dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa sở GD Thanh Hóa lần 1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa sở GD Thanh Hóa lần 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 1)

1D2D3B4A5A6C7A8B9C10D
11C12D13B14C15B16D17B18B19A20C
21C22C23C24C25A26B27C28A29B30D
31A32A33A34B35A36D37D38A39B40A

Câu 1: Chất nào dưới đây không phải là este?

A. HCOOC6H5.        B. HCOOCH3.        C. CH3COOCH3.       D. CH3COOH.

Câu 2: Tính chất vật lí nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tính dẫn điện và dẫn nhiệt.       B. Tính dẻo.        C. Ánh kim.       D. Tính cứng.

Câu 3: Polime nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ trong phân tử?

A. Tơ tằm.        B. Polietilen.        C. Poliacrilonitrin.       D. Tơ nilon-6,6.

Câu 4: Thành phần chính của đường mía là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. saccarozơ.        B. xenlulozơ.        C. glucozơ.       D. fructozơ.

Câu 5: Chất nào sau đây được dùng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

A. Na3PO4.       B. H2SO4.       C. HCl.       D. NaCl.

Câu 6: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được C2H5OH?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H5COOCH3.       B. CH3COOCH3.       C. HCOOC2H5.       D. HCOOC2H3.

Câu 7: Kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Fe.       B. K.       C. Na.       D. Ca.

Câu 8: Chất nào sau đây là chất béo?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Etyl axetat.        B. Tripanmitin.        C. Tinh bột.        D. Glixerol.

Câu 9: Cho 6,72 gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được m gam Cu. Giá trị của m là

A. 15,36.        B. 6,72.       C. 7,68.       D. 3,84.

Câu 10: Cho các kim loại: Fe, Ag, Cu, Al. Kim loại dẫn điện tốt nhất là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Al.        B. Fe.       C. Cu.       D. Ag.

Câu 11: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. NH3.       B. CH3COOH.       C. HCl.       D. C6H12O6.

Câu 12: Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C3H5(OH)3.        B. CH2=CHCH2OH.       C. C2H4(OH)2.        D. C2H5OH.

Câu 13: Muối nào sau đây không bị nhiệt phân?

A. NaHCO3.        B. Na2CO3.        C. NaNO3.        D. CaCO3.

Câu 14: Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Giấm ăn.       B. Ancol etylic.       C. Dầu hỏa.       D. Nước.

Câu 15: Ở điều kiện thường, amin nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng?

A. Metylamin.        B. Anilin.        C. Etylamin.        D. Đimetylamin.

Câu 16: Ở Việt Nam, xăng sinh học E5 (được pha chế từ 5% etanol nguyên chất và 95% xăng RON92) được sử dụng thử nghiệm từ năm 2010. Công thức etanol là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3CHO.        B. C2H6.       C. CH4.        D. C2H5OH.

Câu 17: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nitron.       B. Tơ tằm.       C. Tơ nilon-6,6.       D. Tơ visco.

Câu 18: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.       B. 3.       C. 1.       D. 4.

Câu 19: Thành phần chính của phân đạm urê là

A. (NH2)2CO.       B. KCl.        C. Ca(H2PO4)2.       D. K2SO4.

Câu 20: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được chất Y có công thức phân tử CHO2Na. Công thức cấu tạo rút gọn của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COOC2H5.       B. C2H5COOCH3.       C. HCOOC3H7.       D. HCOOC2H5.

Câu 21: Canxi oxit có tính hút ẩm mạnh nên dùng để làm khô nhiều chất. Công thức của canxi oxit là

A. Ca(OH)2.       B. CaSO4.       C. CaO.       D. CaCO3.

Câu 22: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. đỏ.        B. nâu đỏ.       C. xanh.       D. vàng.

Câu 23: Chất nào sau đây dùng chế thuốc đau dạ dày, làm bột nở?

A. NaOH.       B. NaCl.       C. NaHCO3.        D. NaNO3.

Câu 24: Cho các ion sau: Cu2+, Zn2+, Ag+, Ca2+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Cu2+.       B. Zn2+.       C. Ag+.       D. Ca2+.

Câu 25: Cho 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc), dung dịch X và m gam kim loại không tán. Giá trị của m là

A. 6,4.       B. 5,6.       C. 3,4.       D. 4,4.

Câu 26: Cho glyxin tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,2M thu được dung dịch chứa m gam muối khan. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,94.       B. 2,26.        C. 2,54.       D. 1,96.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong mật ong có tới 40% fructozơ.

B. Glucozơ trong máu người thường có nồng độ khoảng 0,1%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.

D. Thành phần chính của bông sợi tự nhiên là xenlulozơ.

Câu 28: Thủy phân hoàn toàn 4,4 gam CH3COOC2H5 cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng. Giá trị của V là

A. 100.       B. 50.       C. 200.       D. 150.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 29: Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2.       B. 21,6.        C. 10,8.        D. 32,4.

Câu 30: Cho các phát biểu sau:
(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch AlCl3 có xuất hiện kết tủa trắng.
(b) Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 tạo thành CuO.
(c) Hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 3 : 2) hòa tan hết vào nước dư.
(d) Ở nhiệt thường, khí CO khử được Fe2O3 thành Fe.
(e) Nhúng thanh Cu vào dung dịch HCl có xảy ra ăn mòn điện hóa.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 31: Cho các phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ số mol như sau:
E + 2NaOH → Y + 2Z
F + 2NaOH → Y + T + H2O
Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:
(a) Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit axetic.
(b) Chất T có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.
(c) Đốt cháy Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và Na2CO3.
(d) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(e) Chất T được dùng để sát trùng dụng cụ y tế.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.        C. 5.       D. 4.

Câu 32: Thực hiện phản ứng phản ứng điều chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình tự sau:
– Bước 1: Cho 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic nguyên chất và 2 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm khô.
– Bước 2: Lắc đều, đun cách thủy hỗn hợp 8 – 10 phút trong nồi nước sôi.
– Bước 3: Để nguội, rồi rót hỗn hợp sản phẩm vào ống nghiệm chứa 3 – 4 ml nước lạnh.
Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Từ hỗn hợp thu được sau bước 3, tách lấy isoamyl axetat bằng phương pháp chiết.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp.

C. Phản ứng este hóa giữa ancol isoamylic với axit axetic là phản ứng một chiều.

D. Việc cho hỗn hợp sản phẩm vào nước lạnh ở bước 3 nhằm tránh sự thủy phân của isoamyl axetat.

Câu 33: Hỗn hợp E chứa các axit béo no, các triglixerit no và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 0,14 mol E (có khối lượng m gam) cần vừa đủ 1,885 mol O2, sản phẩm cháy thu được thấy khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O là 34,18 gam. Biết 0,14 mol E phản ứng được với tối đa 0,06 mol NaOH. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 26,06.       B. 24,32.        C. 28,18.        D. 20,94.

Câu 34: Cho sơ đồ chuyển hóa:

Logo
Description automatically generated with low confidence

Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. HCl, NaOH, CO2.        B. Ba(OH)2, CO2, HCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. NaOH, CO2, HCl.        D. Ca(OH)2, HCl, NaOH.

Câu 35: Cho các phát biểu sau:
(a) Nhỏ vài giọt nước cốt chanh vào cốc sữa xảy ra hiện tượng đông tụ protein.
(b) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết π.
(c) Amilopectin, tơ tằm, lông cừu là những polime thiên nhiên.
(d) Ở điều kiện thường, các amino axit là chất rắn, tan ít trong nước.
(e) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

Câu 36: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic. Hỗn hợp Y gồm tristearin, triolein và tripanmitin. Đốt cháy hoàn toàn 0,22 mol hỗn hợp Z gồm X và Y cần dùng 5,19 mol O2, sản phẩm cháy gồm N2, m gam CO2 và 64,44 gam H2O. Mặt khác, cho toàn bộ lượng Z trên vào dung dịch nước Br2 dư thấy có 0,12 mol Br2 tham gia phản ứng. Biết axit glutamic chiếm 8,7866% về khối lượng của Z. Giá trị của m gần nhất với?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 166,30.       B. 166,34.       C. 166,29.       D. 166,32.

Câu 37: Tiến hành điện phân dung dịch gồm CuSO4 và NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan các khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả của thí nghiệm cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)Khối lượng catot tăng (gam)Khí thoát ra ở anotDung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam)
965mMột khí duy nhất2,70
38604mHỗn hợp khí9,15
t5mHỗn hợp khí11,11

Giá trị của t là

A. 4101.       B. 11580.       C. 9650.       D. 5790.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 38: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, FeS, FeS2, CuS và S trong dung dịch chứa 0,25 mol H2SO4 đặc, nóng (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch Y và có 4,48 lít khí (đktc) SO2 thoát ra. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được 30,7 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng thấy thoát ra hỗn hợp chứa a mol NO2 và 0,02 mol SO2. Dung dịch sau phản ứng chứa 15,56 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là:

A. 0,36.       B. 0,34.        C. 0,32.       D. 0,38.

Câu 39: Hỗn hợp khí X gồm C2H4, C2H2, C3H8, C4H10. Lấy 6,32 gam X cho qua bình đựng nước Br2 (dư) thấy có 0,12 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hết 2,24 lít X (đktc) cần dùng V lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được 9,68 gam CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 8,96.        B. 7,84.        C. 5,60.        D. 6,72.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 40: Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y chỉ thu được 164,7 gam hơi H2O và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 23,85 gam Na2CO3, 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt khác Z phản ứng với H2SO4 loãng dư thu được 2 axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T chứa C, H, O (MT < 126).
Cho các phát biểu sau:
(a) X có 6 công thức cấu tạo thỏa mãn.
(b) Số nguyên tử H trong T bằng 8.
(c) Trong Z có chứa C7H7O2Na.
(d) T phản ứng được với dung dịch KOH, Na, dung dịch Br2.
(e) Phân tử khối của X là 196.
Số phát biểu đúng là

A. 4.        B. 2.        C. 5.         D. 3.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi và đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *