0

Hỗn hợp E chứa ba este X, Y, Z đều no, mạch hở trong đó (X, Y; ; đơn chức và Z hai chức thuần). Đốt cháy hoàn toàn 10,02 gam E thu được 0,38 mol CO2

Hỗn hợp E chứa ba este X, Y, Z đều no, mạch hở trong đó (X, Y; ; đơn chức và Z hai chức thuần). Đốt cháy hoàn toàn 10,02 gam E thu được 0,38 mol CO2

 

Hỗn hợp E chứa ba este X, Y, Z đều no, mạch hở trong đó (X, Y; ; đơn chức và Z hai chức thuần). Đốt cháy hoàn toàn 10,02 gam E thu được 0,38 mol CO2. Mặt khác, cho toàn bộ lượng E trên vào dung dịch NaOH thấy có 6,0 gam NaOH tham gia phản ứng, thu được 2 muối và 5,92 gam 2 ancol đơn chức, đồng đẳng liên tiếp. Phần trăm khối lượng của Y có trong E là?

A. 16,68% B. 22,16% C. 31,19% D. 9,85%

 

Lời giải

Hỗn hợp E chứa ba este X, Y, Z đều no, mạch hở trong đó (X, Y; ; đơn chức và Z hai chức thuần). Đốt cháy hoàn toàn 10,02 gam E thu được 0,38 mol CO2

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *