0

Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,48 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở

Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,48 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở

 

Nung nóng mt lưng butan trong bình kín (với c tác thích hp), thu được 0,48 mol hn hợp X gm H2 các hiđrocacbon mch h (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn b X vào bình cha dung dch Br2 dư thì có ti đa a mol Br2 phn ng, khi lưng nh ng 8,26 gam thoát ra hn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cn vừa đ 0,74 mol O2, thu được CO2 H2O. Gtr ca a là

A. 0,24. B. 0,25. C. 0,21. D. 0,23.

Lời giải

Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,48 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *