Cho hai chất hữu cơ mạch hở E,F có cùng công thức phân tử là C4H6O4. Các chất E, F, X tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho hai chất hữu cơ mạch hở E,F có cùng công thức phân tử là C4H6O4. Các chất E, F, X tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

E + 2NaOH → X + Y + Z (t0)

F + 2NaOH → 2X + T (t0)

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

X + HCl → L + NaCl

Biết: X, Y, Z, T, L là các chất hữu cơ và trong X và Y có chứa nguyên tử Na.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất X là muối của axit cacboxylic no hai chức.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) Từ chất Y điều chế trực tiếp được axit axetic.

(c) Oxi hóa Z bằng CuO, thu được anđehit fomic.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) Đốt cháy chất T thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O.

(đ) Chất L không thể tham gia phản ứng tráng bạc.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Số phát biểu đúng là

     A. 1.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 4.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

HCOOCH2COOCH3 (E) + 2NaOH → HCOONa (X) + HOCH2COONa (Y) + CH3OH (Z) (t0)

(HCOO)2C2H4 (F) + 2NaOH → 2HCOONa (2X) + C2H4(OH)2 (T) (t0)

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

HCOONa (X) + HCl → HCOOH (L) + NaCl

(a) Chất X là muối của axit cacboxylic no hai chức. => SAI, muối HCOONa no đơn chức

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) Từ chất Y điều chế trực tiếp được axit axetic. => SAI, từ Y HOCH2COONa không điều chế được

(c) Oxi hóa Z bằng CuO, thu được anđehit fomic. => ĐÚNG, CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) Đốt cháy chất T thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O. => ĐÚNG, T C2H4(OH)2 no, mạch hở

(đ) Chất L không thể tham gia phản ứng tráng bạc. => SAI, L HCOOH có tráng bạc

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Thái Bình 

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment