất nào sau đây có thể dùng điều chế trực tiếp axetilen?

A. Al4C3 B. CaC2 C. C2H5OH D. CH3COONa.

Câu 60:(NB) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của

A. P B. H3PO4 C. D. P2O5

Câu 61:(TH) Thí nghiệm nào sau đây không thu được kim loại sau khi kết thúc phản ứng?

A. Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. B. Cho bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

C. Cho bột Fe vào dung dịch CuSO4. D. Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.

Câu 62:(TH) Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường axit, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm các chất đều không có phản ứng tráng bạc?

A. Etyl axetat. B. Vinyl axetat. C. Etyl fomat. D. Vinyl fomat.

Câu 63:(VD) Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là

A. 54,0%. B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%.

Câu 64:(TH) Cặp chất nào sau đây chỉ có tính oxi hóa?

A. FeO, Fe2O3 B. FeO, FeSO4 C. Fe2O3, FeCl2 D. Fe2O3, Fe2(SO4)3

Câu 65:(VD) Cho 4,68 gam một kim loại M vào nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

A. Ca. B. Ba. C. Na. D. K.

Câu 66:(TH) Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?

A. 1 mol X phản ứng được với tối đa 2 mol Br2.

B. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là 2.

C. Phân tử X có 5 liên kết π.

D. Công thức phân tử của X là C52H102O6.

Câu 67:(TH) Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CHO và CH3CH2OH. B. CH3CH2OH và CH≡CH.

C. CH3CH2OH và CH3CHO. D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

Câu 68:(VD) Cho m gam glucozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t0, hiệu suất 80%) thu được 36,4 gam sobitol. Giá trị của m là

A. 45,0. B. 36,0. C. 45,5. D. 40,5.

Câu 69:(VD) Để trung hòa 25 gam dung dịch của amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. C3H7N. B. CH5N. C. C2H7N. D. C3H5N.

Câu 70:(TH) Có các chất sau: tơ capron, tơ lapsan, tơ nilon 6-6; protein; sợi bông; tơ olon; polietilen. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –NH-CO?

A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 71:(VD) Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là

A. 57,15%. B. 14,28%. C. 28,57%. D. 18,42%.

Câu 72:(TH) Thực hiện các thí nghiệm sau

(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl đun nóng.

(b) Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

(c) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư.

(d) Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl loãng.

(e) Cho FeS vào dung dịch HCl loãng.

(f) Nung nóng Fe(NO3)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm có chất khí sinh ra là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 73:(VD) Hỗn hợp E chứa hai ankin liên tiếp nhau và một amin X no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 8,82 gam hỗn hợp E cần vừa đủ 0,825 mol O2, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Khối lượng lớn nhất của amin X bằng bao nhiêu gam?

A. 2,48 gam. B. 3,6 gam. C. 4,72 gam. D. 5,84 gam.

Câu 74:(TH) Cho các phát biểu sau:

(a) Các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit và ancol có cùng cacbon.

(b) Nếu nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt của quả chuối xanh thì xuất hiện màu xanh tím.

(c) Khi nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.

(d) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm.

(e) Vải làm từ nilon-6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm.

(f) Dùng giấm ăn hoặc chanh khử được mùi tanh trong cá do amin gây ra.

Số phát biểu đúng là

A. 6 B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 75:(VDC) Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba, Na2O, K2O, BaO (trong X oxi chiếm 7,5% về khối lượng) vào nước thu được dung dịch Y và 0,896 lít khí H2. Cho hết Y vào 200 ml dung dịch AlCl3 0,2M, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,56 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 7,2. B. 5,6. C. 6,4. D. 6,8.

Câu 76:(VD) Đốt cháy hoàn toàn 68,2 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic và axit oleic, thu được N2, 55,8 gam H2O và x mol CO2. Mặt khác 68,2 gam X tác dụng được tối đa với 0,6 mol NaOH trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 3,1. B. 2,8. C. 3,0. D. 2,7.

Câu 77:(VDC) Đốt m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 34,4 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho 6,72 lít khí CO qua X nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 1,7 mol HNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 117,46 gam muối và 4,48 lít hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Tỉ khối của T so với H2 là 16,75. Giá trị của m là

A. 27. B. 31. C. 32. D. 28.

Câu 78:(VDC) Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong dung dịch NaOH thu được glixerol và hỗn hợp hai muối gồm natri oleat và natri linoleat. Đốt cháy m gam X thu được 275,88 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với 88 gam brom trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 96,80. B. 97,02. C. 88,00. D. 88,20.

Câu 79:(VDC) Hỗn hợp X chứa ba este đều no, mạch hở và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam CO2 và 22,14 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 0,24 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm hai ancol đều đơn chức có tổng khối lượng là 20,88 gam và hỗn hợp Z chứa hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh, trong đó có x gam muối X và y gam muối Y (MX < MY). Tỉ lệ gần nhất của x : y là

A. 0,5. B. 0,3. C. 0,4. D. 0,6.

Câu 80:(VD) Tiến hành thí nghiệm điều chế xà phòng theo các bước sau đây:

– Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 ml dầu dừa và 3 ml dung dịch NaOH 40%.

– Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 8-10 phút. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất.

– Bước 3: Để nguội hỗn hợp.

– Bước 4: Rót thêm vào hỗn hợp 4-5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Sau đó để nguội.

Nhận định không đúng về thí nghiệm này là

A. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.

B. Việc thêm dung dịch NaCl bão hòa ở bước 4 nhằm giúp xà phòng nổi lên trên mặt, dễ dàng tách ra khỏi hỗn hợp.

C. Sau bước 3, khi để nguội ta thấy phần dung dịch bên trên có một lớp chất lỏng màu trắng đục.

D. Ở bước 1, có thể thay thế dầu dừa bằng mỡ động vật.

—————–HẾT——————

ĐÁP ÁN

41-C

42-B

43-D

44-C

45-B

46-D

47-A

48-C

49-D

50-D

51-B

52-B

53-B

54-C

55-A

56-A

57-B

58-A

59-B

60-D

61-B

62-A

63-A

64-D

65-D

66-D

67-C

68-A

69-B

70-C

71-C

72-C

73-C

74-A

75-C

76-A

77-D

78-C

79-B

80-C

MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO THI THPT NĂM 2021

MÔN: HÓA HỌC

1. Phạm vi kiến thức – Cấu trúc:

7.5% kiến thức lớp 11; 92,5% kiến thức lớp 12

– Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (57,5% : 42,5%)

– Các mức độ: nhận biết: 50%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 20%; vận dụng cao: 10%.

– Số lượng câu hỏi: 40 câu.

2. Ma trận:

STT

Nội dung kiến thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng số câu

 1.  

Kiến thức lớp 11

Câu 59, 60

Câu 71

3

 1.  

Este – Lipit

Câu 53, 54

Câu 62, 66

Câu 78, 79

6

 1.  

Cacbohiđrat

Câu 55

Câu 67

Câu 68

3

 1.  

Amin – Amino axit – Protein

Câu 57

Câu 69

2

 1.  

Polime

Câu 58

Câu 70

2

 1.  

Tổng hợp hóa hữu cơ

Câu 56

Câu 74

Câu 73, 76

4

 1.  

Đại cương về kim loại

Câu 41, 42, 43, 44, 45,46

Câu 65

7

 1.  

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Câu 48, 49

Câu 75

3

 1.  

Nhôm và hợp chất nhôm

Câu 47

Câu 63

2

 1.  

Sắt và hợp chất sắt

Câu 50

Câu 61, 64

3

 1.  

Crom và hợp chất crom

Câu 51

1

 1.  

Nhận biết các chất vô cơ

Hóa học và vấn đề phát triển KT – XH – MT

Câu 52

1

 1.  

Thí nghiệm hóa học

Câu 80

1

 1.  

Tổng hợp hóa học vô cơ

Câu 72

Câu 77

2

Số câu – Số điểm

20

5,0đ

8

2,0 đ

8

2,0đ

4

1,0đ

40

10,0đ

% Các mức độ

50%

20%

20%

10%

100%

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: C

Fe là kim loại có từ tính

Câu 42: B

Tính chất vật lý chung gồm: tính ánh kim, tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt

Câu 43: C

Kiềm, kiềm thổ, nhôm được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy

Câu 44: C

C sai vì Ag mới là KL dẫn điện và nhiệt tốt nhất

Câu 45: B

Fe2O3 là oxit bazơ

Câu 46: D

HNO3 loãng không hòa tan được Au, Pt

Câu 47: A

Al là kim loại tác dụng được với NaOH và HCl (nhưng không mang tính lưỡng tính)

Câu 48: C

Tứ Li đến Cs khả năng tác dụng với H2O tăng dần

Câu 49: D

Nước cứng có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+

Câu 50: D

Fe có tính khử yếu hơn Zn nên không tác dụng với ZnCl2

Câu 51: B

Cr bị thụ động hóa trong HNO3 và H2SO4 đặc nguội

Câu 52: B

Khí X là CO, có khả năng liên kết với hemoglobin bền vững hơn O2.

Câu 53: B

CH3COOCH2-C6H5: benzyl axetat (hoa nhài)

CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)-CH3: isoamyl axetat (dầu chuối)

Câu 54: C

Este có CT là C2H3COOCH3 (Metyl acrylat)

Câu 55: A

Nhóm OH luôn có trong các phân tử cacbohiđrat

Câu 56: A

Anilin là C6H5NH2

Câu 57: B

Valin có CT H2N-C4H8-COOH, nhóm axit và nhóm bazơ bằng nhau nên không làm quì tím đổi màu

Câu 58: A

PVC là (-CH2-CHCl-)­n

Mỗi mắt xích có CTPT là C2H3Cl

Câu 59: B

CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2

Câu 60: D

Hàm lượng dinh dưỡng của phân lân được đánh giá qua hàm lượng % của P2O5

Câu 61: B

Fe + 2FeCl3 3FeCl2

Câu 62: A

CH3COOC2H5 khi thủy phân đều không tạo sản phẩm tráng bạc

Câu 63: A

Chỉ có Al phản ứng với HCl.

Câu 64: D

Fe2O3, Fe2(SO4)3 chỉ mang tính oxi hóa

Câu 65: D

Kim loại M hóa trị x, bảo toàn electron:

và M = 39: M là K.

Câu 66: D

X là (C15H31COO)(C17H33COO)2C3H5.

D Sai, X là C55H102O6.

Câu 67: C

Hai chất X, Y lần lượt là CH3CH2OH và CH3CHO:

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 CH3CHO + H2O

CH3CHO + O2 CH3COOH

Câu 68: A

Câu 69: B

X là CH5N.

Câu 70: C

Các chất có nhóm –NHCO- trong dãy trên: tơ capron, tơ nilon 6,6; protein.

Câu 71: C

Đặt a, b, c là số mol CO, CO2, H2 trong X

nX = a + b + c = 0,7

bảo toàn electron: 2a + 4b = 2c

Bảo toàn electron: 2a + 2c = 0,4.3

Câu 72: C

(a)

(b) Không phản ứng

(c)

(d)

(e)

(f)

Câu 73: C

Quy đổi E thành C2H2 (a), CH5N (b) và CH2 (c)

Để khối lượng amin lớn nhất ta sẽ dồn tối đa CH2 cho amin.

Amin gồm CH5N (0,08) và CH2 (0,16)

Câu 74: A

Tất cả đều đúng

Câu 75: C

nên kết tủa đã bị hòa tan một phần.

Vậy:

Câu 76: A

Gly, Ala = C2H5O2N + ?CH2

Glu = C2H5O2N + 2CH2 + CO2

Oleic = 17CH2 + CO2

Quy đổi X thành C2H5O2N (a), CH2 (b) và CO2 (c)

Câu 77: D

Z gồm CO2 (0,15) và CO dư (0,15)

X gồm kim loại (m gam) và O (a mol)

Y gồm kim loại (m gam) và O (a – 0,15 mol)

T gồm NO (0,15) và N2O (0,05). Đặt

(2)

m muối = m + 62(0,15.3 + 0,05.8 + 8b + 2(a – 0,15)) + 80b = 117,46 (3)

(1)(2)(3) a = 0,4; b = 0,01; m = 28

Câu 78: C

Các muối đều 18C nên X có 57C

Câu 79: B

Xà phòng hóa X thu được các ancol đơn chức và các muối không nhánh X có tối đa 2 chức.

hai chức =

đơn chức = nX – 0,15 = 0,09

Vậy

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa:

m muối =

Muối gồm có: và

m muối = 0,15(A + 166) + 0,09(B + 83) = 32,46

và B = 1 là nghiệm duy nhất.

Các muối gồm:

HCOOK: x = 7,56 gam

(COOK)2: y = 24,9 gam

Câu 80: C

C Sai, để nguội sẽ thấy lớp chất rắn màu trắng đục (chính xác là xà phòng).

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

24. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa – Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa – Đề 24 – File word có lời giải

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *