Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 có lời giải số 1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 có lời giải số 1

 

ĐỀ MINH HỌA CHUẨN 2021

THEO HƯỚNG BỘ GIÁO DỤC
ĐỀ SỐ 1

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41:(NB) Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất (nhẹ nhất)?

A. Cs. B. Li. C. Os. D. Na.

Câu 42:(NB) Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl?

A. Ag B. Fe C. Cu D. Al

Câu 43:(NB) Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

A. 1s22s22p63s2. B. 1s22s22p53s2. C. 1s22s22p43s1. D. 1s22s22p63s1.

Câu 44:(NB) Kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng là

A. Ag. B. Cu. C. Au. D. Al.

Câu 45:(NB) Trong số các kim loại Na, Mg, Al, Fe, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Fe. B. Mg. C. Al. D. Na.

Câu 46:(NB) Có thể điều chế Cu bằng cách dùng H2 để khử

A. CuCl2. B. CuO. C. Cu(OH)2. D. CuSO4.

Câu 47:(NB) Kim loại Al không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch H2SO4 loãng, nguội B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Câu 48:(NB) Canxi cacbonat được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của canxi cacbonat là

A. CaCl2. B. Ca(OH)2. C. CaCO3. D. CaO.

Câu 49:(NB) Bột nhôm trộn với bột sắt oxit (hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng

A. làm vật liệu chế tạo máy bay. B. làm dây dẫn điện thay cho đồng.

C. làm dụng cụ nhà bếp. D. hàn đường ray.

Câu 50:(NB) Sắt có số oxi hoá +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeO. B. Fe(NO3)2. C. Fe2(SO4)3. D. FeCl2.

Câu 51:(NB) Crom (VI) oxit (CrO3) có màu gì?

A. Màu vàng. B. Màu đỏ thẫm. C. Màu xanh lục. D. Màu da cam.

Câu 52:(NB) X là chất khí gây ra hiệu ứng nhà kính. X tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Chất X là

A. O2 B. H2 C. N2 D. CO2.

Câu 53:(NB) Thủy phân este CH3CH2COOCH3 thu được ancol có công thức là

A. C3H7OH. B. C2H5OH. C. CH3OH. D. C3H5OH.

Câu 54:(NB) Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

A. C17H33COONa. B. CH3COONa. C. C17H35COONa. D. C15H31COONa.

Câu 55:(NB) Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là

A. 11. B. 6. C. 12. D. 10.

Câu 56:(NB) Chất nào dưới đây cho phản ứng tráng bạc?

A. CH3­NH2. B. CH3COOH.

C. HCOOCH3. D. CH3COOC2H5.

Câu 58:(NB) Polietilen (PE) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

A. CH2=CH2 B. CH2=CH2Cl C. CH3-CH3 D. CH2=CH-CH3

Câu 57:(NB) Chất nào dưới đây tạo phức màu tím với Cu(OH)2?

A. Metylamin. B. Anilin. C. Ala-Gly-Val. D. Gly-Val.

Câu 59:(NB) Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng?

A. Na3PO4. B. Na2SO4. C. CuSO4. D. (NH4)2CO3.

Câu 60:(NB) Công thức của anđehit axetic là

A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH2=CHCHO. D. C6H5CHO.

Câu 61:(TH) Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại sau đây?

A. Mg. B. Cu. C. Ba. D. Ag.

Câu 62:(TH) Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO2 bằng số mol H2O?

A. HCOOC2H3. B. CH3COOCH3. C. C2H3COOCH3. D. CH3COOC3H5.

Câu 63:(VD) Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 26,7. B. 19,6. C. 12,5. D. 25,0.

Câu 64:(TH) Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng kim loại không tan. Muối trong dung dịch X là

A. CuSO4, FeSO4. B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4. D. FeSO4, Fe2(SO4)3.

Câu 65:(VD) Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 16 gam Fe2O3 nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 11,2 gam. B. 5,6 gam. C. 16,8 gam. D. 8,4 gam.

Câu 66:(TH) Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là

A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 67:(TH) Polisaccarit X là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không mùi vị. X có nhiều trong bông nõn, gỗ, đay, gai… Thủy phân X thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Y không trong nước lạnh.

B. X có cấu trúc mạch phân nhánh.

C. Phân tử khối của X là 162.

D. Y tham gia phản ứng AgNO3 trong NH3 tạo ra amonigluconat.

Câu 68:(VD) Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

A. 10,35. B. 20,70. C. 27,60. D. 36,80.

Câu 69:(VD) Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một amin X no, đơn chức, mạch hở bằng khí oxi vừa đủ thu được 1,2 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Số đồng phân bậc 1 của X là

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 70:(TH) Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trùng hợp vinyl clorua, thu được poli(vinyl clorua).

B. Tơ xenlulozơ axetat là polime nhân tạo.

C. Cao su là những vật liệu có tính đàn hồi.

D. Các tơ poliamit bền trong môi trường kiềm hoặc axit.

Câu 71:(VD) Dung dịch X chứa 0,375 mol K2CO3 và 0,3 mol KHCO3. Thêm từ từ dung dịch chứa 0,525 mol HCl và dung dịch X được dung dịch Y và V lít CO2 (đktc). Thêm dung dịch nước vôi trong dư vào Y thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m là

A. 3,36 lít; 17,5 gam B. 3,36 lít; 52,5 gam

C. 6,72 lít; 26,25 gam D. 8,4 lít; 52,5 gam

Câu 72:(TH) Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4.

(b) Cho K vào dung dịch CuSO4 dư.

(c) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dich C6H5ONa.

(e) Cho dung dịch CO2 tới dư vào dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả chất rắn và khí là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 73:(VD) Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa hai triglixerit X và Y trong dung dịch NaOH (đun nóng, vừa đủ), thu được 3 muối C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỉ lệ mol tương ứng 2,5 : 1,75 : 1 và 6,44 gam glixerol. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 47,488 gam E cần vừa đủ a mol khí O2. Giá trị của a là

A. 4,254. B. 4,296. C. 4,100. D. 5,370.

Câu 74:(TH) Cho các phát biểu sau:

(a). Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái lỏng.

(b). Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.

(c). Thành phần dầu mỡ bôi trơn xe máy có thành phần chính là chất béo.

(d). Thành phần chính của giấy chính là xenlulozơ.

(e). Amilozơ và amilopectin đều cấu trúc mạch phân nhánh.

(f). Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 75:(VDC) Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về khối lượng) vào nước dư, thu được a mol khí H 2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X, thu được 35,54 gam kết tủa. Giá trị của a là.

A. 0,08 B. 0,12 C. 0,10 D. 0,06

Câu 76:(VD) Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(1) X + 2NaOH → X1 + Y1 + Y2 + 2H2O.

(2) X2 + 2NaOH → X3 + 2H2O.

(3) X3 + 2NaOH → CH4 + 2Y2 (CaO, t°).

(4) 2X1 + X2 → X4.

Cho biết: X là muối có công thức phân tử là C3H12O3N2: X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau; X1, Y1 đều làm quì tím ẩm hóa xanh. Phần tử khối của X4 bằng bao nhiêu?

A. 152       B. 194       C. 218.       D. 236.

Câu 77:(VDC) Hòa tan hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp Cu, Fe và Fe2O3 trong 240 gam dung dịch HNO3 7,35% và H2SO4 6,125% thu được dung dịch X chứa 37,24 gam chất tan chỉ gồm các muối và thấy thoát ra khí NO (NO là sản phẩm khử duy nhất). Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung nóng trong không khí đến pứ hoàn toàn thu được 50,95 gam chất rắn. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu, giá trị của m là:

A. 2,88 B. 3,52 C. 3,20 D. 2,56

Câu 78:(VDC) Hỗn hợp E chứa 2 amin đều no, đơn chức và một hiđrocacbon X thể khí điều kiện thường. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E cần dùng 2,7 mol không khí (20% O2 và 80% N2 về thể tích) thu được hỗn hợp F gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 21,88 gam, đồng thời có 49,616 lít (đktc) khí thoát ra khỏi bình. Công thức phân tử của X là công thức nào sau đây?

A. C3H4.       B. C3H6.       C. C2H4.       D. C2H6.

Câu 79:(VDC) Este X hai chức mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và a gam hỗn hợp ba muối. Phần trăm khối lượng của muối không no trong a gam là

A. 50,84%. B. 61,34%. C. 63,28% D. 53,28%.

Câu 80:(VD) Thí nghiệm xác định định tính nguyên tố cacbon và hiđro trong phân tử glucozơ được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Trộn đều khoảng 0,2 gam glucozơ với 1 đến 2 gam đồng (II) oxit, sau đó cho hỗn hợp ống nghiệm khô (ống số 1) rồi thêm tiếp khoảng 1 gam đồng (II) oxit để phủ kín hỗn hợp. Nhồi một nhúm bông có rắc bột CuSO4 khan vào phần trên của ống số 1 rồi nút bằng nút cao su có ống dẫn khí.

Bước 2: Lắp ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào dung dịch Ca(OH)2 đựng trong ống nghiệm (ống số 2).

Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ, sau đó đun tập trung vào phần có hỗn hợp phản ứng).

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, màu trắng của CuSO4 khan chuyển thành màu xanh của CuSO4.5H2O.

(b) Thí nghiệm trên, trong ống số 2 có xuất hiện kết tủa vàng.

(c) Ở bước 2, lắp ống số 1 sao cho miệng ống hướng xuống dưới.

(d) Thí nghiệm trên còn được dùng để xác định định tính nguyên tố oxi trong phân tử glucozơ.

(e) Kết thúc thí nghiệm: tắt đèn cồn, để ống số 1 nguội hẳn rồi mới đưa ống dẫn khí ra khỏi dung dịch trong ống số 2.

Số phát biểu sai

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

—————–HẾT——————

ĐÁP ÁN

41-B

42-C

43-D

44-D

45-D

46-B

47-D

48-C

49-D

50-C

51-B

52-D

53-C

54-A

55-C

56-C

57-C

58-A

59-D

60-A

61-B

62-B

63-A

64-A

65-A

66-D

67-D

68-B

69-A

70-D

71-B

72-C

73-B

74-A

75-A

76-B

77-D

78-C

79-B

80-B

MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO THI THPT NĂM 2021

MÔN: HÓA HỌC

1. Phạm vi kiến thức – Cấu trúc:

7.5% kiến thức lớp 11; 92,5% kiến thức lớp 12

– Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (57,5% : 42,5%)

– Các mức độ: nhận biết: 50%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 20%; vận dụng cao: 10%.

– Số lượng câu hỏi: 40 câu.

2. Ma trận:

STT

Nội dung kiến thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng số câu

 1.  

Kiến thức lớp 11

Câu 59, 60

Câu 71

3

 1.  

Este – Lipit

Câu 53, 54

Câu 62, 66

Câu 78, 79

6

 1.  

Cacbohiđrat

Câu 55

Câu 67

Câu 68

3

 1.  

Amin – Amino axit – Protein

Câu 57

Câu 69

2

 1.  

Polime

Câu 58

Câu 70

2

 1.  

Tổng hợp hóa hữu cơ

Câu 56

Câu 74

Câu 73, 76

4

 1.  

Đại cương về kim loại

Câu 41, 42, 43, 44, 45,46

Câu 65

7

 1.  

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Câu 48, 49

Câu 75

3

 1.  

Nhôm và hợp chất nhôm

Câu 47

Câu 63

2

 1.  

Sắt và hợp chất sắt

Câu 50

Câu 61, 64

3

 1.  

Crom và hợp chất crom

Câu 51

1

 1.  

Nhận biết các chất vô cơ

Hóa học và vấn đề phát triển KT – XH – MT

Câu 52

1

 1.  

Thí nghiệm hóa học

Câu 80

1

 1.  

Tổng hợp hóa học vô cơ

Câu 72

Câu 77

2

Số câu – Số điểm

20

5,0đ

8

2,0 đ

8

2,0đ

4

1,0đ

40

10,0đ

% Các mức độ

50%

20%

20%

10%

100%

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: B

Cần nắm một số tính chất vật lý riêng của một số kim loại:

– Nhẹ nhất: Li (0,5g/cm3)

– Nặng nhất Os (22,6g/cm3).

– Nhiệt độ nc thấp nhất: Hg (−390C)

– Nhiệt độ cao nhất W (34100C).

– Kim loại mềm nhất là Cs (K, Rb) (dùng dao cắt được)

– Kim loại cứng nhất là Cr (có thể cắt được kính).

Câu 42: C

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

K+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Fe3+ Ag+ Hg2+ Pt2+ Au3+

Tính oxi hóa tăng dần

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Ag Hg Pt Au

Tính khử giảm dần

Câu 43: D

Nắm cách viết cấu hình theo mức năng lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s,…

Câu 44: D

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học: kim loại tác dụng với H2SO4 loãng phải đứng trước H

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Ag Hg Pt Au

Câu 45: D

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Ag Hg Pt Au

Tính khử giảm dần

Câu 46: B

Phương pháp nhiệt luyện: Dùng chất khử (CO, H2; C; Al) để khử ion kim loại trong các oxit.

Câu 47: D

Al, Fe, Cr bị thụ động hóa trong HNO3 và H2SO4 đặc nguội

Câu 48: C

Lưu ý một số tên gọi của hợp chất quan trọng canxi: đá vôi (CaCO3), vôi sống (CaO), dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2),…

Câu 49: D

Xem phần ứng dụng của nhôm trong skg 12

Câu 50: C

Dễ dàng xác định được số oxi hóa của sắt trong hợp chất là +3

Câu 51: B

Crom (VI) oxit có màu đỏ thẫm

Câu 52: D

CO2 và CH4 là những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính

Câu 53: C

CH3CH2COOCH3 (RCOOR) gốc ancol là gốc R (CH3-) nên tạo ancol là CH­3OH

Câu 54: A

Nhớ các gốc của các axit béo: (C15H31COO)3C3H5: (806) tripanmitin

(C17H35COO)3C3H5 (890) tristearin.

(C17H33COO)3C3H5: (884) triolein.

Câu 55: C

Cần nắm một số CTPT các cacbohiđrat: glucozơ, fructozơ (C6H12O6), saccarozơ (C12H22O11),…

Câu 56: C

Các chất có dạng HCOOR sẽ tham gia phản ứng tráng bạc

Câu 57: C

Đa số peptit có khả năng tạo được dung dịch phức màu tím với Cu(OH)2 (trừ đipeptit)

Câu 58: A

Xem bảng gọi tên polime từ skg 12

Câu 59: D

Các muối cacbonat, hiđrocacbonat dễ bị nhiệt phân (trừ muối cacbonat của kim loại kiềm ví dụ Na2CO3, K2CO3,…)

Câu 60: A

Nắm một số tên của hợp chất hữu cơ thông dụng HCHO (anđehit fomic), CH3CHO (anđehit axetic),…

Câu 61: B

Cu có dư cũng chỉ chuyển Fe3+ thành Fe2+

Câu 62: B

Este thuộc dạng no, đơn chức, mạch hở (CnH2nO2) đốt cháy cho mol CO2 bằng mol H2O

Câu 63: A

gam.

Câu 64: A

Câu 65: A

Câu 66: D

Este RCOOR’ thủy phân sinh ra ancol khi nhóm COO liên kết với nguyên tử C no của gốc R’.

– Phenyl axetat:           CH3COOC6H5 + 2NaOH CH3COONa + C6H5ONa + H2O

– Metyl axetat:            CH3COOCH3 + NaOH CH3COONa + CH3OH

– Etyl fomat:               HCOOC2H5 + NaOH HCOONa + C2H5OH

– Tripanmitin:            (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH 3C15H31COONa + C3H5(OH)3

– Vinyl axetat:             CH3COOCH=CH2 + NaOH CH3COONa + CH3CHO

Vậy có 3 chất thỏa mãn: metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin.

Câu 67: D

Polisaccarit X là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không mùi vị. X có nhiều trong bông nõn, gỗ, đay, gai… X là xenlulzơ.

Thủy phân X thu được monosaccarit Y là glucozơ.

A. Sai, Y tan tốt.

B. Sai, X có mạch không nhánh

C. Sai, X có M = 162n

D. Đúng

Câu 68: B

thu được =

Câu 69: A

CTTQ của amin no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+3N.

Phản ứng đốt cháy: CnH2n+3N + (1,5n + 0,75) O2 nCO2 + (n + 1,5) H2O + 0,5 N2

Từ đề bài n = 3 Amin X là C3H9N.

Có 2 đồng phân amin bậc 1 có CTPT C3H9N là CH3CH2CH2NH2 và CH3CH(NH2)CH3.

Câu 70: D

Sai vì poliamit có liên kết –CONH- kém bền trong môi trường axit và kiềm mạnh

Câu 71: B

Khi thêm từ từ HCl vào X:

lít

Bảo toàn mol

Câu 72: A

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) CO2 dư + Ca(OH)2

CO2 dư + NaOH

Câu 73: B

Quy đổi E thành

Đốt 47,488 gam E cần

Câu 74: A

(a) Đúng, là chất béo không no nên ở trạng thái lỏng.

(b) Sai, mật ong chứa nhiều fructozo và glucozo.

(c) Sai, dầu mỡ bôi trơn có thành phần hidrocacbon

(d) Đúng

(e) Sai, amilozo không nhánh

(f) Đúng

Câu 75: A

Quy đổi hỗn hợp thành Na (x mol), Ba (y mol) và O (0,14 mol)

Dung dịch X chứa X với CuSO4 dư tạo kết tỉa gồm Cu(OH)2 và BaSO4.

Giải hệ và y = 0,06

Bảo toàn electron:

Câu 76: B

là CH2(COONa)2, Y2 là Na2CO3

là CH2(COOH)2

X là C2H5-NH3-CO3-NH4

X1 là C2H5NH2

Y1 là NH3.

là CH2(COONH3C2H5)2

Câu 77: D

Bảo toàn H

Bảo toàn khối lượng

Hỗn hợp ban đầu chứa Fe (a mol), Cu (b mol), O (0,09 mol)

Dung dịch X có thể hòa tan thêm c mol Cu.

m rắn =

Câu 78: C

Không khí gồm O2 (0,54) và N2 (2,16)

Đặt và

Bảo toàn

và b = 0,47

Số Các amin đều ít nhất 5H nên X ít hơn 4,7H (Loại B, D).

tổng = 2,215 sản phẩm cháy =

Số C tương ứng của amin và X là n, m.

Với

Chọn C.

Câu 79: B

Trong 0,16 mol E chứa x mol X và y mol Y

và y = 0,1

Trong m gam E chứa X (3e mol) và Y (5e mol)

Quy đổi m gam E thành:

HCOOH: 21e

CH2: u

H2: -15e

H2O: -21e

và u = 0,225

n muối no = 6e = 0,03

n muối không no = 15e = 0,075

Muối no và muối không no có tương ứng k và g nhóm CH2.

Do và nên k = 2,5 và g = 2 là nghiệm duy nhất.

Vậy muối no gồm HCOONa (0,03), CH2 (0,03k = 0,075)

m muối no = 3,09

Tỉ lệ: 8e mol E gam muối no

mol E gam muối no

Câu 80: B

(a) Đúng

(b) Sai, kết tủa trắng (CaCO3)

(c) Đúng, ống hướng xuống để tránh hơi nước nưng tụ tại miệng ống chảy ngược xuống đáy ống có thể gây vỡ ống.

(d) Sai, chỉ định tính được C, H.

(e) Sai, đưa ống khí ra khỏi bình ngay khi ống 1 còn nóng để tránh nước bị hút vào ống 1 do áp suất giảm.

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

1. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa – Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa – Đề 1 – File word có lời giải

 

Xem thêm