Đề thi thử TN THPT 2021 có lời giải số 27

Đề thi thử TN THPT 2021 có lời giải số 27

 

BỘ ĐỀ BÁM SÁT

ĐỀ THI THAM KHẢO

NĂM 2021

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ SỐ: 27

Họ, tên thí sinh: …………………………………………….

Số báo danh: ……………………………………………….

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137. 

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc).

Nội dung đề

Câu 1. Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 2. Tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo CH3[CH2]14COOH là

A. Axit stearic. B. Axit oleic. C. Axit panmitic. D. Axit axetic.

Câu 3. Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là?

A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 4. Dung dịch etylamin không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Axit HCl. B. Quỳ tím. C. Dung dịch HNO3. D. Dung dịch NaOH.

Câu 5. Hợp chất hữu cơ X có công thức H2N – CH2 – COOH. X có tên gọi là

A. lysin. B. alanin. C. valin. D. glyxin.

Câu 6. Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

A. poliacrilonitrin. B. poli(metyl metacrylat).

C. poli(vinyl clorua). D. polietilen.

Câu 7. Cho dãy các kim loại: Cs, Cr, Rb, K. Ở điu kiện thưng, kim loại cứng nhất trong dãy là

A. Cr. B. K. C. Rb. D. Cs.

Câu 8. Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là

A. Al, Zn, Mg, Cu. B. Cu, Mg, Zn, Al. C. Mg, Cu, Zn, Al. D. Cu, Zn, Al, Mg.

Câu 9. Sự phá hủy bề mặt kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường là

A. sự ăn mòn. B. sự ăn mòn kim loại.

C. sự ăn mòn điện hóa. D. sự ăn mòn hóa học.

Câu 10. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg. B. Fe. C. Na. D. Al.

Câu 11. Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là

A. Cu, Pb, Ag. B. Cu, Fe, Al. C. Fe, Al, Cr. D. Fe, Mg, Al.

Câu 12. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Be, Na, Ca. B. Na, Fe, K. C. Ba, Fe, K. D. Na, Ba, K.

Câu 13. Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

A. Na. B. Ca. C. Al. D. Mg.

Câu 14. Muối dễ bị phân hủy khi đun nóng là

A. NaCl. B. CaCl2. C. Ca(HCO3)2. D. Na2SO4.

Câu 15. Công thức của nhôm clorua là

A. AlCl3. B. Al2(SO4)3. C. Al(NO3)3. D. FeCl2.

Câu 16. Sắt tây là hợp kim của sắt với kim loại nào sau đây?

A. Zn. B. Sn. C. Cr. D. Ag.

Câu 17. Công thức hóa học của natri đicromat là

A. Na2Cr2O7. B. NaCrO2. C. Na2CrO4. D. Na2SO4.

Câu 18. Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X là

A. CO2. B. N2. C. H2O. D. O2.

Câu 19. Độ dinh dưỡng của phân kali là

A. %K2O. B. %KCl. C. %K2SO4. D. %KNO3.

Câu 20. Axetilen là tên gọi của hợp chất có công thức phân tử

A. C2H2. B. C2H4. C. C3H4. D. C2H6.

Câu 21. Este nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime?

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. metyl axetat. D. metyl propionat.

Câu 22. Este X có CTPT là C3H6O2, có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOH. D. HCOOC2H5.

Câu 23. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột X Yaxit axetic. X và Y lần lượt là

A. ancol etylic, andehit axetic. B. mantozo, glucozơ.

C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozo, ancol etylic.

Câu 24. Thực hiện phản ứng tráng gương 36 gam dung dịch fructozơ 10% với lượng dung dịch AgNO3 trong NH3, nếu hiệu suất phản ứng 40% thì khối lượng bạc kim loại thu được là

A. 2,16 gam. B. 2,592 gam. C. 1,728 gam. D. 4,32 gam.

Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một amin no, mạch hở, đa chức X bằng oxi vừa đủ thu được 1,2 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 6,1 gam X tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là:

A. 0,15. B. 0,3. C. 0,25. D. 0,5.

Câu 26. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Poliacrylonitrin được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

C. Polibutađien được dùng để sản xuất cao su buna.

D. Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng cộng HCl vào etilen.

Câu 27. Hoà tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là

A. 7,23 gam. B. 7,33 gam. C. 4,83 gam. D. 5,83 gam.

Câu 28. Hòa tan hết 3,24 gam kim loại X trong 100 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được 4,032 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Kim loại X là

A. K. B. Zn. C. Al. D. Cr.

Câu 29. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (II) sau khi kết thúc phản ứng?

A. Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư.

B. Fe tác dụng với dung dịch FeCl3 dư.

C. Fe, FeO tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư.

D. Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư.

Câu 30. Phản ứng nào sau đây chứng minh hợp chất sắt (III) có tính oxi hóa?

A. Fe2O3 + H2SO4. B. Fe(OH)3 + HCl. C. FeCl3 + Mg. D. FeCl2 + Cl2.

Câu 31. Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA<MB; tỉ lệ số mol tương ứng là 12:13). Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch KOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm x gam kali oleat, y gam kali linoleat và z gam kali panmitat, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 198,4 gam brom. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 616 lít CO2 và 454,68 gam H2O. Giá trị của x+z là:

A. 323,68. B. 390,20. C. 320,268. D. 319,52.

Câu 32. Tiến hành thí nghiệm điều chế xà phòng theo các bước sau đây:

Bước 1. Cho vào bát sứ nhỏ 1ml dầu ăn và 3ml dung dịch NaOH 40%

Bước 2. Đun sôi hỗn hợp nhẹ và liên tục khuất đều bằng đũa thủy tinh khoảng 8-10 phút. Tỉnh thoản thêm vài giọt nước để giữ thể tích hỗn hợp không đổi.

Bước 3. Rót them vào hỗn hợp 4-5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ, sau đó để nguội.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở bước 1, có thể thay thế mỡ động vật bằng dầu thực vật

B. Ở bước 2, nếu không liên tục khuất đều phản ứng sẽ xảy ra chậm vì dầu ăn không tan trong NaOH

C. Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp sản phẩm để độ tan của xà phòng giảm đi, đồng thời tăng tỷ trọng của hỗn hợp sản phẩm giúp xà phòng nổi lên trên mặt, dễ tách ra khói hỗn hợp.

D. Sau bước 3, khi để nguội ta thấy phần dung dịch bên trên có một lớp chất lòng màu trắng đục.

Câu 33. Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và axetanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.

(d) Xenlulozo thuộc loại polisaccarit.

(e) Thủy phân hoàn toàn abumin, thu được các α-amino axit.

(g) Tripanmitin có tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to).

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 34. Hỗn hợp E chứa 1 axit cacboxylic, 1 ancol no Y và 1 este Z (X, Y, Z đều đơn chức, mạch hở). Đun nóng 11,28 gam E với 100ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được 9,4 gam 1 muối và hỗn hợp 2 ancol cùng dãy đồng đẳng kế tiếp. Mặt khác đốt cháy 11,28 gam E cần dùng 0,66 mol O2. Phần trăm số mol của Y có trong E là?

A. 22,91%. B. 14,04%. C. 16,67%. D. 28,57%.

Câu 35. Trộn 3 thể tích khí O2 với 2 thể tích khí O3 thu được hỗn hợp khí X. Để cháy hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp khí Y gồm metylamin, amoniac và hai anken cần dùng vừa đủ 22,4 lít khí X (ở đktc), sau phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn toàn bộ Z qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 128,05 gam. B. 147,75 gam. C. 108,35 gam. D. 118,20 gam.

Câu 36. Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung dịch Y gồm NaOH y mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và 1,97 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N phản ứng với dung dịch KHSO4 đều sinh ra kết tủa trắng, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,1 và 0,075. B. 0,05 và 0,1. C. 0,075 và 0,1. D. 0,1 và 0,05.

Câu 37. Cho 1,792 lít O2 tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K và Ba thu được hỗn hợp rắn Y chỉ gồm các oxit và các kim loại dư. Hòa tan hết toàn bộ Y vào H2O lấy dư, thu được dung dịch Z và 3,136 lít H2. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 39,4 gam kết tủa. Mặt khác, hấp thụ hoàn toàn 10,08 lít CO2 vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 14,75. B. 39,40. C. 29,55. D. 44,32.

Câu 38. Cho các thí nghiệm sau:

(1) Nhiệt phân Fe(NO3)2.

(2) Cho Al tác dụng với dung dịch NaOH.

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.

(4) Đốt cháy HgS bằng O2.

(5) Cho Mg dư tác dụng với dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 39. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi trong phân tử). Nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

A. 38,76%. B. 40,82%. C. 34,01%. D. 29,25%.

Câu 40. Cho 15,44 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,61 mol HCl và 0,01 mol HNO3, đun nóng sau khi kết thúc phản ứng phản ứng thu được 0,06 mol hỗn hợp khí gồm NO và H2 (tỷ lệ mol tương ứng 2:1) và dung dịch Y chỉ chứa m gam muối (không có muối Fe2+). Giá trị của m là A. 34,265. B. 32,235. C. 36,915. D. 31,145.

——-Hết——–

BỘ ĐỀ BÁM SÁT

ĐỀ THI THAM KHẢO

NĂM 2021

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ SỐ: 27

MA TRẬN ĐỀ THI THAM KHẢO NĂM 2021

STT

Nội dung

Loại bài tập

Mức độ

Tổng

LT

BT

NB

TH

VD

VDC

1

Este – lipit

5(4)

2

2

2(1)

2

1

7(6)

2

Cacbohidrat

2

1

1

2

3

3

Amin – Amino axit – Protein

2

1

2

1

3

4

Polime

2(3)

1

1(2)

2(3)

5

Tổng hợp hữu cơ

1

2

3

3

6

Đại cương kim loại

5

1

5

1

6

7

Kim loại kiềm – Kiềm thổ – Nhôm

4

3

4

1

2

7

8

Sắt – Crom

4

2

2

4

9

Nhận biết – Hóa học với KT-XH-MT

1

1

1

10

Tổng hợp vô cơ

1

1

1

1

2

11

Sự điện li

12

Phi kim 11

1

1

1

13

Đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon

1

1

1

14

Ancol – andehit – axit cacboxylic

Tổng

29

11

20

10

8

2

40

Điểm

7,25

2,75

5,0

2,5

2,0

0,5

10

Nhận xét:

Tỉ lệ

Số lượng câu hỏi

Điểm

Mức độ NB : TH : VD : VDC

20 : 10 : 8 : 2

5,0 : 2,5 : 2 : 0,5

Lí thuyết : Bài tập

29 : 11

7,25 : 2,75

Hóa 12 : Hóa 11

38 : 2

9,5 : 0,5

Vô cơ : Hữu cơ

21 : 19

5,25: 4,75

BẢNG ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

B

D

D

B

A

D

B

B

C

D

C

C

A

B

A

A

A

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

D

D

C

A

C

A

C

B

C

B

D

C

D

A

B

C

C

C

B

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH.

Đáp án B

PTHH: CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

Câu 2. Tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo CH3[CH2]14COOH là

A. Axit stearic. B. Axit oleic. C. Axit panmitic. D. Axit axetic.

Câu 3. Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là?

A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 4. Dung dịch etylamin không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Axit HCl. B. Quỳ tím. C. Dung dịch HNO3. D. Dung dịch NaOH.

Câu 5. Hợp chất hữu cơ X có công thức H2N – CH2 – COOH. X có tên gọi là

A. lysin. B. alanin. C. valin. D. glyxin.

Câu 6. Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

A. poliacrilonitrin. B. poli(metyl metacrylat).

C. poli(vinyl clorua). D. polietilen.

Câu 7. Cho dãy các kim loại: Cs, Cr, Rb, K. Ở điu kiện thưng, kim loại cứng nhất trong dãy là

A. Cr. B. K. C. Rb. D. Cs.

Câu 8. Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là

A. Al, Zn, Mg, Cu. B. Cu, Mg, Zn, Al. C. Mg, Cu, Zn, Al. D. Cu, Zn, Al, Mg.

Câu 9. Sự phá hủy bề mặt kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường là

A. sự ăn mòn. B. sự ăn mòn kim loại.

C. sự ăn mòn điện hóa. D. sự ăn mòn hóa học.

Câu 10. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg. B. Fe. C. Na. D. Al.

Câu 11. Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là

A. Cu, Pb, Ag. B. Cu, Fe, Al. C. Fe, Al, Cr. D. Fe, Mg, Al.

Câu 12. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Be, Na, Ca. B. Na, Fe, K. C. Ba, Fe, K. D. Na, Ba, K.

Câu 13. Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

A. Na. B. Ca. C. Al. D. Mg.

Câu 14. Muối dễ bị phân hủy khi đun nóng là

A. NaCl. B. CaCl2. C. Ca(HCO3)2. D. Na2SO4.

Câu 15. Công thức của nhôm clorua là

A. AlCl3. B. Al2(SO4)3. C. Al(NO3)3. D. FeCl2.

Câu 16. Sắt tây là hợp kim của sắt với kim loại nào sau đây?

A. Zn. B. Sn. C. Cr. D. Ag.

Câu 17. Công thức hóa học của natri đicromat là

A. Na2Cr2O7. B. NaCrO2. C. Na2CrO4. D. Na2SO4.

Câu 18. Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X là

A. CO2. B. N2. C. H2O. D. O2.

Câu 19. Độ dinh dưỡng của phân kali là

A. %K2O. B. %KCl. C. %K2SO4. D. %KNO3.

Câu 20. Axetilen là tên gọi của hợp chất có công thức phân tử

A. C2H2. B. C2H4. C. C3H4. D. C2H6.

Câu 21. Este nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime?

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. metyl axetat. D. metyl propionat.

Câu 22. Este X có CTPT là C3H6O2, có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOH. D. HCOOC2H5.

Câu 23. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột X Yaxit axetic. X và Y lần lượt là

A. ancol etylic, andehit axetic. B. mantozo, glucozơ.

C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozo, ancol etylic.

Câu 24. Thực hiện phản ứng tráng gương 36 gam dung dịch fructozơ 10% với lượng dung dịch AgNO3 trong NH3, nếu hiệu suất phản ứng 40% thì khối lượng bạc kim loại thu được là

A. 2,16 gam. B. 2,592 gam. C. 1,728 gam. D. 4,32 gam.

Đáp án C

Ta có:

Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một amin no, mạch hở, đa chức X bằng oxi vừa đủ thu được 1,2 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 6,1 gam X tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là:

A. 0,15. B. 0,3. C. 0,25. D. 0,5.

Đáp án A

Dồn X về

Vậy amin phải là: lít

Câu 26. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Poliacrylonitrin được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

C. Polibutađien được dùng để sản xuất cao su buna.

D. Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng cộng HCl vào etilen.

Đáp án C

A sai vì amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh

B sai vì Poliacrylonitrin được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

D sai vì Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp vinyl clorua.

Câu 27. Hoà tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là

A. 7,23 gam. B. 7,33 gam. C. 4,83 gam. D. 5,83 gam.

Đáp án A

Ta có: gam

Câu 28. Hòa tan hết 3,24 gam kim loại X trong 100 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được 4,032 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Kim loại X là

A. K. B. Zn. C. Al. D. Cr.

Đáp án C

Kim loại X hóa trị n, bảo toàn electron: =>X là Al.

Câu 29. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (II) sau khi kết thúc phản ứng?

A. Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư.

B. Fe tác dụng với dung dịch FeCl3 dư.

C. Fe, FeO tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư.

D. Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư.

Đáp án B

Các phản ứng hóa học xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm:

A Fe + 4HNO3 dư → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O.

B Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2.

C Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O.

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O.

D Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag↓.

Câu 30. Phản ứng nào sau đây chứng minh hợp chất sắt (III) có tính oxi hóa?

A. Fe2O3 + H2SO4. B. Fe(OH)3 + HCl. C. FeCl3 + Mg. D. FeCl2 + Cl2.

Đáp án C

2FeCl3 + Mg 2FeCl2 + Mg

Số oxi hóa của sắt giảm từ +3 xuống +2 => FeCl3 thể hiện tính oxi hóa

Câu 31. Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA<MB; tỉ lệ số mol tương ứng là 12:13). Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch KOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm x gam kali oleat, y gam kali linoleat và z gam kali panmitat, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 198,4 gam brom. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 616 lít CO2 và 454,68 gam H2O. Giá trị của x+z là:

A. 323,68. B. 390,20. C. 320,268. D. 319,52.

Đáp án B

Ta có: Xem như hidro hóa X rồi đốt cháy

Câu 32. Tiến hành thí nghiệm điều chế xà phòng theo các bước sau đây:

Bước 1. Cho vào bát sứ nhỏ 1ml dầu ăn và 3ml dung dịch NaOH 40%

Bước 2. Đun sôi hỗn hợp nhẹ và liên tục khuất đều bằng đũa thủy tinh khoảng 8-10 phút. Tỉnh thoản thêm vài giọt nước để giữ thể tích hỗn hợp không đổi.

Bước 3. Rót them vào hỗn hợp 4-5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ, sau đó để nguội.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở bước 1, có thể thay thế mỡ động vật bằng dầu thực vật

B. Ở bước 2, nếu không liên tục khuất đều phản ứng sẽ xảy ra chậm vì dầu ăn không tan trong NaOH

C. Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp sản phẩm để độ tan của xà phòng giảm đi, đồng thời tăng tỷ trọng của hỗn hợp sản phẩm giúp xà phòng nổi lên trên mặt, dễ tách ra khói hỗn hợp.

D. Sau bước 3, khi để nguội ta thấy phần dung dịch bên trên có một lớp chất lòng màu trắng đục.

Đáp án D

D sai vì sau bước 3, khi để nguội thấy có phần chất rắn màu trắng đục nổi lên trên.

Câu 33. Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và axetanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.

(d) Xenlulozo thuộc loại polisaccarit.

(e) Thủy phân hoàn toàn abumin, thu được các α-amino axit.

(g) Tripanmitin có tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to).

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Đáp án C

a) đúng CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3-CHO

b) sai Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen.

c) đúng

d) đúng

e) đúng

g) sai

=> có 4 đáp án đúng

Câu 34. Hỗn hợp E chứa 1 axit cacboxylic, 1 ancol no Y và 1 este Z (X, Y, Z đều đơn chức, mạch hở). Đun nóng 11,28 gam E với 100ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được 9,4 gam 1 muối và hỗn hợp 2 ancol cùng dãy đồng đẳng kế tiếp. Mặt khác đốt cháy 11,28 gam E cần dùng 0,66 mol O2. Phần trăm số mol của Y có trong E là?

A. 22,91%. B. 14,04%. C. 16,67%. D. 28,57%.

Đáp án D

Ta có:

Tách axit, este có 1 liên kết đôi C=C, mạch hở thành ; ancol Y tách thành

Câu 35. Trộn 3 thể tích khí O2 với 2 thể tích khí O3 thu được hỗn hợp khí X. Để cháy hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp khí Y gồm metylamin, amoniac và hai anken cần dùng vừa đủ 22,4 lít khí X (ở đktc), sau phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn toàn bộ Z qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 128,05 gam. B. 147,75 gam. C. 108,35 gam. D. 118,20 gam.

Đáp án A

22,4 lít X ↔ 1 mol X có 0,6 mol O2 và 0,4 mol O3 quy ra 2,4 mol O để đốt.

Hỗn hợp Y: metylamin = CH2 + NH3; amoniac = NH3 và hai anken (CH2)n

Quy đổi Y

Đốt 14,2 gam Y gồm {x mol CH2y mol NH3} + 2,4 mol O → CO2 + H2O + N2.

Có hệ: mY = 14x + 17y = 14,2 gam; lượng O cần đốt: 3x + 1,5y = 2,4

suy ra x = 0,65 mol và y = 0,3 mol → nCO2 = 0,65 mol

Theo đó, yêu cầu giá trị m↓ BaCO3 = 0,65 × 197 = 128,05 gam.

Câu 36. Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung dịch Y gồm NaOH y mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và 1,97 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N phản ứng với dung dịch KHSO4 đều sinh ra kết tủa trắng, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,1 và 0,075. B. 0,05 và 0,1. C. 0,075 và 0,1. D. 0,1 và 0,05.

Đáp án B

Câu 37. Cho 1,792 lít O2 tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K và Ba thu được hỗn hợp rắn Y chỉ gồm các oxit và các kim loại dư. Hòa tan hết toàn bộ Y vào H2O lấy dư, thu được dung dịch Z và 3,136 lít H2. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 39,4 gam kết tủa. Mặt khác, hấp thụ hoàn toàn 10,08 lít CO2 vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 14,75. B. 39,40. C. 29,55. D. 44,32.

Câu 38. Cho các thí nghiệm sau:

(1) Nhiệt phân Fe(NO3)2.

(2) Cho Al tác dụng với dung dịch NaOH.

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.

(4) Đốt cháy HgS bằng O2.

(5) Cho Mg dư tác dụng với dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Đáp án C

=> cả 5 phản ứng đều tạo ra đơn chất

Câu 39. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi trong phân tử). Nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

A. 38,76%. B. 40,82%. C. 34,01%. D. 29,25%.

Đáp án C

3 este đơn chức nên Y là ancol đơn chức

mbình tăng

Y là CH3OH.

X gồm HCOOCH3, CH3COOCH3 và 1 este có CTTQ là CnH2n-2O2

hoặc 5 mà axit không no có đồng phân hình học nên

Este không no là CH3CH→CHCOOCH3.

Câu 40. Cho 15,44 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,61 mol HCl và 0,01 mol HNO3, đun nóng sau khi kết thúc phản ứng phản ứng thu được 0,06 mol hỗn hợp khí gồm NO và H2 (tỷ lệ mol tương ứng 2:1) và dung dịch Y chỉ chứa m gam muối (không có muối Fe2+). Giá trị của m là A. 34,265. B. 32,235. C. 36,915. D. 31,145.

Đáp án B

Gọi

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

27. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa – Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa – Đề 27 – File word có lời giải

 

Xem thêm