dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn hoá học có lời giải chi tiết đề số 12

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn hoá học có lời giải chi tiết đề số 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ SỐ 12 (Đề thi có 04 trang)KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …………………………………………….

Số báo danh: ……………………………………………….

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc), các khí sinh ra đều không tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 41. Kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm?

A. Li.                                 B. K.                                  C. Ba.                                D. Na.

Câu 42. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Na2CO3.                                                                             B. Al(OH)3.                                                    C. AlCl3.                                                              D. NaNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 44. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?

A. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

B. Nhúng thanh hợp kim Fe-Cu vào dung dịch HCl.

C. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3.

Câu 45. Chất có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. Ca(OH)2.                      B. NaOH.                          C. Na3PO4.                        D. HCl.

Câu 46. Muối sắt(II) sunfua có công thức là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. FeS2.                             B. FeSO4.                          C. FeS.                              D. Fe3O4.

Câu 47. Kim loại Mg tác dụng với HCl trong dung dịch tạo ra H2 và chất nào sau đây?

A. MgCl2.                               B. MgO.                            C. Mg(HCO3)2.                 D. Mg(OH)2.

Câu 48. [Este nào sau đây có mùi chuối chín?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Etyl fomat                     B. Benzyl axetat                C. Isoamyl axetat              D. Etyl butirat

Câu 49. Nguyên tắc điều chế kim loại là

A. khử ion kim loại thành nguyên tử.                              B. oxi hóa ion kim loại thành nguyên tử.

C. khử nguyên tử kim loại thành ion.                              D. oxi hóa nguyên tử kim loại thành ion.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 50. PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,… PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Acrilonitrin.                                                B. Vinyl axetat.                                                           C. Propilen.                                                            D. Vinyl clorua

Câu 51. Dung dịch nào sau đây có pH<7?

A. Ba(OH)2.                      B. H2SO4.                          C. NaNO3.                        D. KCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 52. Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường là

A. Fe.                                 B. Cu.                                C. Mg.                               D. Al.

Câu 53. Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường là

A. Fe.                                 B. Cu.                                C. Mg.                               D. Al.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 54. Axit panmitic là một axit béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của axit panmitic là

A. C15H31COOH.              B. C17H35 COOH.             C. C3H5(OH)3.                  D. CH3COOH.

Câu 55. Axit panmitic là một axit béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của axit panmitic là

A. C15H31COOH.              B. C17H35 COOH.             C. C3H5(OH)3.                  D. CH3COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 56. Chất nào sauđây có phảnứng tráng bạc?

A. CH3CHO.                     B. C2H5OH.                      C. CH3COOH.                  D. CH3NH2.

Câu 57. Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. Trimetylamin                 B. Metylamin.                    C. Phenylamin                   D. Đimetylamin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 58. Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. CaO.                             B. CrO3.                            C. Na2O.                           D. MgO.

Câu 59. Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?

A. Na.                                B. Cu.                                C. Al.                                 D. Fe.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 60. Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

A. Tinh bột.                       B. Xenlulozơ.                    C. Chất béo.                      D. Glucozơ.

Câu 61. Cho khí H2 dư qua ống đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,6 gam Fe. Giá trị của m là 

A. 8,0.                                B. 4,0.                                C. 16,0.                              D. 6,0.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 62. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

B. Sợi bông, tơ tằm đều thuộc loại tơ thiên nhiên.

C. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không phân nhánh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Câu 63. Thí nghiệm nào không xảy ra phản ứng hóa học?

A. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.           B. Nhúng thanh Ag vào dung dịch Cu(NO3)2.

C. Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3.                        D. Cho bột Fe vào dung dịch Cu(NO3)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 64. Thủy phân 1,71 gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 0,81.                                  B. 1,08.                              C. 1,62.                              D. 2,16.

Câu 65. Đốt cháy hoàn toàn m gam glyxin trong O2 thu được N2, H2O và 6,72 lít CO2 (ở đktc). Giá trị của m là

A. 26,70.                            B. 22,50.                            C. 8,90.                              D. 11,25.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 66. Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y. Hai chất X và Y lần lượt là

A. xenlulozơ và glucozơ.                                                  B. xenlulozơ và saccarozơ.

C. tinh bột và saccarozơ.                                                   D. tinh bột và glucozơ.

Câu 67. Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu trong O2 dư, thu được 15,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hoà tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,5M, thu được dung dịch chứa 36,6 gam muối trung hoà. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 11,9.                            B. 10,3.                              C. 8,3.                                D. 9,8.

Câu 68. Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?

A. CH3–COO–CH2–CH=CH2.                                    B. CH3–COO–C(CH3)=CH2.

 C. CH2=CH–COO–CH2–CH3.                                                                                              D. CH3–COO–CH=CH–CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 69. [Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3.

(b) Đốt dây Fe trong khí Cl2 dư.

(c) Cho bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư.

(e) Cho bột Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng.

(g) Cho bột FeO vào dung dịch KHSO4.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt(II) là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4.                                   B. 2.                                   C. 5.                                   D. 3.

Câu 70. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ a mol O2, thu được a mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,8.                                B. 6,8.                                C. 8,4.                                D. 8,2.

Câu 71. Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.

(b) Trong môi trường kiềm, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.

(c) Glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo thành amoni gluconat.

(d) Trong công nghiệp, để chuyển chất béo lỏng thành mỡ rắn ta dùng phản ứng hiđro hóa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Ở dạng mạch hở, một phân tử fructozơ có 5 nhóm OH cạnh nhau.

(g) Trong tinh bột amilopectin thường chiếm tỉ lệ cao hơn.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                   B. 5.                                   C. 3.                                   D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 72. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1: 1).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.

(e) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) vào nước dư.

(g) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1: 1) vào dung dịch HCl dư.

(h) Cho kim loại Mg vào dung dịch FeCl3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là

A. 2.                                   B. 3.                                   C. 4.                                   D. 5.

Câu 74. Đốt cháy hoàn toàn 24,6 gam hỗn hợp E gồm triglixerit Y và chất béo Z trong O2 vừa đủ, thu được 95,832 gam sản phẩm. Mặt khác, cho 0,054 mol hỗn hợp E tác dụng với KOH (dùng dư 20% so với lượng phản ứng), thu được glixerol và dung dịch T chỉ chứa hai chất tan ( biết trong muối,kim loại chiếm 12,1875% về khối lượng). Đốt cháy hoàn toàn T trong O2 dư, thu được số mol CO2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 1,46.                              B. 1,64.                              C. 2,31.                              D. 2,19.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 75. Bình “ga” loại 13 cân sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa 13 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm metan và etan với tỉ lệ mol tương ứng là 85 : 15. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol metan tỏa ra lượng nhiệt là 890,36 kJ và 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 1559,7 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ’ đốt khí “ga” của hộ gia đình Y là 10.000 kJ/ngày và hiệu suất sử dụng nhiệt là 60%. Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình Y sử dụng hết bình ga trên?

A. 30 ngày.                             B. 43 ngày.                     

C. 53 ngày.                             D. 63 ngày.

Câu 76. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) và H2SO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa 62,605 gam muối trung hòa (không có ion Fe3+) và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong đó có 0,02 mol H2). Tỉ khối của Z so với O2 bằng 19/17. Thêm dung dịch NaOH 1M vào Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt khác, cho Y tác dụng vừa đủ với BaCl2, sau đó cho tiếp lượng dư AgNO3 vào thu được 256,04 gam kết tủa. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 34,6.                              B. 32,8.                              C. 27,2.                              D. 28,4.

Câu 77. . Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H2O và 2,0 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 53,95 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 0,4 mol H2. Đốt cháy toàn bộ F, thu được H2O, Na2CO3 và 0,4 mol CO2. Khối lượng của Y trong m gam T là

A. 7,30 gam.                      B. 3,65 gam.                      C. 2,95 gam.                      D. 5,90 gam.

Câu 78. Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,4 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 5,04 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 12,32 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,25.                              B. 0,30.                              C. 0,32.                              D. 0,45.

Câu 79. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Các chất E, F thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. Na2SO4, NaOH.           B. NaHCO3, BaCl2.          C. CO2, NaHSO4.             D. Na2CO3, HCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 80. Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử là C7H8O5. Khi cho 1 mol X tác dụng vừa đủ với 2 mol NaOH thì thu được 1 mol Y, 1 mol Z và 1 mol H2O. Cho Z tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được hợp chất hữu cơ T. Biết Y không hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường (MY = 76 đvC), hợp chất Y và T đều đa chức. Cho các phát biểu sau:

(1) Chất X có 3 cấu tạo thỏa mãn.

(2) 1 mol X tác dụng với Na dư thu được 1 mol H2.

(3) Hợp chất T có chứa 2 nguyên tử hiđro trong phân tử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) X là hợp chất hữu cơ tạp chức, không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu không đúng là

A. 3                                    B. 2                                    C. 4                                    D. 1.

_______HẾT______

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi và đáp án

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *