Đề thi thử TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải số 13

Đề thi thử TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải số 13

 

ĐỀ PHÁT TRIỂN

TỪ ĐỀ MINH HỌA 2021

CHUẨN CẤU TRÚC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ SỐ 13

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41:(NB) Kim loại nào sau đây không tồn tại trạng thái rắn ở điều kiện thường?

A. Natri. B. Thủy ngân. C. Nhôm. D. Nitơ.

Câu 42:(NB) Kim loại nào không tan trong nước ở điều kiện thường?

A. Na. B. Cu. C. K. D. Ca.

Câu 43:(NB) Chất nào sau đây bị hòa tan khi phản ứng với dung dịch NaOH loãng?

A. MgO. B. CuO. C. Fe2O3. D. Al2O3.

Câu 44:(NB) Kim loại nào sau đây có phản ứng với cả hai chất HCl và Cl2 cho sản phẩm khác nhau?

A. Cu B. Zn C. Al D. Fe

Câu 45:(NB) Trong số các kim loại K, Mg, Al, Fe, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Fe. B. Mg. C. Al. D. K.

Câu 46:(NB) Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau, khi xảy ra sự ăn mòn điện hoá thì trong cặp nào sắt không bị ăn mòn

A. Fe -Zn. B. Fe -Sn. C. Fe -Cu. D. Fe -Pb.

Câu 47:(NB) Bột nhôm trộn với bột sắt oxit (hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng

A. làm vật liệu chế tạo máy bay. B. làm dây dẫn điện thay cho đồng.

C. làm dụng cụ nhà bếp. D. hàn đường ray.

Câu 48:(NB) Hợp chất nào sau đây được dùng để bó bột, đúc tượng.

A. CaSO4.2H2O B. CaSO4.H2O C. CaSO4 D. CaSO4.3H2O

Câu 49:(NB) Muối nào có trữ lượng nhiều nhất trong nước biển?

A. NaClO. B. NaCl. C. Na2SO4. D. NaBr.

Câu 50:(NB) Kim loại sắt không phải ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 loãng. B. HNO3 loãng. C. HNO3 đặc, nguội. D. H2SO4 đặc, nóng.

Câu 51:(NB) Crom phản ứng với chất nào sau đây tạo hợp chất Cr(II)?

A. O2. B. HCl. C. Cl2. D. HNO3.

Câu 52:(NB) “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

A. H2O rắn.       B. SO2 rắn.       C. CO2 rắn.       D. CO rắn.

Câu 53:(NB) Este nào sau đây thủy phân tạo ancol etylic

A. C2H5COOCH3.       B. CH3COOCH3.       C. HCOOC2H5.       D. C2H5COOC6H5.

Câu 54:(NB) Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

A. C17H35COONa. B. C3H5COONa. C. (C17H33COO)3Na. D. C17H33COONa.

Câu 55:(NB) Công thức của glucozơ là

A. C12H22O11.       B. C6H12O6.       C. Cn(H2O)m.       D. C6H10O5.

Câu 56:(NB) Chất dùng để tạo vị ngọt trong công nghiệp thực phẩm là

A. tinh bột. B. Gly-Ala-Gly. C. polietilen. D. saccarozơ.

Câu 57:(NB) Tên thay thế của CH3-NH-CH3

A. Metyl amin. B. N-metylmetanamin. C. Etan amin. D. Đimetyl amin.

Câu 58:(NB) Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Tơ axetat. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ nitron. D. Tơ visco.

Câu 59:(NB) Cho Cu tác dụng với HNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là

A. N2.       B. NO2.       C. NO.       D. N2O.

Câu 60:(NB) Thuốc thử dùng để nhận biết phenol là

A. dung dịch Br2. B. dung dịch AgNO3/NH3, to.

C. H2 (xúc tác Ni, tº). D. dung dịch HCl.

Câu 61:(TH) Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng là

A. 3. B. 5. C. 4 D. 6.

Câu 62:(TH) Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ sau:

Hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên là

A. CH3COOH và C2H5OH. B. CH3COOH và CH3OH.

C. CH3COOH, CH3OH và H2SO4 đặc. D. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc.

Câu 63:(VD) Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H­2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 4,48. B. 3,36. C. 6,72. D. 2,24.

Câu 64:(TH) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch FeSO4 và Fe2(SO4)3, thu được kết tủa X. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch chứa muối

A. Fe(NO3)2 và NaNO3.       B. Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)3 và NaNO3.       D. Fe(NO3)2

Câu 65:(VD) Cho 7,36 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 105,36 gam. B. 104,96 gam. C. 105,16 gam. D. 97,80 gam.

Câu 66:(TH) Cho dãy gồm các chất sau: vinyl axetat, metyl fomat, phenyl axetat, tristearin. Số chất trong dãy trên khi bị thủy phân trong dung dịch NaOH dư (t°) tạo ra ancol là

A. 1.       B. 2.       C. 3       D. 4.

Câu 67:(TH) Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học, lên men Y thu được Z và khí cacbonic. Chất X và Z lần lượt là

A. tinh bột và saccarozơ. B. xenlulozơ và saccarozơ.

C. tinh bột và ancol etylic. D. glucozơ và ancol etylic.

Câu 68:(VD) Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), phản ứng hoàn toàn thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là

A. 222,75.       B. 186,75.       C. 176,25.       D. 129,75.

Câu 69:(VD) Thủy phân hoàn toàn 19,6 gam tripeptit Val-Gly-Ala trong 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 28,72. B. 30,16. C. 34,70. D. 24,50.

Câu 70:(TH) Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trùng hợp isopren thu được poli(phenol-fomanđehit).

B. Tơ axetat là tơ tổng hợp.

C. Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren có xúc tác thu được cao su buna-S.

D. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hexametylen địamin với axit ađipic.

Câu 71:(VD) Hấp thụ hết 4,48 lít(đktc) CO2 vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 200 ml dung dịch X. Lấy 100 ml dung dịch X cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4g kết tủa. Giá trị của y là:

A. 0,15. B. 0,05. C. 0,1. D. 0,2.

Câu 72:(TH) Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Mg(NO3)2 ở nhiệt độ thường.

(2) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(3) Cho hỗn hợp bột Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư.

(4) Chp 1,2x mol kim loại Zn vào dung dịch chứa 2,1x mol FeCl3.

(5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(6) Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

Câu 73:(VD) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho m gam X trên vào dung dịch NaOH dư thấy có 0,08 mol NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của m là?

A. 14,72 B. 15,02 C. 15,56 D. 15,92

Câu 74:(TH) Có các phát biểu sau

(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom

(b) Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng tráng bạc

(c) Glucozo, saccarozo và fructozo đều là cacbohidrat

(d) Khi đun nóng tristearin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện

(e) Amilozơ là polime thiên nhiên mạch phân nhánh

(f) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng H2 (Ni to ) thu được sorbitol

(g) Tơ visco, tơ nilon nitron, tơ axetat là tơ nhân tạo

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 75:(VDC) Cho 46,6 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 30,9% về khối lượng) tan hết vào nước thu được dung dịch Y và 8,96 lít H2 (đktc). Cho 1,4 lít dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 23,4. B. 27,3. C. 31,2. D. 15,6.

Câu 76:(VD) Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và etylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,54 mol O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,38 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng. Giá trị của a là:

A. 0,09 B. 0,08 C. 0,12 D. 0,10.

Câu 77:(VDC) Cho hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 400 ml dung dịch KHSO4 0,4M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 29,52 gam muối trung hòa và 0,448 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 8,8 gam NaOH phản ứng. Dung dịch Y hòa tan tối đa m gam bột Cu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 0,96. B. 1,92. C. 2,24. D. 2,4.

Câu 78:(VDC) Đun nóng triglixerit X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 2 muối natri stearat và natri oleat. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,24 mol Br2. Phần 2 đem cô cạn thu được 109,68 gam muối. Phân tử khối của X là

A. 884.       B. 888.       C. 886.       D. 890.

Câu 79:(VDC) Hỗn hợp X chứa một ancol đơn chức và một este (đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 11,52 gam X bằng lượng O2 vừa đủ thu được tổng số mol CO2 và H2O là 0,81 mol. Mặt khác, 11,52 gam X phản ứng vừa đủ với 0,16 mol KOH thu được muối và hai ancol. Cho Na dư vào lượng ancol trên thoát ra 0,095 mol H2. Phần trăm khối lượng của ancol trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 16,32%. B. 7,28%. C. 8,35%. D. 6,33%.

Câu 80:(VD) Tiến hành thí nghiệm sau đây:

Bước 1: Rót vào 2 ống nghiệm (đánh dấu ống 1, ống 2) mỗi ống khoảng 5 ml dung dịch H2SO4 loãng và cho mỗi ống một mấu kẽm.

Bước 2: Nhỏ thêm 2-3 giọt dung dịch CuSO4 vào ống 1, nhỏ thêm 2-3 giọt dung dịch MgSO4 vào ống 2.

Ta có các kết luận sau:

(1) Sau bước 1, có bọt khí thoát ra cả ở 2 ống nghiệm.

(2) Sau bước 1, kim loại kẽm trong 2 ống nghiệm đều bị ăn mòn hóa học.

(3) Có thể thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl loãng.

(4) Sau bước 2, kim loại kẽm trong 2 ống nghiệm đều bị ăn mòn điện hóa.

(5) Sau bước 2, lượng khí thoát ra ở ống nghiệm 1 tăng mạnh.

Số kết luận đúng

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

—————–HẾT——————

ĐÁP ÁN

41-B

42-B

43-D

44-D

45-D

46-A

47-D

48-B

49-B

50-C

51-B

52-C

53-C

54-D

55-B

56-D

57-B

58-C

59-B

60-A

61-C

62-D

63-C

64-B

65-B

66-B

67-C

68-A

69-B

70-C

71-D

72-B

73-C

74-C

75-C

76-D

77-C

78-C

79-C

80-A

MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO THI THPT NĂM 2021

MÔN: HÓA HỌC

1. Phạm vi kiến thức – Cấu trúc:

7.5% kiến thức lớp 11; 92,5% kiến thức lớp 12

– Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (57,5% : 42,5%)

– Các mức độ: nhận biết: 50%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 20%; vận dụng cao: 10%.

– Số lượng câu hỏi: 40 câu.

2. Ma trận:

STT

Nội dung kiến thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng số câu

 1.  

Kiến thức lớp 11

Câu 59, 60

Câu 71

3

 1.  

Este – Lipit

Câu 53, 54

Câu 62, 66

Câu 78, 79

6

 1.  

Cacbohiđrat

Câu 55

Câu 67

Câu 68

3

 1.  

Amin – Amino axit – Protein

Câu 57

Câu 69

2

 1.  

Polime

Câu 58

Câu 70

2

 1.  

Tổng hợp hóa hữu cơ

Câu 56

Câu 74

Câu 73, 76

4

 1.  

Đại cương về kim loại

Câu 41, 42, 43, 44, 45,46

Câu 65

7

 1.  

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Câu 48, 49

Câu 75

3

 1.  

Nhôm và hợp chất nhôm

Câu 47

Câu 63

2

 1.  

Sắt và hợp chất sắt

Câu 50

Câu 61, 64

3

 1.  

Crom và hợp chất crom

Câu 51

1

 1.  

Nhận biết các chất vô cơ

Hóa học và vấn đề phát triển KT – XH – MT

Câu 52

1

 1.  

Thí nghiệm hóa học

Câu 80

1

 1.  

Tổng hợp hóa học vô cơ

Câu 72

Câu 77

2

Số câu – Số điểm

20

5,0đ

8

2,0 đ

8

2,0đ

4

1,0đ

40

10,0đ

% Các mức độ

50%

20%

20%

10%

100%

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: B

Thủy ngân là kim loại tồn tại ở trạng thái lỏng

Câu 42: B

Các KL: K, Na, Ca, Ba,… thường dễ tác dụng với H2O ở điều thường

Câu 43: D

Al2O3 là oxit tính lưỡng tính dễ tác dụng với axit và bazơ

Câu 44: D

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Câu 45: D

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Ag Hg Pt Au

Tính khử giàm

Câu 46: A

Cặp Fe-Zn do Zn mạnh hơn nên Zn sẽ bị ăn mòn

Câu 47: D

Hỗn hợp Al và oxit sắt gọi là hỗn hợp tecmit có khả năng tạo nhiệt lượng lớn để hàn các đường ray tàu hỏa

Câu 48: B

Thạch cao nung (CaSO4.H2O) thường dùng để đúc tượng, bó bột khi xương gãy

Câu 49: B

Thành phần muối trong nước biển phần lớn là NaCl

Câu 50: C

Sắt bị thụ động trong dung dịch H2SO4, HNO3 đặc, nguội (không phản ứng).

Câu 51: B

Cr + 2HCl CrCl2 + H2

Câu 52: C

CO2 có khả năng thăng hoa và tạo môi trường lạnh, dùng để bảo quản thực phẩm an toàn

Câu 53: C

HCOOC2H5 C2H5OH (ancol etylic)

Câu 54: D

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH 3C17H33COONa + C3H5(OH)3

Câu 55: B

Nắm hệ thống tên gọi và công thức của các cacbohiđrat

Câu 56: D

Saccarozơ thường dùng để tạo vị ngọt cho các thực phẩm trong công nghiệp

Câu 57: B

Tên thay thế = “N” + tên gốc hiđrocacbon gắn với nguyên tử N + tên của hiđrocacbon ứng với mạch chính + “amin”

Tên thay thế của CH3-NH-CH3 là N-metylmetanamin.

Câu 58: C

Tơ nitron được điều chế bằng phương pháp trùng hợp:

nCH2=CH-CN [-CH2-CH(CN)-]n

Câu 59: B

Trong các sản phẩm khử của HNO3 thì NO­2 là khí có màu nâu đỏ

Câu 60: A

Dùng dung dịch Br2 để nhận biết phenol vì Br2 tạo kết tủa trắng được phenol.

Câu 61: C

Gồm FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4

Câu 62: D

CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

Câu 63: C

Câu 64: B

Kết tủa X gồm

X + HNO3 dư Muối Fe(NO3)3.

Câu 65: B

Sơ đồ: KL + H2SO4 → Muối + H2

BTNT H nH2SO4 pư = nH2 = 0,2 mol mH2SO4 = 0,2.98 = 19,6 gam

mdd H2SO4 = 19,6.(100/20) = 98 gam.

BTKL: mdd sau pư = mhh + mdd H2SO4 – mH2 = 7,36 + 98 – 0,2.2 = 104,96 gam.

Câu 66: B

Các chất trong dãy trên khi bị thủy phân trong dung dịch NaOH dư (t0) tạo ra ancol là: metyl fomat, tristearin:

Câu 67: C

Tinh bột(X) được tạo thành trong quá trình quang hợp cây xanh, tinh bột thủy phân tạo thành glucozơ(Y), glucozơ lên men tạo thành C2H5OH(Z)

Câu 68: A

gam.

Câu 69: B

npeptit = 19,6/245 = 0,08 mol ; nNaOH = 0,3.1 = 0,3 (mol).

Nhận thấy npeptit < 3nNaOH NaOH còn dư sau phản ứng.

Sơ đồ phản ứng: Tripeptit + 3NaOH → Chất rắn + H2O

Ta có nH2O = npeptit = 0,08 (mol).

Áp dụng BTKL mc/rắn = mpeptit + mNaOH – mH2O = 19,6 + 0,3.40 – 0,08.18 = 30,16 (gam).

Câu 70: C

A sai vì trùng hợp isopren tạo cao su isopren

B sai vì tơ axetat là tơ bán tổng hợp

D sai vì nilon-6,6 được điều chế bằng trùng ngưng

Câu 71: D

+ Thí nghiệm 1:

Vậy 200 ml X chứa

Câu 72: B

(1) Không phản ứng

(2)

(3)

(4) nên có Fe tạo ra.

(5)

(6) Ba(OH)2

Câu 73: C

Với phản ứng đốt cháy ta nhấc nhóm COO: 0,08 mol ra ngoài

Ta có:

Câu 74: C

(a) Sai, glucozơ là hợp chất no nhưng vẫn tác dụng với Br2 do có nhóm chức –CHO.

(b) Sai, cả glucozơ và fructozơ đều tráng bạc.

(c) Đúng

(d) Đúng, do tạo không tan

(e) Sai, amilozơ mạch không nhánh

(f) Sai, khử glucozơ bằng H2.

(g) Sai, tơ nilon, nitron là tơ tổng hợp.

Câu 75: C

Ta có:

Câu 76: D

Dồn chất

Câu 77: C

Ta có:

Vậy Y chứa

Cho Cu vào Y thì thu được dung dịch chứa:

Câu 78: C

m muối

Tỉ lệ

X là

Câu 79: C

nCOO = nOH(ancol do este tạo ra) = nKOH = 0,16 mol.

nOH(ancol tổng) = 2nH2 = 0,19 mol nOH(ancol ban đầu) = 0,19 – 0,16 = 0,03 mol.

Giả sử đốt hỗn hợp X thu được

* nCO2 + nH2O = x + y = 0,81 (1)

* BTNT O: nO(X) = 2nCOO + nOH(ancol ban đầu) = 0,35 mol.

    BTKL: mX = mC + mH + mO 12x + 2y + 0,35.16 = 11,52 (2)

Giải (1) (2) được x = 0,43; y = 0,38.

Nhận thấy nCO2 < 3nCOO Este đơn chức hoặc este hai chức.

+ TH1: Nếu este đơn chức → neste = 0,16 mol

Hỗn hợp đầu chứa:

nCO2 = 0,03n + 0,16m = 0,43 3n + 16m = 43 (loại vì không có nghiệm phù hợp).

+ TH2: Nếu este 2 chức neste = 0,08 mol

Hỗn hợp đầu chứa:

nCO2 = 0,03n + 0,08m = 0,43 → 3n + 8m = 43 n = 1; m = 5 thỏa mãn.

Vậy hỗn hợp đầu chứa: %mCH4O = 8,33%

Câu 80: A

(1) đúng, vì sau bước 1, trong cả hai ống nghiệm xảy ra phản ứng giữa Zn và dung dịch axit H2SO4.

PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

(2) đúng, vì Zn tác dụng trực tiếp với axit H2SO4 (bị ăn mòn) → ăn mòn hóa học.

(3) đúng, vì axit HCl loãng và H2SO4 loãng có tính chất hóa học tương tự nhau (bản chất là H+ + Zn).

(4) sai,

Ở ống nghiệm 1, Zn phản ứng với dung dịch CuSO4 tạo ra Cu bám mẩu kẽm (Zn – Cu) cùng nhúng trong dung dịch chất điện li trong ống nghiệm ăn mòn điện hóa.

– Ở ống nghiệm 2, Zn không phản ứng với dung dịch MgSO4 không xảy ra ăn mòn điện hóa.

(5) đúng, vì sau khi nhỏ CuSO4 vào ống nghiệm 1 sẽ làm cho lượng khí thoát ra nhiều và nhanh hơn.

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

13. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa – Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa – Đề 13 – File word có lời giải

 

Xem thêm