0

Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E

Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E

 

 

Hn hợp E gm axit oleic, axit panmitic triglixerit X (t l mol tương ng 4 : 3 : 2). Đt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được CO2 H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dng hết với lưng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sn phẩm hữu gm glixerol và 38,22 gam hn hợp hai muối. Phn trăm khi lưng ca X trong E

A. 45,95%. B. 47,51%. C. 48,25%. D. 46,74%.

Lời giải

Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *