0

Hỗn hợp E chứa ba este X, Y, Z đều no, mạch hở trong đó (X, Y đơn chức và Z hai chức thuần). Đốt cháy hoàn toàn 13,98 gam E thu được 0,53 mol CO2

Hỗn hợp E chứa ba este X, Y, Z đều no, mạch hở trong đó (X, Y đơn chức và Z hai chức thuần). Đốt cháy hoàn toàn 13,98 gam E thu được 0,53 mol CO2

 

Hỗn hợp E chứa ba este X, Y, Z đều no, mạch hở trong đó (X, Y đơn chức và Z hai chức thuần). Đốt cháy hoàn toàn 13,98 gam E thu được 0,53 mol CO2. Mặt khác, cho toàn bộ lượng E trên vào dung dịch NaOH thấy có 8,4 gam NaOH tham gia phản ứng, thu được 2 muối và 8,26 gam 2 ancol đơn chức, đồng đẳng liên tiếp. Phần trăm khối lượng của Z có trong E là?

A. 46,62% B. 52,16% C. 75,54% D. 59,85%

 

Lời giải

Hỗn hợp E chứa ba este X, Y, Z đều no, mạch hở trong đó (X, Y đơn chức và Z hai chức thuần). Đốt cháy hoàn toàn 13,98 gam E thu được 0,53 mol CO2

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *