dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn hoá học có lời giải chi tiết đề số 11

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn hoá học có lời giải chi tiết đề số 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ SỐ 11 (Đề thi có 04 trang)KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …………………………………………….

Số báo danh: ……………………………………………….

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc), các khí sinh ra đều không tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 41.           Natri phản ứng với lưu huỳnh sinh ra sản phẩm nào sau đây?

A. NaCl.                            B. Na2S.                            C. NaHS.                           D. NaOH

Câu 42.           Al(OH)3 không tan được trong các dung dịch nào ?

A. HNO3 loãng.                 B. NH3.                             C. NaOH.                          D. H2SO4 loãng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 43.           Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

A. C6H5NH2.                     B. H2NCH2COOH.           C. CH3NH2.                      D. C2H5OH.

Câu 44.           Fe bị ăn mòn điện hoá khi tiếp xúc với kim loại M để ngoài không khí ẩm. Vậy M là:

A. Cu                                 B. Mg                                C. Al                                  D. Zn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 45.           Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng, trong loại nước cứng này có chứa những hợp chất nào sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.                                       B. Ca(HCO3)2, CaCl2.

C. Ca(HCO3)2, MgCl2.     D. CaSO4, MgCl2.

Câu 46.           Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. H2SO4.                          B. HNO3.                           C. FeCl3.                            D. HCl.

Câu 47. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A. K.                                                                                              B.        Na.                                                                              C. Ba.                                                                          D. Be.

Câu 48.           Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HCOOC2H5                 B. C2H5COOC2H5.           C. C2H5COOCH3.            D. CH3COOCH3.

Câu 49.           Điện phân dung dịch muối nào sau đây sẽ điều chế được kim loại tương ứng?

A. AgNO3 ( điện cực trơ)  B. NaCl                             C. CaCl2                            D. AlCl3

Câu 50.           Polietilen là sản phẩm trùng hợp của

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH2=CH-Cl.                B. CH2=CH2.                    C. CH2=CH-CH=CH2.     D. CH2=CH-CH3.

Câu 51.           Muối nào sau đây là muối axit?

A. NH4NO3.                      B. Na3PO4.                        C. Ca(HCO3)2.                  D. CH3COOK.

Câu 52.           Quặng criolit được sử dụng trong quá trình sản xuất nhôm có công thức hóa học là Na3XF6. X là nguyên tố kim loại nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Fe.                                 B. Al                                  C. Mg.                               D. Cu.

Câu 53.           Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên Trái Đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là:

A. ozon.                             B. oxi.                                C. lưu huỳnh đioxit.          D. cacbon đioxit.

Câu 54.           Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COOCH2C6H5.      B. C15H31COOCH3.          C. (C17H33COO)2C2H4.     D. (C17H35COO)3C3H5.

Câu 55.           Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ?

A. Liti.                               B. Xesi.                              C. Natri.                            D. Kali.

Câu 56.           Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ancol etylic.                 B. Glixerol.                        C. Propan-1,2-điol.            D. Ancol benzylic.

Câu 57.           Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

A. C2H5-NH2.                 B. (CH3)3N.                     C. CH3-NH-CH3.            D. CH3-NH2.

Câu 58.           Công thức hóa học của natri đicromat là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Na2Cr2O­7.                    B. NaCrO2.                        C. Na2CrO4.                      D. Na2SO4.

Câu 59.           Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường?

A. Cu.                                B. Fe.                                 C. Na                                 D. Al

Câu 60.           Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Xenlulozơ.                    B. Saccarozơ.                    C. Tinh bột.                       D. Glucozơ.

Câu 61.           Hoà tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dd H2SO4 0,1M(vừa đủ).Sau phản ứng,cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là:

A. 6.81g                             B. 4,81g                             C. 3,81g                             D. 5,81g

Câu 62.           Phát biểu nào sau đây là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian.

B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.

D. Tơ nilon–6,6 được điều chế từ hexametylen điamin và axit axetic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 63.           Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NaHCO3.

B. Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch BaCl2.

C. Cho thanh kim loại Ag vào dung dịch Fe2(SO4)3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Cho thanh kim loại Fe vào dung dịch H2SO4 loãng nguội

Câu 64.           Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 22,8.                              B. 17,1.                              C. 18,5.                              D. 20,5.

Câu 65.           Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C3H5N.                         B. C2H7N.                         C. CH5N.                           D. C3H7N.

Câu 66.           Chất X là chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng cách thủy phân chất Y. Chất Y là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát. Tên gọi của X, Y lần lượt là

A. glucozơ và xenlulozơ.                                            B. saccarozơ và tinh bột.

C. fructozơ và glucozơ.                                                D. glucozơ và saccarozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 67.           Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hóa trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400ml dung dịch axit HCl 1M. R là

A. Ba.                                B. Be.                                C. Mg.                               D. Ca.

Câu 68.           Một este có công thức phân tử C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A. CH2=CHCOOCH3.                                                 B. CH3COOCH=CH2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. HCOOC(CH3)=CH2.                                              D. HCOOCH=CH-CH3.

Câu 69.           Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe3O4, Fe2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

A. 3.                                   B. 5.                                   C. 4.                                   D. 6.

Câu 70.           Đun 0,2 mol este đơn chức X với 300 ml NaOH 1M. Sau khi kết thúc phản ứng, chưng cất lấy hết ancol Y và chưng khô được 20,4 gam chất rắn khan. Cho hết ancol Y vào bình Na dư khối bình đựng Na tăng 9 gam. Công thức của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COOC2H5.            B. HCOOC2H5.                 C. HCOOCH3.                  D. CH3COOCH3.

Câu 71.           Cho các phát biểu sau:

(a) Các amin không độc nên được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm.

(b) Ăn đồ chua như hành muối, dưa muối… giúp tiêu hóa chất béo dễ hơn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Glucozơ là hợp chất hữu cơ đa chức và thuộc loại monosaccarit.

(d) Peptit Ala-Gly-Val hòa tan được Cu(OH)2 trong NaOH tạo thành dung dịch màu tím.

(e) Sử dụng nhiều rượu, bia có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư gan.

(g) Đun nóng cao su thiên nhiên tới 250o– 300oC thu được isopren.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng

A. 6                                    B. 3                                    C. 4                                    D. 5

Câu 72.           Thực hiện 5 thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Cho dung dịch NH4HCO3 vào dung dịch Ba(OH)2.

(c) Đun nóng nước cứng tạm thời.

(d) Cho kim loại Al vào dung dịch NaOH dư.

(e) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả kết tủa và chất khí là

#A. 2.                                 B. 3.                                   C. 4.                                   D. 5.

Câu 73.           Một loại phân bón tổng hợp trên bao bì ghi tỉ lệ NPK là 10-20-15. Các con số này chính là độ dinh dưỡng của phân đạm, lân, kali tương ứng. Giả sử nhà máy sản xuất loại phân bón này bằng cách trộn 3 loại hóa chất Ca(NO3)2, KH2PO4 và KNO3. Phần trăm khối lượng của KH2PO4 có trong phân bón đó là (Biết tạp chất khác không chứa N, P, K).

A. 38,31.                            B. 37,90                             C. 38,46.                            D. 55,50.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 74.           Hỗn hợp E chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác), trong E nguyên tố oxi chiếm 10,9777% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam E bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 133,38 gam hỗn hợp muối (C15H31COONa, C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa) và 11,04 gam glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 11,625 mol O2. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,36.                              B. 0,33.                              C. 0,34.                              D. 0,35.

Câu 75.           Bình “ga” loại 12 cân sử dụng trong hộ gia đình có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2874 kJ. Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 9960 kJ nhiệt (có 20% nhiệt đốt cháy bị thất thoát ra ngoài môi trường). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12 kg?

A. 32 ngày                         B. 40 ngày.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 60 ngày.                        D. 48 ngày.

Câu 76.           Cho 8,36 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,34 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, sau phản ứng thấy thoát ra 0,02 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời thu được 49,87 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 33.                                 B. 47.                                 C. 37.                                 D. 41.

Câu 77.           Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol no đa chức Y và chất Z là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa X với Y. Trong E, số mol của X lớn hơn số mol của Y. Tiến hành các thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 3,36 lít khí CO2 (ở đktc).

Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 0,65 mol NaOH phản ứng và thu được 32,2 gam ancol Y.

Thí nghiệm 3: Đốt cháy 1 mol E bằng O2 dư thu được 7,3 mol CO2 và 5,7 mol H2O.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 73,86%.                        B. 71,24%.                         C. 72,06%.                        D. 74,68%.

Câu 78.           Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2, CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi 2A, hiệu suất 100%. Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)tt + 28952t
Tổng số mol khí ở 2 điện cựcaa + 0,032,125a
Số mol Cu ở catotbb + 0,02b + 0,02

Giá trị của t là

A. 4825                              B. 3860                              C. 2895                              D. 5790

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 79.           Cho sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + X

(2) 2X + Y ® CaCO3 + Z + 2H2O

(3) X + Y → CaCO3 + T + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các chất Y, T lần lượt là

A. Ca(OH)2, NaOH.          B. NaHCO3, Na2CO3.       C. Ca(OH)2, Na2CO3.       D. Na2CO3, Ca(OH)2.

Câu 80.           Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:

(1) E + NaOH X + Y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) F + NaOH X + Z + H2O

(3) Z + HCl  T + NaCl

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và phân tử không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

(a) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Nhiệt độ sôi của chất X nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.

(c) Chất Z có số nguyên tử cacbon bằng với số nguyên tử natri.

(d) Trong phòng thí nghiệm, chất Y được dùng trực tiếp điều chế khí metan.

(e) 1 mol chất T tác dụng với Na dư, thu được tối đa 1 mol khí H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                   B. 3.                                   C. 5.                                   D. 2

______HẾT_____

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi và đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *