Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 có lời giải số 2

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 có lời giải số 2

ĐỀ MINH HỌA CHUẨN 2021

THEO HƯỚNG BỘ GIÁO DỤC
ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41:(NB) Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?

A. Vonfam. B. Đồng. C. Kẽm. D. Sắt.

Câu 42:(NB) Dung dịch nào có thể hoà tan hoàn toàn hợp kim Ag, Zn, Fe, Cu?

A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch HNO3 loãng.

C. Dung dịch H2SO4 đặc nguội. D. Dung dịch HCl.

Câu 43:(NB) Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

A. tính khử. B. tính bazơ. C. tính axit. D. tính oxi hóa.

Câu 44:(NB) Nhóm nào trong bảng tuần hoàn hiện nay chứa toàn bộ là các nguyên tố kim loại?

A. VIIIA. B. IVA. C. IIA. D. IA.

Câu 45:(NB) Dãy các kim loại nào dưới đây tác dụng được với dung dịch muối AgNO3?

A. Al, Fe, Ni, Ag. B. Al, Fe, Cu, Ag. C. Mg, Al, Fe, Cu. D. Fe, Ni, Cu, Ag.

Câu 46:(NB) Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl dư?

A. Fe. B. Ag. C. Al. D. Mg.

Câu 47:(NB) Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3

A. KCl.       B. MgCl2.       C. NaNO3.       D. NaOH.

Câu 48:(NB) Chất nào sau đây tác dụng với nước sinh ra khí H2?

A. K2O. B. Na2O. C. Na. D. Be.

Câu 49:(NB) Công thức thạch cao sống là

A. CaSO4 B. CaSO4.2H2O C. CaSO4.H2O D. CaCO3

Câu 50:(NB) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Fe2(SO4)3 thu được kết tủa X. X là chất nào dưới đây?

A. Fe(OH)2       B. Fe3O4.       C. Fe(OH)3.       D. Na2SO4.

Câu 51:(NB) Công thức hóa học của kali đicromat là

A. KCl B. KNO3 C. K2Cr2O7 D. K2CrO4

Câu 52:(NB) Chất khí X không màu, không mùi. X là thành phần chính (chiếm hàm lượng phần trăm thể tích nhiều nhất) của không khí. Khí X là

A. N2. B. CO2. C. NO. D. O2.

Câu 53:(NB) Etyl fomat có công thức là

A. HCOOC2H5. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOCH=CH2. D. CH3COOCH3.

Câu 54:(NB) Tristearin (hay tristearoyl glixerol) có công thức phân tử là

A. (C17H31COO)3C3H5. B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5. D. (C15H31COO)3C3H5.

Câu 55:(NB) Tinh bột, saccarozơ, glucozơ đều là

A. đisaccarit. B. polisaccarit. C. cacbohiđrat. D. monosaccarit.

Câu 56:(NB) Cho dãy các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, triolein, metylamin. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 57:(NB) Số công thức cấu tạo của đipeptit X mạch hở tạo từ 1 gốc Ala và 1 gốc Gly là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 58:(NB) Tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây?

A. caprolactam. B. vinyl axetat. C. axit ađipic. D. vinyl xianua.

Câu 59:(NB) Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa

A. Na2CO3 va BaCl2.       B. KOH và H2SO4.

C. Na2CO3 và HCl.       D. NH4Cl và NaOH.

Câu 60:(NB) Etilen trong hoocmon thực vật sinh ra từ quả chín. Công thức của etilen là

A. C2H2. B. CH4. C. C2H4. D. C2H6.

Câu 61:(TH) Thí nghiệm và sau đây thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc?

A. Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư.       B. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HCl dư.

C. Cho FeO vào dung dịch H2SO4 loãng.       D. Cho Fe vào dung dịch CuCl2

Câu 62:(TH) Khi thủy phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được sản phẩm hữu cơ là

A. C6H5COONa và CH3OH. B. CH3COOH và C6H5ONa.

C. CH3COONa và C6H5ONa. D. CH3COONa và C6H5OH.

Câu 63:(VD) Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí O2 lấy dư, thu được 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là

A. 5,4. B. 9,6. C. 7,2. D. 10,8.

Câu 64:(TH) Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là

A. Fe, Fe2O3.               B. Fe, FeO                  C. Fe3O4, Fe2O3.         D. FeO, Fe3O4.

Câu 65:(VD) tan hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan có khối lượng là

A. 1,71 gam. B. 34,20 gam. C. 13,55 gam. D. 17,10 gam.

Câu 66:(TH) Tổng số chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tráng bạc là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 67:(TH) Cho các phát biểu sau:

(a) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở cả dạng mạch hở và mạch vòng.

(b) Trong phân tử saccarozơ, hai gốc monosaccrit liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

(c) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(d) Tinh bột, saccarozơ, glucozơ đều phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 68:(VD) Khi lên men m gam glucozơ với hiệu suất 75% thu được ancol etylic và 6,72 lít CO2 ở đktc. Giá trị của m là

A. 20,25 gam. B. 36,00 gam. C. 32,40 gam. D. 72,00 gam.

Câu 69:(VD) Cho 4,78 gam hỗn hợp CH3-CH(NH2)-COOH và H2N-CH2-COOH phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl thu được 6,97 gam muối. Giá trị của a là

A. 0,6. B. 0,03. C. 0,06. D. 0,12.

Câu 70:(TH) Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh      

B. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo

C. Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp      

D. PE được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu 71:(VD) Dung dịch X gồm KHCO3 1M và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 1M và HCl 1M. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Y vào 200 ml dung dịch X, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và V lần lượt là

A. 82,4 và 1,12. B. 82,4 và 2,24. C. 59,1 và 1,12. D. 59,1 và 2,24.

Câu 72:(TH) Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3.

(b) Cho Ba vào dung dịch CuSO4.

(c) Cho Zn vào dung dịch CuSO4.

(d) Nung nóng hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

(e) Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3.

(g) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

Số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

Câu 73:(VD) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm ancol C3H8O và hai amin no, đơn chức, mạch hở Y, Z (số mol của Y gấp 3 lần số mol của Z, MZ = MY + 14) cần vừa đủ 1,5 mol O2, thu được N2, H2O và 0,8 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong E bằng bao nhiêu?

A. 23,23. B. 59,73. C. 39,02. D. 46,97.

Câu 74:(TH) Câu 74: Cho các nhận định sau:

(1) Thành phần chính của giấy viết là xenlulozơ.

(2) Dầu bôi trơn động cơ xe gắn máy có thành phần chính là chất béo.

(3) PVC được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, da giả.

(4) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi lớn hơn cao su thiên nhiên.

(5) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Val có 3 nguyên tử oxi.

(6) Dung dịch anilin, phenol đều làm đổi màu quì tím.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 6.

Câu 75:(VDC) Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước dư, thu được 4,48 lít khí và dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 6,048 lít khí CO2 vào Y, thu được 21,51 gam kết tủa. Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thì thu được 15,6 gam kết tủa. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là

A. 33,95. B. 35,45. C. 29,30. D. 29,95.

Câu 76:(VD) Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở) và hiđrocacbon Y (trong đó số mol X lớn hơn số mol Y). Đốt cháy hết 0,26 mol E cần dùng vừa đủ 2,51 mol O2, thu được N2, CO2 và 1,94 mol H2O. Mặt khác, nếu cho 0,26 mol E tác dụng với dung dịch HCl dư thì lượng HCl phản ứng tối đa là 0,28 mol. Khối lượng của Y trong 0,26 mol E bằng bao nhiêu?

A. 10,32 gam. B. 10,55 gam. C. 12,00 gam. D. 10,00 gam.

Câu 77:(VDC) Cho 12,49 gam hỗn hợp X gồm C, P, S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2, NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 91,675 gam kết tủa. Để hấp thụ hết khí Z cần dung dịch chứa tối thiểu 2,55 mol NaOH. Phần trăm khối lượng của C trong X bằng bao nhiêu?

A. 30,74. B. 51,24. C. 11,53. D. 38,43.

Câu 78:(VDC) Hỗn hợp X gồm hai este đều chứa vòng benzen có công thức phân tử lần lượt là C8H8O2 và C7H6O2. Để phản ứng hết với 0,2 mol X cần tối đa 0,35 mol KOH trong dung dịch, thu được m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

A. 44,15. B. 28,60. C. 23,40. D. 36,60.

Câu 79:(VDC) Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit oleic và triglixerit Y có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2 : 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được CO2 và 35,64 gam H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 120 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa hai muối. Khối lượng của Y trong m gam hỗn hợp X là

A. 12,87. B. 12,48. C. 32,46. D. 8,61.

Câu 80:(VD) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm 2 – 3 giọt CuSO4 5% và 1ml dung dịch NaOH 10%. Lọc lấy kết tủa cho vào ống nghiệm (1).

Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào ống nghiệm (2) chứa 1 ml dung dịch AgNO3 đến khi kết tủa tan hết.

Bước 2: Thêm 0,5 ml dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm (3) chứa 2ml dung dịch saccarozơ 15%. Đun nóng dung dịch trong 3 – 5 phút.

Bước 3: Thêm từ từ dung dịch NaHCO3 vào ống nghiệm (3) khuấy đều đến khi không còn sủi bọt khí CO2. Chia dung dịch thành hai phần trong ống nghiệm (4) và (5).

Bước 4: Rót dung dịch trong ống (4) vào ống nghiệm (1), lắc đều đến khi kết tủa tan hoàn toàn. Rót từ từ dung dịch trong ống nghiệm (5) vào ống nghiệm (2), đun nhẹ đến khi thấy kết tủa bám trên thành ống nghiệm.

Cho các phát biểu dưới đây:

(1) Sau bước 4, dung dịch trong ống nghiệm (1) có màu xanh lam.

(2) Sau bước 2, dung dịch trong ống nghiệm (3) có hiện tượng phân lớp.

(3) Dung dịch NaHCO3 trong bước 3 với mục đích loại bỏ H2SO4.

(4) Dung dịch trong ống nghiệm (4), (5) chứa một monosaccarit.

(5) Thí nghiệm trên chứng minh saccarozơ là có tính khử.

(6) Các phản ứng xảy ra trong bước 4 đều là phản ứng oxi hóa khử.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

—————–HẾT——————

ĐÁP ÁN

41-A

42-B

43-A

44-C

45-C

46-B

47-D

48-C

49-B

50-C

51-C

52-A

53-A

54-B

55-C

56-A

57-D

58-A

59-A

60-C

61-A

62-C

63-D

64-D

65-D

66-A

67-C

68-B

69-C

70-D

71-B

72-C

73-D

74-C

75-D

76-C

77-C

78-D

79-B

80-A

MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO THI THPT NĂM 2021

MÔN: HÓA HỌC

1. Phạm vi kiến thức – Cấu trúc:

7.5% kiến thức lớp 11; 92,5% kiến thức lớp 12

– Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (57,5% : 42,5%)

– Các mức độ: nhận biết: 50%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 20%; vận dụng cao: 10%.

– Số lượng câu hỏi: 40 câu.

2. Ma trận:

STT

Nội dung kiến thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng số câu

 1.  

Kiến thức lớp 11

Câu 59, 60

Câu 71

3

 1.  

Este – Lipit

Câu 53, 54

Câu 62, 66

Câu 78, 79

6

 1.  

Cacbohiđrat

Câu 55

Câu 67

Câu 68

3

 1.  

Amin – Amino axit – Protein

Câu 57

Câu 69

2

 1.  

Polime

Câu 58

Câu 70

2

 1.  

Tổng hợp hóa hữu cơ

Câu 56

Câu 74

Câu 73, 76

4

 1.  

Đại cương về kim loại

Câu 41, 42, 43, 44, 45,46

Câu 65

7

 1.  

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Câu 48, 49

Câu 75

3

 1.  

Nhôm và hợp chất nhôm

Câu 47

Câu 63

2

 1.  

Sắt và hợp chất sắt

Câu 50

Câu 61, 64

3

 1.  

Crom và hợp chất crom

Câu 51

1

 1.  

Nhận biết các chất vô cơ

Hóa học và vấn đề phát triển KT – XH – MT

Câu 52

1

 1.  

Thí nghiệm hóa học

Câu 80

1

 1.  

Tổng hợp hóa học vô cơ

Câu 72

Câu 77

2

Số câu – Số điểm

20

5,0đ

8

2,0 đ

8

2,0đ

4

1,0đ

40

10,0đ

% Các mức độ

50%

20%

20%

10%

100%

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: A

Cần nắm một số tính chất vật lý riêng của một số kim loại:

– Nhẹ nhất: Li (0,5g/cm3)

– Nặng nhất Os (22,6g/cm3).

– Nhiệt độ nc thấp nhất: Hg (−390C)

– Nhiệt độ cao nhất W (34100C).

– Kim loại mềm nhất là Cs (K, Rb) (dùng dao cắt được)

– Kim loại cứng nhất là Cr (có thể cắt được kính).

Câu 42: B

HNO3 có thể hòa tan nhiều kim loại (trừ Au, Pt), chú ý với HNO3 đặc nguội

Câu 43: A

Tính chất hóa học đặc trưng của KL là tính khử (dễ bị oxi hóa)

Câu 44: C

Nhóm IIA gồm (Be, Mg, Ca, Sr…)

Câu 45: C

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

K+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Fe3+ Ag+ Hg2+ Pt2+ Au3+

Tính oxi hóa tăng dần

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Ag Hg Pt Au

Tính khử giảm dần

Tác dụng với Ag+ thì phải là KL đứng trước Ag+

Câu 46: B

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Ag Hg Pt Au

KL muốn tác dụng với HCl thường phải đứng trước H

Câu 47: D

Al(OH)3 mang tính lưỡng tính nên tác dụng được axit và bazơ

Câu 48: C

Các KL kiềm và một số KL kiềm thổ ( trừ Be)có khả năng tác dụng với H2O giải phóng khí H2

Câu 49: B

Thạch cao sống: CaSO4.2H2O

Thạch cao nung: CaSO4.H2O: Đúc tượng, bó bột, chất kết dính trong VLXD.

Thạch cao khan: CaSO4

Câu 50: C

Tạo kết tủa Fe(OH)3 màu nâu đỏ

Câu 51: C

K2CrO(kali cromat): màu vàng ; K2Cr2O(kali đicromat): màu da cam

Câu 52: A

Trong không khí có xấp xỉ gần 80% là N2

Câu 53: A

Este RCOOR gọi tên gốc R trước + tên axit gốc RCOO- (đổi IC thành AT)

Câu 54: B

Nhớ các gốc của các axit béo: (C15H31COO)3C3H5: (806) tripanmitin

(C17H35COO)3C3H5 (890) tristearin.

(C17H33COO)3C3H5: (884) triolein.

Câu 55: C

Khái niệm nhóm cacbohiđrat

Câu 56: A

Các chất bị thủy phân trong môi trường axit este,-lipit, sacca, tinh bột, xenlu, peptit-protein (etyl axetat, saccarozơ, triolein).

Câu 57: D

Gồm Ala-Gly và Gly-Ala

Câu 58: A

Xem bảng gọi tên polime từ skg 12

Câu 59: A

Tạo kết tủa BaCO3

Câu 60: C

Nhớ một số tên hợp chất hữu cơ thông dụng lớp 11

Câu 61: A

Fe tác dụng với các chất oxi mạnh, dư: HNO3, H2SO4 đặc, nóng, Cl2, AgNO3,… sẽ tạo hợp chất sắt (III)

Câu 62: C

Este dạng RCOOC6H4R khi thủy phân trong mt kiềm sẽ cho 2 muối RCOONa và RC6H4ONa

Câu 63: D

gam.

Câu 64: D

Sử dụng Bte nhận xét được số mol e SO2 trao đổi là 2 mol e

Vậy X là Y cũng phải trao đổi mỗi chất là 1 mol e. Vậy X và Y đều phải chứa Fe2+ để tăng lên Fe3+

Câu 65: D

(muối) =

m muối = m kim loại + gam.

Câu 66: A

CTCT phù hợp (4 đồng phân) là

+ Axit: CH3 – CH2 – CH2 – COOH và CH3 – CH(CH3) – COOH.

+ Este: CH3 – COO – CH2 – CH3 và CH3 – CH2 – COO – CH3.

Câu 67: C

(a) Đúng, hai dạng vòng chuyển hóa qua lại thông qua dạng mạch hở.

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Sai, tinh bột không phản ứng.

Câu 68: B

phản ứng = 0,15

cần dùng = gam.

Câu 69: C

Câu 70: D

A sai vì amilozơ là mạch không phân nhánh

B sai vì tơ tằm là tơ tự nhiên

C sai vì tơ axetat là tơ bán tổng hợp

Câu 71: B

nH+ = 0,3 mol

nCO32- = 0,2 mol

nHCO3- = 0,2 mol

– Nhỏ từ từ H+ vào dung dịch CO32- + HCO3 xảy ra các phản ứng theo thứ tự:

     H+   +   CO32-  →  HCO3

    0,2 ←    0,2      →    0,2                  (mol)

     H+   +   HCO3  →  CO2 ↑ +  H2O

0,3 – 0,2 → 0,1     →   0,1                   (mol)

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

– Trong thành phần của dung dịch E có

– Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch E xảy ra các phản ứng:

     HCO3 + OH → CO32- + H2O

     Ba2+ + CO32- → BaCO3

     Ba2+ + SO42- → BaSO4

nBaCO3 = nHCO3 = 0,3 mol

nBaSO4 = nSO42- = 0,1 mol

m = 0,3.197 + 0,1.233 = 82,4 gam.

Câu 72: C

(a) dư

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Câu 73: D

Đặt a, b là số mol

Y là CH5N (0,3) và Z là C2H7N (0,1)

Câu 74: C

(1) Đúng

(2) Sai, dầu bôi trơn có thành phần chính là hiđrocacbon

(3) Đúng

(4) Đúng

(5) Sai, có 4 oxi

(6) Sai, đều không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 75: D

Khi CO2 đến dư vào Y thì kết tủa thu được là Al(OH)3: 0,2 mol

Khi cho 0,054 mol CO2 vào Y thì kết tủa thu được gồm Al(OH)3 (0,2 mol) và BaCO3 (0,03 mol).

Câu 76: C

Bảo toàn O:

X dạng

Do

là nghiệm duy nhất, khi đó và

Y dạng

và m = 7 là nghiệm duy nhất.

X là

Y là gam.

Câu 77: C

Đặt a, b, c là số mol C, P, S.

Kết tủa gồm và

Bảo toàn electron

tối thiểu

Câu 78: D

Để tạo 2 muối thì C8H8O2 có cấu tạo HCOO-CH2-C6H5.

Muối gồm HCOOK (0,2) và C6H5OK (0,35 – 0,2 = 0,15)

m muối = 36,6 gam.

Câu 79: B

Đặt là số mol của axit panmitic, axit oleic và triglixerit.

Y dạng

Vậy Y là

Câu 80: A

Bước 1: Chuẩn bị Cu(OH)2/OH trong (1) và AgNO3/NH3 trong (2)

Bước 2: Thủy phân saccarozơ trong (3)

Bước 3: Loại bỏ H2SO4 trong (3)

Bước 4: Cho một nửa (3) đã làm sạch vào (1), nửa còn lại vào (2)

(1) Đúng, các sản phẩm glucozơ, fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

(2) Sai, ống 3 luôn đồng nhất

(3) Đúng

(4) Sai, chứa glucozơ, fructozơ

(5) Sai, chứng minh saccarozơ bị thủy phân trong H+.

(6) Sai, phản ứng tráng gương là oxi hóa khử, phản ứng tạo phức xanh lam không phải oxi hóa khử.

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

2. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa – Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa – Đề 2 – File word có lời giải

 

Xem thêm