dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hoá có lời giải chi tiết đề số 4

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hoá có lời giải chi tiết đề số 4

PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ SỐ 4 (Đề thi có 04 trang)KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …………………………………………….

Số báo danh: ……………………………………………….

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc), các khí sinh ra đều không tan trong nước.

Câu 41. Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

A. 4                                    B. 1                                    C. 3                                    D. 2

Câu 42. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH?

A. Al(OH)3                        B. AlCl3                             C. BaCO3                          D. CaCO3

Câu 43. Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai

A. Trimetylamin                B. Metylamin                     C. Phenylamin                   D. Đimetylamin

Câu 44. Kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Fe                                  B. Sn                                  C. Ag                                 D. Au

Câu 45. Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng có tính vĩnh cửu

A. CaCO3                          B. Fe(OH)2                        C. Na2CO3                        D. MgCl2

Câu 46. Công thức của Sắt (III) oxit là

A. FeO                               B. Fe3O2                            C. Fe2O3                            D. Fe(OH)3

Câu 47. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Ca                                 B. Cu                                 C. Na                                 D. Al

Câu 48. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este?

A. 2                                    B. 3                                    C. 4                                    D.5

Câu 49. Điện phân dung dịch chứa muối nào sau đây sẽ điều chế được kim loại tương ứng?

A. NaCl                             B. CaCl2                            C. FeCl2                            D. KCl

Câu 50. Trong bốn polime cho dưới đây, polime cùng loại với cao su Buna là

A. Poliisopren                    B. Nhựa phenolfomanđehit                                        

C. Poli(vinyl axetat)          D. Policaproamit

Câu 51. Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu ?

A. HCl                               B. H2O                              C. NaOH                           D. NaCl

Câu 52. Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit( gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là:

A. Fe                                  B. Cu                                 C. Ag                                 D. Al

Câu 53. Khí nào sau đây gây cảm giác chóng mặt, buồn nôn khi sử dụng bếp than ở nơi thiếukhông khí?

A. H2S                               B. CO                                C. SO2                               D. CO2

Câu 54. Số nguyên tử hidro trong phân tử axit panmitic là

A. 33                                  B. 32                                  C. 34                                  D. 31

Câu 55. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

A. Vàng                             B. Bạc                                C. Đồng                             D. Nhôm

Câu 56. Trong các chất có công thức cấu tạo cho dưới đây, chất nào khôngphải là anđehit?

A. H–CH=O                      B. O=CH–CH=O              C. CH3–CO–CH3              D. CH3–CH=O

Câu 57. Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

A. Nước Br2                      B. Dung dịch NaCl           C. Dung dịch NaOH         D. Dung dịch HCl

Câu 58. Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

A. Cr(OH)2                        B. Cr(OH)3                        C. Cr2O3                            D. Al2O3

Câu 59. Kim loại nào sau đây phản ứng được với nước ngay ở nhiệt độ thường?

A. Al                                  B. Cu                                 C. Ag                                 D. Ca

Câu 60. Phân tử khối của glucozơ là

A. 180                                B. 360                                C. 342                                D. 162

Câu 61. Hòa tan 8 gam đồng(II) oxit vào dung dịch HCl loãng dư thu được m gam muối và nước.Tìm m=?

A. 13,5gam                        B. 6,75gam                        C. 1,35gam                        D. 67,5gam

Câu 62. Nhận xét về tính chất vật lý chung của polime không đúng là

A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi             

B. Đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng, hoặc không nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng     C. Đa số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo dung dịch nhớt                                       

D. Hầu hết polime đều đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai, bền

Câu 63. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng:

A. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaI            

B. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl          

C. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaBr         

D. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF

Câu 64. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 21,6 gam                       B. 10,8 gam                       C. 32,4 gam                       D. 16,2 gam

Câu 65. Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin đơn chức RNH2 tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là

A. 16,825 gam                   B. 20,18 gam                     C. 21,123 gam                   D. 15,925 gam

Câu 66. Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là:

A. Glucozơ                        B. Ancol etylic                  C. Saccarozơ                     D. Glixerol

Câu 67. Cho 10,8 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí Clo dư, thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là

A. Al=27                           B. Zn=65                           C. Mg=24                          D. Fe=56

Câu 68. Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C4H8O2 có thể tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. Propyl fomiat                B. etyl fomiat                    C. Isopropyl fomiat           D. Metyl propionat

Câu 69. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 5                                    B. 6                                    C. 7                                    D. 8

Câu 70. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml KOH 1M( vừa đủ) thu được 4,6 gam ancol Y. Tên gọi của X là:

A. Etyl fomat                     B. Etyl propionat               C. Etyl axetat                    D. Propyl axetat

Câu 71. Cho các phát biểu sau:

(a) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc a-glucozơ.

(b) Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol.

(c) Trong phân tử fructozơ có một nhóm –CHO.

(d) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

(e) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm –OH.

Số phát biểu đúng là

A. 2                                    B. 3                                    C. 4                                    D. 5

Câu 72. Tiến hành các thí nghiệm sau:

  • Cho từ từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3.
  • Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng.
  • Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư.
  • Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.
  • Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 .

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là:

A. 4                                    B. 2                                    C. 3                                    D. 5

Câu 73. Cho 4,8 gam kim loại Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít NO ( đktc) và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 30,6                               B. 11                                  C. 31,6                               D. 11,6

Câu 74. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam este X(no, đơn chức) bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được m gam muối Z và ancol T. Tách nước ancol T ở 170◦C thu được 4,48 lít khí K. Cho toàn bộ khí K đi qua dung dịch Br2 thấy khối lượng bình tăng là5,6 gam. Giá trị của m là

A. 14,6                               B. 16,4                               C. 41,6                               D. 42,6

Câu 75. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm: 1 amin no đơn chức mạch hở và 3 hiđrocacbon thu được 10,08 lít CO2, 12,6 gam H2O và 0,05 mol N2(đktc). Giá trị m thu được

A. 9,2                                 B. 12,5                               C. 8,2                                 D. 9,6

Câu 76. Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 kết tủa. Phần trăm thể tích của oxi trong hỗn hợp X là

A. 51,72%                         B. 46,17%                          C. 53,85%                         D. 56,36%

Câu 77. Cho 11,92 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo từ axit cacboxylic và ancol, MX < MY < 150), tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được một ancol Z và 13,52 gam hỗn hợp muối T. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được H2O, Na2CO3 và 2,24 lít CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất là

A. 39,83%                         B. 39,65%                          C. 60,33%                         D. 39,27%

Câu 78. Điên phân dung dịch muối TSO4 (T là kim loại) với điện cực trơ với cường độ dòng điện 2A không đổi, hiệu suất điện phân 100%. Thời gian điện phân và lượng khí sinh ra từ bình điện phân được cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân ( giây)t2t
Lượng khí sinh ra từ bình điện phân(mol)a2,5a

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở catot               

B. Dung dịch sau điện phân có pH <7                        

C. Tại thời điểm t giây, ion T2+ chưa bị điện phân hết                                         

D. Khi thu được 2a mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở catot

Câu 79. Cho sơ đồ phản ứng sau:

(1) Cl2 + H→ X+ Y+ H2O

(2) X Z+ T

(3) Z + H2O → H + H2

Các chất X, H thỏa mẫn sơ đồ trên lần lượt là

A. NaOH,NaCl                 B. NaCl, H2O                    C. NaCl, NaOH                 D. NaClO3, NaOH

Câu 80. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

a, X+ 2NaOH→ X1+ X2 +X3

b, X1+ HCl→X4 + X5

c, X2 + HCl→X6 + X5

d, X3 + Cu(OH)2 → phức màu xanh

Biết X là hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C5H8O4 và chứa 2 chức este, X1, X3 đều có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử và  < .

Phát biểu nào sau đây sai?

A. X5 là hợp chất vô cơ    

B. X6 không có phản ứng tráng gương                       

C. Phân tử khối của X4 là 60                                      

D. Phân tử X4 có 2 nguyên tử oxi

______HẾT_____

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi và đáp án

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *