0

Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 4). Đốt cháy hoàn toàn m gam E

Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 4). Đốt cháy hoàn toàn m gam E

 

Hn hợp E gm axit oleic, axit panmitic triglixerit X (t l mol tương ng 1 : 2 : 4). Đt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 7,43 mol O2, thu đưc CO2 H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dng hết với lưng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sn phẩm hữu gm glixerol và 86 gam hn hợp hai muối. Phn trăm khi lưng ca X trong E

A. 81,21%. B. 80,74%. C. 81,66%. D. 80,24%.

Lời giải

Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 4). Đốt cháy hoàn toàn m gam E

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *